Beroeps en gedragscode Register Bouwkundig Inspecteur

Stichting Nederlands Register van Bouwkundig Inspecteurs (verder aangeduid als NRBI)

1. De Register bouwkundig inspecteur (verder aangeduid als Rbi-er), ingeschreven in het register van het NRBI, is zich ervan bewust dat hij dienstverlenend optreedt en omgaat met vertrouwelijke zaken.

2. De Rbi-er heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hem bekend wordt bij de uitoefening van zijn beroep. Hij zal strikte geheimhouding betrachten over al die zaken en/of aangelegenheden waarvan van hem verwacht mag worden dat hij bekend moet zijn met het vertrouwelijke karakter hiervan. Deze geheimhouding duurt zolang voort totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur of een andere, daartoe gerechtigde, instantie hem verplicht die informatie kenbaar te maken.

3. De Rbi-er zal zich in zijn beroepsmatig handelen maar ook als privépersoon - voor zover dat uitstraling heeft op zijn beroepsmatig handelen - eerlijk en integer gedragen en de gangbare normen van fatsoen en de waarden, die zijn vak kenmerken, in acht nemen. Indien de Rbi hierop wordt aangesproken, zal hij zich tijdig en transparant verantwoorden.

4. De Rbi'er zal zich onthouden van negatieve uitlatingen over collega’s naar derden toe, maar zal eventuele bezwaren tegen de handelwijze van collega’s melden aan het Bestuur van het NRBI. Daartoe behoort in ieder geval dat hij zich te allen tijde houdt aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

5. De Rbi verplicht zich ertoe om collegiaal en loyaal om te gaan met collega’s en zal zich inspannen om het aanzien van het Register Bouwkundig Inspecteurs en haar ingeschrevenen in stand te houden en/of te verbeteren. Het is verboden activiteiten te verrichten dan wel betrokken te zijn bij handelingen die de eer en de stand van het register dan wel de ingeschrevenen schaden.

6. De Rbi houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om zijn functie goed uit te kunnen oefenen. In nadere regels rondom Permanente Educatie wordt bepaald op welke wijze de Rbi daaraan tenminste invulling dient te geven.

7. De Rbi handelt vanuit een publiek belang en treedt in alle professionele en zakelijke relaties eerlijk en oprecht op. De Rbi staat er voor in dat zijn oordeel uitsluitend gebaseerd is op zijn professionele onafhankelijke deskundige mening, vrij van last- en ruggenspraak en niet beïnvloed door enige andere factor en/of actor.

8. Werkzaamheden, waarvoor de Rbi wordt gevraagd en ten aanzien waarvan hij niet ter zake kundig is, zullen niet door de Rbi worden verricht tenzij hij zich voorziet van bijstand van een wél ter zake deskundige. In alle andere gevallen legt de Rbi expliciet vast dat de gevraagde (onderdelen van) werkzaamheden niet en/of niet door hem zijn beoordeeld.

9. De Rbi beschermt en bevordert de belangen van zijn opdrachtgever(s) en zal uitsluitend de belangen vertegenwoordigen van deze opdrachtgever(s). De Rbi zal nimmer tegelijkertijd optreden voor twee partijen die met elkaar willen contracteren. Het is de Rbi verboden aan twee zijden opdrachten tot dienstverlening aan te nemen binnen één object/dienst indien een der partijen de eigenaar is van het object.

10. De Rbi vangt zijn werkzaamheden aan met het overeenkomen met de opdrachtgever van de opdrachtvoorwaarden voor zijn werkzaamheden en legt deze schriftelijk vast. Hij stelt deze ter hand aan de opdrachtgever.

11. De Rbi zal toezien op en is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn medewerk(st)ers opdat deze niet in strijd handelen met de Statuten, deze Beroeps- en gedragscode, de Algemene voorwaarden en de reglementen van het Register.

12. De Rbi is verplicht gebruik te maken van de meest recente versies van de standaard documenten voor zover die ter beschikking gesteld zijn door het register. Daaronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend, het door de stichting voorgeschreven software, rapportageformat en bijbehorende leveringsvoorwaarden.

13. De Rbi zal zorgdragen voor overzichtelijke, gespecificeerde declaraties betreffende de verstrekte dienstverlening.

14. Teneinde zijn inschrijving aan zijn opdrachtgever(s) kenbaar te maken, is de Rbi verplicht in al zijn uitingen, waaronder o.a. aanbiedingen, advertenties, inspectierapporten, foto’s etc., het logo te voeren van het register. Eveneens zal de Rbi er voor zorgen dat op de kantoorlocatie het logo, zoals ter beschikking wordt gesteld door het register, duidelijk zichtbaar aanwezig is.

15. Indien een belanghebbende partij zich bij de Rbi beklaagt over een gevolgde handelwijze en er wordt tussen partijen geen oplossing tot stand gebracht, is de Rbi verplicht de klager te attenderen op de mogelijkheid deze klacht te melden aan het Bestuur van het NRBI. Daarnaast zal de Rbi de belanghebbende partij informeren omtrent de klachtenregeling.

16. De indiening van een klacht moet schriftelijk geschieden bij de Register Bouwkundig Inspecteur en via de klachtenprocedure (scheidsgerecht) van het NRBI binnen een termijn van drie (kalender-) maanden na de dag waarop klager van het handelen of nalaten van beklaagde dat aanleiding geeft tot het indienen van de klacht kennis heeft genomen en in ieder geval niet later dan binnen een termijn van 3 maanden (na afgeronde opdracht) na het betreffende handelen of nalaten van beklaagde.

17. De Rbi zal zich er voor inspannen dat met betrekking tot het object waarvoor hem een opdracht is gegeven, op een zorgvuldige wijze de terzake relevante informatie kenbaar wordt gemaakt. Voor zover dat in redelijkheid van de Rbi verwacht mag worden en passend is binnen de scope van de uit te voeren inspectie zal hij de door hem ontvangen informatie op haar juistheid onderzoeken.

18. De Rbi zal met betrekking tot een object waarvoor hem een opdracht is gegeven, ervoor zorgen dat in al zijn uitingen, waaronder ook begrepen alle rapportages, gebruik wordt gemaakt van de in de branche overeengekomen standaarden en vigerende regelgeving zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het Bouwbesluit, NEN normen en specifieke beoordelingscriteria.

19. De Rbi zal geen rapportage opstellen van objecten waarbij hij zelf direct of indirect belang heeft, dan wel betrokken is bij een verkoop- of aankooptransactie m.b.t. dit object.

20. Het is de Rbi verboden activiteiten te ontplooiien en/of op enige andere wijze betrokken te zijn bij handelingen, waarbij de onafhankelijkheid van de Rbi in het geding komt.

21. De Rbi zal in verband met zijn opdracht geen giften, kortingen of andere voordelen bedingen of aanvaarden van anderen dan zijn opdrachtgever, welke tot doel hebben de uitkomst van de rapportage te beïnvloeden.

22. De Rbi welke eveneens buiten Nederland actief is, treedt op volgens deze Beroeps- en gedragscode, tenzij op grond van vigerende wetgeving in dat buitenland een gedraging wel is toegestaan dan wel op grond van de aldaar heersende rechtsopvattingen een gedraging maatschappelijk aanvaard is.

23. De Register bouwkundig inspecteur die ingeschreven staat in de expertisekamers bouwgeschillen en als schadeexpert wil of kan optreden als expert en in aanraking komen met verzekeraars, dient aangesloten te zijn bij het NIVRE of vergelijkbare organisaties zoals het NRBI. Eenmaal aangesloten is deze gedragscode van de stichting NRBI en de gedragscode schade expertise organisaties van toepassing.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs, inwerkingtreding per 1 november 2017.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden