Toetreding & Registratie Rbi

Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs heeft als doel het kaf van het koren te scheiden. Om als zelfstandig bouwkundig inspecteur of (schade) expertisebureau te mogen toetreden als Register Bouwkundig Inspecteur dient men te voldoen aan bepaalde criteria. Hiermee bewaken we de kennis en kunde van de persoon die als Register Bouwkundig Inspecteur zich wil onderscheiden in de markt.

De procedure tot inschrijving kent drie stappen.

 1. Beoordeling op basis van het toelatingscriteria bij het NRBI (een persoonlijk gesprek kan deel uitmaken van de toelating)
 2. Bepalen welke soort certificering (bestaande of nieuwbouw), en keuze welke wijze van inschrijving gewenst is (via een serviceprovider of rechtstreekse toetreding)
 3. Formaliseren inschrijving als Rbi

Stap 1: Aanleveren van vereisten

Om uw inschrijving te starten dient u een aantal documenten aan te leveren en tevens aan een aantal vereisten te voldoen:

 • Geldige inschrijving bij de KvK
 • Opgave BTW nummer
 • Niet onder surseance van betaling staan
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Afschrift van bescheiden (relevante diploma’s en/of certificaten) waaruit blijkt dat de aspirant ingeschrevene een relevant denkniveau heeft op minimaal HBO niveau binnen de vastgoed gerelateerde sector;
 • Bewijs van minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring in het uitvoeren 
 • van bouwkundige inspecties of direct daaraan gerelateerd werk (dit laatste ter beoordeling door NRBI);
 • Een vijftal (5) bouwkundige inspectierapporten, niet ouder dan 1 jaar;
 • Actuele Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien u uw inspecties via de service provider afhandelt heeft u geen eigen verzekering nodig)

Deze toetredingseisen zijn ondergebracht binnen het reglement van de expertisekamers. 

Na ontvangst van de benodigde gegevens en betaling van de aanmeldingskosten sturen wij u de overeenkomst tot inschrijving. Wij verzoeken u deze volledig en naar waarheid in te vullen en aan ons te retourneren. Het NRBI zal uw inschrijving na ontvangst van het inschrijfgeld in behandeling nemen.

Stap 2: Keuze Expertisekamer & wijze van toetreden NRBI

U dient een keuze te maken in welke expertisekamer u geregistreerd wilt worden.
Uiteraard is het van belang dat u de juiste relevante werkervaring aantoont. 

1. Expertisekamer Bestaande bouw
2. Expertisekamer Kwaliteitsborging (nieuwbouw)

Kies ook op welke wijze u wilt toetreden. U kunt op twee manier toetreden:

A: Via service provider, I-NL

U kiest ervoor om inspecties met, door de service provider beschikbare en goedgekeurde inspectiesoftware inspecties uit te voeren en aan te bieden ter validatie aan het NRBI. Hierbij wordt u ook toegevoegd aan het netwerk van inspecteurs zodat opdrachtgevers uw dienst kunnen vinden.

Hierbij maakt u gebruik van aangereikte platform cq bemiddelingsoftware waarop u uw diensten kunt positioneren. De bouwtechnische inspecties (aankoopkeuring/ opleveringskeuring) via dit platform vallen onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is de registratie inclusief het kosteloos gebruik maken van de inspectiesoftware en is het proces van aanvraag tot uitvoering geautomatiseerd.

B: Rechtstreekse toetreding

U kiest ervoor om zelfstandig inspecties ter validatie aan te bieden aan het NRBI en maakt hierbij gebruik van eigen software (na goedkeuring van het NRBI) U wordt niet actief toegevoegd aan het netwerk van inspecteurs via het netwerk van de service provider. U draagt zelf zorg voor het proces van aanvraag keuring tot afhandeling van de inspectie, e.e.a conform de kwaliteitseisen van het NRBI. Hiertoe dient u ook over een dekkende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

Kosten Aanvraag & Registratie

Het verwerken van de aanvraag tot inschrijving kost eenmalig € 150,- ex BTW.
De jaarlijkse kosten van de inschrijving zijn afhankelijk van de wijze van registratie.
In onderstaand overzicht ziet u dat inschrijving al mogelijk is vanaf € 295,- per jaar.       

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gelden per persoon per inschrijving (prijspeil 2019).
Kosten voor het behandelen van aanvraag tot inschrijving zijn non refundable.

Het NRBI streeft er uitdrukkelijk naar de bereikbaarheid van haar register zo groot mogelijk te maken. Voor bedrijven met meer inspecteurs gelden, onder voorwaarden, en zelfstandig inspecteurs die ook via erkende NRBI-bedrijven werken, daarom gereduceerde tarieven.

  Route A Route B
  A) via een service provider Zelfstandig < 5 inspecteurs > 5 inspecteurs
Eenmalige kantooraudit (proces/produkt) € 0,- € 400,- € 700,- € 900,-
Eenmalige inschrijfkosten per inspecteur € 150,- € 150,- € 150,- € 150,-
  € 150,- € 550,- € 850 € 1.050
         
Jaarlijkse kosten per inspecteur per expertisekamer € 295,- € 295,- € 295,- € 295,-
Kosten validatie pj (minimaal 10 inspectierapporten pp/pj) € 0,- * € 900,- € 900,- € 900,-
Totale kosten per inspecteur/per jaar/ per expertisekamer € 295,- € 1.195,- € 1.195 € 1.275

(*) Geen additionele kosten (kosten van validatie zijn inbegrepen bij inschrijving via een service provider)

Toelichting op de toetredingswijze 

Route A: Toetreding via serviceprovider

Deze wijze van toetreding staat open voor iedere onderneming, maar is vooral bedoeld voor de zelfstandig adviseur om de toegang tot het NRBI laagdrempelig te maken. Service providers moeten waarborgen dat de via haar werkende inspecteurs aan de gestelde voorwaarden voor toelating en validatie voldoen. 

Bij een keuze van de afhandeling cq validatie van inspecties met de service provider geldt een service fee per bemiddelde keuring in verband met afhandeling- validatiekosten.

Met de keuze tot afhandeling en validatie van de inspecties via de route A is het gehele proces geborgd voor de inspecteur. Als gecertificeerd bouwkundig inspecteur voert u dan de inspecties uit met het uniforme inspectieformat van de serviceprovider. Dit houdt in dat de inspecties ook vallen onder de geldende Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en dat geen extra validatiekosten voor in rekening worden gebracht.

Route B: Rechtstreekse toetreding

Route B is vooral bedoeld voor grotere keuringsbedrijven, met meerdere inspecteurs. Voor de zelfstandig werkende inspecteur, is er een route via een serviceprovider: deze garandeert aan het NRBI dat uw bedrijfsvoering aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

U kunt zich dus ook rechtsreeks aanmelden bij het NRBI. Het NRBI moet hierbij wel overtuigd zijn dat de voorwaarden en afspraken die we met elkaar maken bij het uitvoeren van adviserende dienstverlening correct wordt nageleefd. De controle behelst onder andere de naleving van de gedragsregels en voorwaarden voor communicatie, de navolgbaarheid van uw proces, de toepassing van leveringsvoorwaarden, de actualiteit en juistheid van uw verzekeringsvoorwaarden, de mate borging van klanttevredenheidsmeting, de validatie en het gebruik van het overeengekomen vaste keuringsformat en de controle tegen het ‘mee laten liften van oneigenlijke activiteiten’ op uw certificaat.

Aangezien het NRBI een persoonscertificering betreft, gaat het erom dat u bij deze inschrijving de persoon(en) aanmeldt die u hiervoor in aanmerking wilt laten komen. De vereisten staan hierboven genoemd en gelden uiteraard per persoon.

Als u van de rechtstreekse route gebruik wilt maken, dient u de volgende zaken aan te leveren:

 • uw Algemene Leveringsvoorwaarden dienstverlening;
 • een bewijs van uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • een voorbeeld van uw vaste keuringssjabloon (dwingende en uniforme methodiek);
 • een beknopte beschrijving van uw proces van aanvraag tot facturatie;
 • een bewijs van representatieve klanttevredenheidsmetingen

Aanvullend dient het inspectiebedrijf periodiek een copy van haar alle (!) onder NRBI-logo uitgevoerde inspectierapporten aan het NRBI aan te leveren voor validatiedoeleinden. 

Stap 3: akkoordverklaring voorwaarden voor inschrijving 

Wij verstrekken u een overeenkomst tot inschrijving. Met ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met de beschreven voorwaarden. 

U bent na het succesvol doorlopen van deze stappen aangesloten bij het NRBI en bent u een gecertificeerd register bouwkundig inspecteur. U ontvangt het certificaat van vakbekwaamheid, logo's e.d. spoedig na de inschrijving in het register.

 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden