Reglement Expertisekamers NRBI

Gelet op het doel van het NRBI de kwaliteit van de beroepsgroep en een professioneel-kritische instelling van de Bouwkundig inspecteur te bevorderen en te waarborgen, alsmede ongewenste gedragingen in het kader van de beroepsuitoefening te voorkomen zijn vereisten en bepalingen in onderhavig  reglement, waaraan een register bouwkundig inspecteur geacht wordt aan te voldoen. Een inspecteur geeft aan binnen welke expertise kamer hij/zij ingeschreven wil worden. 

Artikel 1.  Inhoud en toepassingsbereik 

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities NRBI. 

Artikel 2. Dit reglement is van toepassing op de Register-Bouwkundig inspecteur. Het bevat bepalingen over toetreding tot de Expertisekamers, vereisten waar de Register-Bouwkundig inspecteur gedurende de inschrijving aan dient te voldoen en bepalingen over beëindiging van de registratie in het expertise register binnen de Expertise Kamers van het NRBI. 

Artikel 3.Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:  een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd; een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd; een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement. 

Artikel 4. Toelatingseisen bij registratie Expertisekamer

4.1 Bouwkundig inspecteur die wenst te worden ingeschreven in een van de expertisekamer Kamer (EK) van het Register (hierna: de ‘Rbi Kandidaat’) richt een verzoek tot inschrijving aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van de Stichting NRBI. De Rbi Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel opgenomen theoretische achtergrond, praktische vaardigheden en werkervaring en een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. 

4.2 De Kandidaat dient te beschikken over: a. een door NRBI erkend (branche)diploma, of b. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in een studierichting waarmee de Bouwkundig inspecteur de vereiste kennis heeft verkregen voor het kunnen verrichten van de Professionele Bouwkundige inspectie diensten; of c. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in de studierichtingen bedrijfskunde en bouwkunde, mits dit diploma is aangevuld met (een) diploma(’s) of (een) certifica(a)t(en) waarmee de Bouwkundig inspecteur de vereiste kennis en kunde heeft verkregen voor het kunnen verrichten van de Professionele Bouwkundige inspectie dienst binnen de gekozen certificering binnen de expertisekamer. 

4.3 De Rbi Kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende praktische vaardigheden en diepgang beschikt, eventueel door, voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving, een door het Bestuur erkend een of meerdere veldaudits bij inspecties te hebben afgelegd. Hier dient de Rbi kandidaat zijn volledige medewerking aan te verlenen.

4.4 Indien de veldaudits (praktijkexamen) zijn uitgevoerd en goed bevonden door een Rbi auditor kan de Rbi kandidaat worden opgenomen.

4.5 De Bouwkundig inspecteur dient op het moment van zijn verzoek tot inschrijving te beschikken over tenminste 3 jaar werkervaring en ingeschreven te staan in de KvK voor het opnemen en uitvoeren van bouwkundige inspecties waarvoor hij zich wil inschrijven binnen de gestelde expertises van de expertisekamer. Al dan niet opgedaan in een ‘meester-gezel’-situatie. 

4.6 Een vijftal (5) bouwkundige inspectierapporten, niet ouder dan 1 jaar, en passend bij de keuze van de gewenste expertisekamer. Bijvoorbeeld vijf opleverrapporten bij een inschrijving tot de kamer Nieuwbouw etc.

4.7 Bij de beoordeling van de inschrijver kan, op basis van het toelatingscriteria bij het NRBI, een persoonlijk gesprek deel uitmaken van een eventuele toelating tot de expertisekamer.

Artikel 5. Vereisten tijdens de registratie Expertisekamer (s)

5.1 De Register-Bouwkundig inspecteur die tot de expertisekamer is toegelaten dient aan NRBI aan te kunnen tonen dat hij per jaar tenminste 20 Bouwkundige inspecties heeft uitgevoerd ten aanzien van de dienst waarvoor de Rbi kandidaat binnen de expertisekamer is gecertificeerd in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd.

5.2 Voor zover de Register-Bouwkundig inspecteur niet in staat is 20 Bouwkundige inspecties ten aanzien van expertise binnen Expertisekamer per jaar te verrichten, dient hij of zij aan te kunnen tonen dat hij niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Bouwkundige inspectie dienst  te verrichten, bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij per jaar een aantal zeer omvangrijke specialistische bouwkundige inspecties ten aanzien van bestaande bouw heeft verricht in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten.

Artikel 6. Permanente educatie 

6.1 De Register-Bouwkundig inspecteur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het Reglement Permanente Educatie NRBI worden gesteld.

6.2 De Register-Bouwkundig inspecteur rapporteert op de door NRBI aangewezen wijze dat hij aan het vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan.

Artikel 7. Doorlopend toezicht 

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Bouwkundig inspecteur onderworpen aan Doorlopend Toezicht van NRBI en/of daarvoor aangestelde serviceprovider, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de Register-Bouwkundig inspecteur zich houdt en voldoet aan de door NRBI aan hem gestelde vereisten.

Artikel 8. Tuchtrechtspraak 

De Register-Bouwkundig inspecteur is onderworpen aan het scheidsgerecht. Het Scheidsgerecht behandelt een tegen een Register-Bouwkundig inspecteur ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan de Register-Bouwkundig inspecteur een maatregel opleggen.

Artikel 9. Beëindiging van de registratie

Een Register-Bouwkundig inspecteur wordt uitgeschreven uit het Register: 

a. indien de Register-Bouwkundig inspecteur een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het Bureau richt, waarbij geldt dat slechts tegen het einde van het lopende boekjaar kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden; 
b. door zijn overlijden; 
c. door rechtmatig pensioen;
d. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de betreffende Register-Bouwkundig inspecteur van toepassing is; door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
e. door het besluit van het Bestuur tot uitschrijving van de Register-Bouwkundig inspecteur op de grond dat de Register-Bouwkundig inspecteur – ondanks aanmaning door de Stichting – tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting;
f. door een onherroepelijke uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting (uitschrijving) van de Register-Bouwkundig inspecteur uit het Register; 
g. indien zich zodanige omstandigheden voordoen die in de Reglementen hieromtrent zijn vastgelegd.

Artikel 10.Verplichtingen bij uitschrijving

Een uitgeschreven Register-Bouwkundig inspecteur: 

a. is gehouden alle openstaande financiële verplichtingen aan de Stichting te voldoen; 
b. dient het voeren van de titel Register-Bouwkundig inspecteur (‘Rbi’) en het gebruik van het daaraan verbonden logo vanaf de dag van uitschrijving te staken; 
c. blijft gebonden aan elke op grond van de Reglementen voortdurende verplichting; d. is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek in het kader van een mogelijke tuchtprocedure ten aanzien van aangelegenheden die dateren uit de periode van inschrijving. 

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden