Veelgestelde vragen NRBI

Klik op onderstaande onderwerpen om de veel gestelde vragen uit te klappen.

Consumenten

 • Is een Register Bouwkundig Inspecteur verzekerd?

  Ja, het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs stelt dat iedere Register Bouwkundig Inspecteur voor de dienstverlening waar hij of zij persoonlijk gecertificeerd voor is een beroep aansprakelijkheidsverzekering heeft lopen of geregeld heeft via een service provider. U bent altijd verzekerd van een beroeps aansprakelijkheidsverzekering bij een Register Bouwkundig Inspecteur. Zo bent u verzekerd van een verzekerde bouwkundige inspectie.

  Zoekt u een verzekerde bouwkundige inspectie? Middels ons zoeksysteem vindt u Register Bouwkundig Inspecteurs.

 • Vakkundig gekeurd of Register Bouwkundig Inspecteur

  Bedrijven hebben vaak meerdere mensen in dienst of mensen in opleiding als bouwkundig inspecteur. De kwaliteit van een een bouwkundig inspecteur is afhankelijk van de persoon met het oog op werkervaring en opleidingen. Omdat bedrijven vaak meerdere mensen in dienst hebben is het niet zichtbaar en toetsbaar voor de aanvrager of zij een ervaren bouwkundig inspecteur toegewezen krijgen of een minder ervaren bouwkundig inspecteur.

  Bij een vakkundig gekeurd bedrijf mag het gehele bedrijf het keurmerk voeren. Een Register Bouwkundig Inspecteur is op persoonsniveau binnen een groter bedrijf. Als men men dan een bouwkundige inspectie uit laat voeren door een groter bedrijf en die geven aan dat er een register bouwkundig inspecteur komt. Kunt u dit toetsen op zijn of haar Rbi nummer.

  Een Register Bouwkundig Inspecteur is dus op persoonlijke titel gecertificeerd. Alleen hij of zij mag optreden als Register Bouwkundig Inspecteur. Zo weet u zeker dat uw object vakkundiggekeurd wordt door de persoon of personen die u inschakeld binnen een (groter) bedrijf.

   

   

 • Hoe herken ik een Register Bouwkundig Inspecteur

  Een Register Bouwkundig Inspecteur kunt u herkennen aan zijn of haar Rbi logo en Rbi nummer op zijn bouwkundige rapport, website. Vraag altijd binnen een bedrijf na welke Register Bouwkundig Inspecteur u toegewezen krijgt. 

  Fraude:
  Helaas hebben we het afgelopen anderhalf jaar gemerkt dat bedrijven en personen onrechtmatig het Rbi logo voeren. Het Rbi logo is een beschermde titel. Heeft u twijfel controleer of u te maken heeft met de juiste Register Bouwkundig inspecteur (Rbi)

  Zoe onze leden lijst

  Titel: Register Bouwkundig Inspecteur

 • wanneer een NHG bouwkundige keuring

  Een NHG bouwkundig rapport is benodigd indien in het taxatierapport wordt aangegeven door de taxateur dat er sprake is van meer dan 10% van de marktwaarde aan achterstallig onderhoud. Ook dient een NHG bouwkundig rapport te worden opgemaakt indien de taxateur hiertoe een aanbeveling doet. Een NHG bouwkundig rapport mag op de datum van het bindend aanbod niet ouder zijn dan 12 maanden

  Soms komt het voor dat een woning wordt aangekocht waarbij sprake is van dusdanig achterstallig onderhoud van de woning dat de gemeente de verkopende eigenaar van de woning heeft verplicht het achterstallig onderhoud te (laten) verhelpen. Dit wordt een “aanschrijving” genoemd. In een aanschrijving wordt precies aangegeven welke bouwkundig werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Omdat een aanschrijving van de gemeente al zo specifiek is, wordt deze gelijk gesteld aan een NHG bouwkundig rapport.

   

  Bekijk wat de eisen zijn van een NHG bouwkundig rapport. Of vraag een NHG bouwkundig rapport aan bij een Register Bouwkundig Inspecteur binnen ons zoeksysteem.

   

 • Bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarden opnemen?

  De bouwkundige keuring staat per 1 februari 2018 standaard opgenomen in de koopovereenkomst als ontbindende voorwaarde.

  De meest bekende ontbindende voorwaarde is onder voorbehoud van financiering. Maar sinds 1 februari 2018 dus ook standaard de (voorbehoud) ontbindende voorwaarde bouwkundige keuring in de koopovereenkomst opgenomen.

  Voorbehoud bouwkundige keuring

  U wilt een onafhankelijke bouwkundig inspecteur de bouwkundige staat van de woning laten vaststellen. Als koper van een woning hanteert u dan de standaard (voorbehoud) ontbindende voorwaarde  met betrekking tot een op te stellen bouwkundig rapport. Hiermee zorgt u er voor dat u, op basis van de uitkomsten van de bouwkundige keuring de koop kan ontbinden zonder bijkomende verplichtingen als koper. Wilt u als koper afzien van ontbindende voorwaarde van bouwkundige keuring, dan dient u dit nu expliciet te melden. De koper neemt dan bewust het risico dat de bouwkundige staat van de woning tegen kan vallen en ziet af van zijn wettelijke onderzoeksplicht.

  Formulering voorbehoud bouwkundige keuring

  De ontbindende voorwaarde die u wilt opnemen dient u goed te formuleren in de koopovereenkomst, een intermediair, jurist kan u hierbij vaak goed adviseren om het voorbehoud bouwkundige keuring goed te formuleren. Een goed geformuleerde ontbindende voorwaarde omvat in ieder geval het volgende:
  Een omschrijving van de termijn waarbinnen de koper moet melden dat hij een beroep doet op de voorwaarde en een beschrijving van de manier waarop hij/zij dit kenbaar dient te maken;
  Een omschrijving van de feiten, blijkende uit het rapport, die wel (of niet) aanleiding kunnen geven de overeenkomst te mogen ontbinden;
  Ook dient men vast te leggen wat de gevolgen zijn als een inspectie niet plaats kan vinden (b.v. omdat de verkoper weigert mee te werken).

  Voorbeeld: ‘Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uit een door een onafhankelijk register bouwkundig inspecteur opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de geschatte kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud en gebreken meer bedragen dan € 5000,- ofwel wanneer een bouwkundige keuring binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk is. Koper dient het feit dat hij op grond van deze clausule wil ontbinden schriftelijk te melden aan verkoper binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport van de Register Bouwkundig Inspecteur.’

  Bouwkundige keuring in de wettelijke bedenktijd

  Een andere optie is om de bouwkundige keuring te laten uitvoeren binnen de 3 dagen bedenktijd. De koper hoeft dan niet vooraf een bedrag te bepalen, maar heeft het recht om de koop te ontbinden wanneer de bouwkundige keuring naar zijn mening aanleiding geeft om af te zien van de koop. Dit laatste heeft vaak de voorkeur van een koper. Echter het inplannen van een bouwkundige keuring binnen de drie dagen bedenktijd is in de markt vaak lastig. Een voorbehoud bouwkundige keuring in de onderhandelingsfase geeft koper en verkoper vaak meer zekerheden.Een bouwkundige keuring in de wettelijke bedenktijd geeft druk op de planning. In ons online zoeksysteem kunt u register bouwkundig inspecteurs vinden om enige druk bij u te verlagen.

   

  Zoekt u een bouwkundige keuring voor uw ontbindende voorwaarden. Vindt Register Bouwkundig Inspecteurs middels het zoeksysteem van het NRBI.

 • Voorbehoud bouwkundige keuring doorstrepen

  Een Voorbehoud bouwkundige keuring doorstrepen kan maar is niet verstandig. Het is op dit moment dringen op de woningmarkt. Dit leidt geregeld tot een situatie waarin een bod wordt gedaan zonder dat de (potentiële) koper een goed beeld heeft van de bouwkundige staat van de woning. Bij ondertekening van het ‘voorlopige’ koopovereenkomst wordt vaak onder druk (van kopen) doorgestreept en men maakt geen voorbehoud bouwkundige keuring met alle gevolgen van dien. Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract gaat de bedenktijd van 3 dagen in en kan men nog binnen drie dagen van de koop worden afgezien. Het in plannen van een bouwkundige keuring in deze bedenktijd van 3 dagen past vaak niet altijd.


  Het resultaat is dat de koopovereenkomst tot stand komt en de koper, in het geval er later bouwgebreken en achterstallig onderhoud aan het licht komen, de verkopende partij in beginsel alleen kan aanspreken als het verborgen gebreken betreft die het normaal gebruik van de woning in de weg staan.

  Het aannemelijk maken dat de verkoper had kunnen weten dat is vaak een lange juridische strijd en moeilijk aantoonbaar te maken. Daarvan is meer en meer juridische correspondentie dat men achteraf verborgen gebreken claimt maar de uitslag is vaak niet ten gunste van immers heeft een koper niet voldaan aan zijn wettelijke onderzoeksplicht.

  Nieuw model koopovereenkomst eengezinswoning (2018)


  Om de risico’s voor kopers te beperken, heeft het kabinet aangezet tot het opstellen van een nieuw koopovereenkomst model waarin  het voorbehoud bouwkundige keuring is opgenomen. met als doel de koper te beschermen en de bewustwording va de risico`s bij het niet gebruiken van het voorbehoud bouwkundige keuring. De nieuwe “Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2018)”, is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). VBO Vereniging Makelaars en Taxateurs, VastgoedPRO, en de Consumentenbond. Het model wordt door deze partijen met ingang van 1 februari 2018 al gebruikt. 

  Voorbehoud bouwkundige keuring


  In het nieuwe model is naast het bestaande financieringsvoorbehoud standaard opgenomen dat de koper zich op ontbinding van de koopovereenkomst kan beroepen bij een bouwkundige keuring indien: “Op dag x uit het bouwkundig rapport van bijvoorbeeld een register  bouwkundig inspecteur x blijkt dat de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een bedrag van x Euro te boven gaan of als aanvullend specialistisch onderzoek(SOG) wordt aanbevolen.”

  Het bovenstaande komt erop neer dat een koper, naast de koopprijs bewust een vooraf afgesproken bedrag aan noodzakelijke en directe onderhoudskosten voor lief neemt.  Als uit een bouwkundige keuring blijkt dat meer kosten moeten worden gemaakt, dan kan de koper ook na de drie dagen bedenktijd nog van de koop afzien. Koper en verkoper zijn vrij in het bepalen van de datum waarop de bouwkundige keuring zal plaatsvinden en dus de datum waartegen de ontbindende voorwaarde kan worden ingeroepen.

  Tip!
  In de praktijk wordt vaak een voorbehoud van 5000 euro op directe kosten meegenomen. Indien uit de bouwkundige keuring de directe kosten van 5000 euro overstijgd kan de koper vaak van de koop afzien. De hoogte van dit bedrag en de voorwaarden dient u in overleg te doen met de verkoper en verkopend makelaar.

  Het blijft met het nieuwe modelkoopcontract nog steeds  mogelijk om af te zien van het kopen onder voorbehoud van een bouwkundige keuring.  Alleen moet in de nieuwe  de nieuwe “Model koopovereenkomst  dit recht (op voorbehoud bouwkundige keuring uitdrukkelijk worden doorgestreept waardoor de koper afziet van het voorbehoud bouwkundige keuring en zijn wettelijke onderzoek plicht. Dat moet het bewustzijn van kopers vergroten.

  Voorbehoud Bouwkundige keuring doorstrepen


  Binnen het nieuwe modelkoopcontract is het nog steeds  mogelijk om af te zien van het kopen onder voorbehoud van een bouwkundige keuring.  Alleen moet in de nieuwe  de nieuwe “Model koopovereenkomst  dit recht op voorbehoud bouwkundige keuring uitdrukkelijk worden doorgestreept door de koper waardoor de koper afziet van het voorbehoud bouwkundige keuring. Hiermee loopt de koper risico immers voldoet de koper door het voorbehoud bouwkundige keuring door te strepen niet aan zijn wettelijke onderzoek plicht. Gebreken achteraf of verborgen gebreken die normale bewoning na sleutel overdracht worden ontdekt zijn moeilijker verhaalbaar immers heeft de koper het voorbehoud bouwkundige keuring doorgestreept en afgezien van dit recht.
  In de praktijk zien we meer en meer dat intermediairs druk uitoefenen om van het voorbehoud bouwkundige keuring af te zien. Kopers weten vaak niet de risico’s die zij hiermee uitsluiten als ze het voorbehoud doorstrepen.
  Onderzoeksplicht versus mededelingsplicht.


  Het voorbehoud bouwkundige keuring is een uitwerking van de onderzoeksplicht die een koper van een woning heeft. Dit doet niets af aan de mededelingsplicht van de verkoper. Gebreken die ten tijde van verkoop aan de verkoper bekend waren (of hadden moeten zijn), moeten door de verkoper gemeld worden.  Het voorbehoud bouwkundige keuring doorstrepen zet de koper wel op achterstand. Het na koop aannemelijk maken dat de verkoper had kunnen weten dat is vaak een lastige en moeilijke juridische strijd.  Laat daarom altijd een register bouwkundig inspecteur de woning inspecteren en voldoe aan uw wettelijke onderzoek plicht en voorkom verrassingen achteraf. Zoek binnen de online zoeksysteem van het NRBI en vindt uw Register Bouwkundig Inspecteur.

   

  Voorbehoud bouwkundige keuring en u zoekt een Register Bouwkundig Inspecteur. Vindt Register Bouwkundig Inspecteurs middels het zoeksysteem.

   

 • Ik heb een klacht. Waar moet deze aan voldoen?

  U heeft een register bouwkundig Inspecteur ingeschakeld. U heeft een klacht over zijn gedraginngen en/of uitgevoerde dienst. Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteur heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. De behandeling van een klacht geschied middels het scheidsgerecht. Tucht door onafhankelijke (juridische) arbiters die snelrecht of super snelrecht kunnen toepassen.

  Geen maanden lang getouwtrek over een klacht maar snel en onafhankelijk een vonnis. 

  Wilt u weten wat het protocol is bij klachten klik hier.

 • Hoe kan ik een register bouwkundig Inspecteur vinden?

  Een Register Bouwkundig inspecteur kunt u vinden via het  zoeksysteem van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. Dit is een openbaar register waar consumenten en zakelijke partijen een register bouwkundig inspecteur kunnen vinden voor diverse dienstverleningen.

 • Prijsverschillen van bouwkundige keuringen hoe kan dat?

  Bouwkundige inspecties kun je veel online veel vinden. Er is veel concurrentie en dat is goed, maar is kwaliteit,kennis en kunde gewaarborg? . Doordat er versnippering is en iedereen op zijn eigen manier bouwkundige inspecties uitvoert weet u al consument of marktpartij niet of u een betrouwbare dienst inkoopt. Door het kaf van het koren te scheiden op persoonsniveau zijn er prijsverschillen. Een Rbi-er is niet de goedkoopste maar men wil immers toch kwaliteit.

  Goedkope bouwkundige keuringen zijn vaak:

  1. Niet verzekerd;
  2. Werken niet volgens gedrag en beroepscodes;
  3. Inspecteren niet volgens een bepaald inspectie protocol of wel uniform;
  4. Worden niet gevalideerd en/of gecontroleerd;
  5. Voldoen vaak niet aan de getelde opleidings eissen;
  6. Scholing en bijscholing ofwel parate kennis wordt niet up to date gehouden;
  7. Zijn niet aangesloten bij een branche organisatie;
  8.  Geen klachtenprocedure. U kunt nergens terecht.

  Register Bouwkundig Inspecteurs zijn;

  1. Verzekerd met een beroeps aansprakelijkheidsverzekering;
  2. Werken volgens de gedrags en beroepscode van het NRBI;
  3. Inspecteren volgens een vastgesteld inspectie protocol, werken uniform;
  4. Worden gevalideerd en gecontroleerd door veldaudits;
  5. Voldoen aan de opleidings (werkervaring) eissen van het NRBI;
  6. Houden hun kennis en kunde bij door Permenente educatie 
  7. Register Bouwkundig Inspecteurs conformeren zich aan de consumentenvoorwaarden

  Kwaliteit, kennis en kunde waarborgen kost meer maar u krijgt ook meer. 

  Zoekt u een Register Bouwkundig Inspecteur voor uw bouwkundige keuring. Zoek met ons zoeksysteem uw Register Bouwkundig Inspecteur bij u in de buurt.

 • Is een bouwkundige keuring verplicht in 2019

  Ja, Vanaf 1 februari 2018 staat een bouwkundige keuring standaard in het koopcontract. Dat hebben meerdere branche organisaties de consumentenbond afgesproken met makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro.

  Wettelijke onderzoeksplicht

  Als koper van een woning heeft een onderzoeksplicht In de praktijk wordt het voorbehoud bouwkundige keuring nog te vaak uitgesloten of geweerd door belanghebbende partijen om de verkoop transactie niet te vertragen. U loopt risico als koper.  U bent bij wet verplicht om vóór de koop zelf te onderzoeken of het huis bouwgebreken, achterstallig onderhoud of andere gebreken vertoont. Ziet u af van het recht op voorbehoud bouwkundige keuring ziet u ook af van uw wettelijke onderzoeks plicht.

  Nonconformiteit

  Verborgen gebreken zijn moeilijk aantoonbaar te maken immers zijn ze verborgen. Verkopers proberen gebreken, achterstallig onderhoud te verbloemen. Een gecertificeerde bouwkundig inspecteur herkent vaak tekenen van verborgen gebreken bij een bouwkundige keuring.  Maar ook hij of zij ziet kan alles zien met een visuele keuring. Een verkoper heeft een wettelijke mededelingsplicht. Blijkt achteraf dat er verborgen gebreken zijn die visueel niet waarneembaar waren en de verkoper had kunnen weten en niet gemeld dan heeft de verkoper niet voldaan aan zijn of haar wettelijke mededelingsplicht. Dan is het aantonen conform de non-conformiteit de vervolg stap. 

  **Heeft u niet voldaan aan uw wettelijke onderzoeksplicht is het achteraf claimen van tekortkomingen, bouwgebreken, achterstallig onderhoud vaak niet meer mogelijk. Op non-conformiteit kunt u zich vaak ook niet meer beroepen immers heeft u verzaakt door niet te voldon aan uw onderzoeksplicht.

  Voorkom verrassingen achteraf en voldoe aan uw wettelijke onderzoeksplicht. Laat een Register Bouwkundig Inspecteur uw object inspecteren. Een Register Bouwkundig Inspecteur kunt u vinden met het zoeksysteem NRBI.

 • Taxatie en bouwkundige keuring in een keer kan dat?

  Ja, Dat zou kunnen. Echter een taxateur is vaak geen bouwkundige en een bouwkundige inspecteur is vaak geen taxateur. Er komen vaak twee experts bij kijken. Het inplannen op een datum en tijdstip zal altijd lastig zijn omdat er meerdere agenda`s moeten matchen op een en dezelfde dag en tijdstip. Enkele register taxateurs zijn ook register Bouwkundig inspecteur maar de belangen moeten hierbij wel goed gewaarborgd worden. 

  Taxatie en bouwkundige keuring gelijk laten uitvoeren. Binnen het NRBI zoekmachine kunt u een taxatie en bouwkundige keuring vinden. Deze experts houden zich aan de gedrag en beroepscode van het NRBI en voldoen aan de toetredingseissen. 

 • Wat doet een bouwkundig inspecteur

  Op de vraag wat doet een bouwkundig inpecteur is dit geheel afhankelijk van de soort dienst wat u van de bouwkundig inspecteur.

  Een bouwkundige inspectie is een container begrip en brengt verwarring. Bouwkundige inspecties worden vaak in Nederland steeds anders ingezet met benamingen en diensten zoals bouwkundige keuring, bouwtechnischekeuring, bouwtechno keuring, opleveringskeuring, oplevering, meerjarige onderhoudsplanning, MJOP of een nulmeting. 

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs waarborgd kwaliteit, kennis en kunde van de aangesloten Register bouwkundig inspecteurs in Nederland en probeert duidelijkheid te scheppen voor alle partijen wat een bouwkundig inspecteur doet binnen bepaalde (expertise)kaders.

  Wat doet een bouwkundig inspecteur? Bekijk de expertise kaders op diensten niveau binnen het zoeksysteem van NRBI en vindt een register bouwkundig inspecteur zodat u zeker weet dat uw pand vakkundig gekeurd wordt.

   

   

 • Waarom een gecertificeerd bouwkundig inspecteur?

  Versnippering op de markt, niet verzekerd, geen standaard keuringsformat iedereen mag zich in Nederland bouwkundig inspecteur noemen. Het kaf van het koren scheiden met een gecertificeerde bouwkundig inspecteur.

  Het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs brengt marktpartijen zekerheid  over de kwaliteit en uitvoering van bouwkundige inspecties en bouwkundig inspecteurs. Een Rbi gecertificeerde bouwkundig inspecteur onderscheid zich in hun werk door objectiviteit en betrouwbaarheid.

  Zo bevordert het NRBI de professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en zorgt het NRBI dat bouwkundige inspecties en adviezen op een eenduidige en kwalitatieve wijze uitgevoerd worden.

  Waarom een gecertificeerde bouwkundig inspecteur? Zo weet u zeker dat uw object vakkundig gekeurd wordt. Zoekt u een gecertificeerd bouwkundig inspecteur. Gebruik het zoeksysteem van het NRBI

 • handvaten opdracht bouwkundige keuring

  Tips voor een geslaagde bouwkundige keuring

  1. Zoek naar een gecertificeerde (Register) Bouwkundig Inspecteur. Deze kunt u erkennen aan het logo Rbi en zijn Rbi nummer. 
  2. Zorg dat u een verzekerde (beroepsaansprakelijkheid) dienstverlening afsluit met een bouwkundig inspectie bureau. Register Bouwkundig Inspecteurs moeten verzekerd zijn.
  3. Zorg voor meerdere datums en tijdstippen. Overleg met de verkopende partij, uw aankoopmakelaar of intermediair wanneer zij op meerdere dagen kunnen. Zo heeft u sneller een (opname) match en voorkomt u heen en weer gebel of partijen kunnen.
  4. Vraag bij de verkopende partij hoe u toegang kunt krijgen tot het object. Is de verkopende partij aanwezig of kunt u zelf de sleutel ophalen?
  5. Plan de bouwkundige keuring in en vraag om een afspraakbevestiging. 
  6. Onderzoeksplicht: Zorg dat u bij de bouwkundige keuring aanwezig bent voldoe aan uw onderzoeksplicht. Hoe slecht is het onderhoud is er een ernstige scheur, zijn er funderingsproblemen of heeft u vragen over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een dakkappel, aanbouw, opbouw?  Als u meeloopt tijdens de bouwkundige keuring, krijgt u 1 op 1 mondelinge toelichting van de register Bouwkundig Inspecteur. Het uiteindelijke bouwkundig rapport is dan uw geheugensteun.
  7. Koop onder voorbehoud van een bouwkundige keuring. Een veel gebruikte voorwaarde is 5000 euro (bepaald u zelf) direct (toewijsbare) kosten. Dan kunt u gerust onderhandelen en de bouwkundige keuring inplannen wanneer het u en andere partijen schikt. De uitkomst van de bouwkundige keuring kunt u dan weer gebruiken bij de afronding of onderhandeling van de koopovereenkomst.
  8. In het kader van de mededelingsplicht vraagt u aan de verkopende partij of er (bouw)gebreken bekend zijn. De bouwkundige keuring is namelijk geen verzekering tegen verborgen gebreken. De controle is visueel op alle waarneembare onderdelen. Als er (bouw)gebreken bekend zijn, kan de Register Bouwkundig inspecteur hieraan extra aandacht schenken.
  9. Zorg dat de kruipruimte toegankelijk is. Deze ruimte is een belangrijk onderdeel van de bouwkundige keuring. Het komt voor dat de kruipruimte niet toegangkelijk is door vloerbedekking de toegang tot de kruipruimte. Spreek met de verkopende partij(en) af dat de kruipruimte wel toegankelijk is.
  10. Herroepingsrecht: Gaat de bouwkundige keuring niet door omdat de woning onderuw neus verkocht is of u krijgt de financiering toch niet rond. Geef schriftelijk binnen 24 uur voor de bouwkundige keuring aan dat u ervan afziet. Doet u dit niet 24 uur van te voren dan kan het zijn dat u de volledige bouwkundige keuring dient de voldoen. Waarom? De Register Bouwkundig Inspecteur heeft werk ingepland en kan geen nieuwe opdracht meer inplannen en mist zijn omzet. 

  Zoek een Register Bouwkundig Inspecteur en verzeker u zelf dat uw object vakkundig gekeurd wordt.

 • Herroepingsrecht bouwkundige keuring

  Woning onder uw neus verkocht, financiering krijgt u niet rond of u heeft zich bedacht. Als consument kunt u zich beroepen op de wettelijke herroepingsrecht bouwkundige inspecties. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs heeft gezamelijk met marktpartijen bepaald dat men zich kan beroepen op de herroepingsrecht na opdracht en afspraakbevestiging indien;

  1. Schriftelijk of online (aantoonbaar) aan de Register Bouwkundig Inspecteur 24 uur van te voren uw opdracht voor een bouwkundige keuring herroept ofwel wil terug trekt. 
  2. Indien u 24 uur van te voren zich beroept op de herroepingsrecht u geen kosten verschuldigd bent door een Register Bouwkundig Inspecteur. 
  3. Indien u niet binnen 24 uur zich beroept op de herroepingsrecht u de volledige dienstverlening dient af te nemen immers kan de Register Bouwkundig Inspecteur geen andere opdracht meer aannemen en maakt dus kosten.
  4. Indien u gebruik maakt van de herroepingsrecht bouwkundige keuring dient u de volgende gegevens te verstrekken.

   A: Opdrachtnummer
   B: Expertnummer
   C: Afspraakbevestiging
   D: Reden van herroepingsrecht

   

 • Algemene voorwaarden consumenten bouwkundige keuring

  Algemene voorwaarden consumenten en zakelijke opdrachtgevers Register Bouwkundig Inspecteurs Bouwkundige keuring

  Artikel 1  | Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 3
  Artikel 2  | Hoe regelen het Register Bouwkundig Inspecteur en u de opdracht? 3
  Artikel 3  | Welke verplichtingen heeft het Register Bouwkundig Inspecteur? 3
  Artikel 4 | Specifieke bepalingen over bouwkundige keuringen 3
  Artikel 5 | Wanneer heeft het Register Bouwkundig Inspecteur de opdracht vervuld? 5
  Artikel 6 | Hoe wordt de vergoeding van het Register Bouwkundig Inspecteur berekend? 5
  Artikel 7 | Welke kosten brengt het Register Bouwkundig Inspecteur in rekening? 5
  Artikel 8 | Wanneer moet u de vergoeding en de kosten aan het   5  Register Bouwkundig Inspecteur betalen?
  Artikel 9 | Wat doet het Register Bouwkundig Inspecteur als u niet op tijd betaalt? 5
  Artikel 10 | Kunt u de opdracht intrekken?  6
  Artikel 11 | Kan het Register Bouwkundig Inspecteur de opdracht teruggeven? 6
  Artikel 12 | Wat gebeurt er als u overlijdt?  6
  Artikel 13 | Wat gebeurt er als u een geschil heeft met het Register Bouwkundig Inspecteur? 6
  Artikel 14 | Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd? 6

   

  Renvooi:
  -Rbi: Register Bouwkundig Inspecteur
  -Expertise organisatie: Een bedrijf waar een Register Bouwkundig Inspecteur werkzaam is.
  -Bouwkundige inspecte: Container begrip
  -Expertise kader: Een kader die omschrijft wat de dienst inhoud en welke standaard gereedschappen en materieel de Register Bouwkundig Inspecteur bij zich heeft.


  Inhoud
  Dit zijn de algemene voorwaarden van de Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs en het daaraan verbonden (leden) Register Bouwkundig Inspecteurs. Hierin leest u welke rechten en plichten Register Bouwkundig Inspecteurs en uzelf (aanvragers) hebben.
  Artikel 1  |  Wanneer zijn deze voorwaarden  van toepassing? Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening die een particuliere of zakelijke klant verleent aan een geregistreerd Register Bouwkundig Inspecteur of expertise organisatie of andere organisatie waar de Register Bouwkundig Inspecteur werkzaam is. Deze voorwaarden is alleen van toepassing als de bouwkundige keuring ten uitvoer is gebracht door een register bouwkundig inspecteur en dat deze persoonlijk aantoonbaar is aangesloten bij de Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.

  Artikel 2  |  Hoe regelen Register Bouwkundig Inspecteurs of expertise of andere organisaties waar de register bouwkundig inspecteur werzaam is en u de overeenkomst tot opdracht voor een bouwkundige keuring?

  1.  De register Bouwkundig Inspecteur en/of diens organisatie legt de opdracht schriftelijk of binnen elektronisch (online) proces vast met een duidelijk expertise kader. Daarbij wordt aangegeven dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  2.  De opdracht tot een bouwkundige keuring bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, materiaal en materieel (genoemd expertise kader) de vergoeding en eventuele kosten aan derden (zoals specialistische aanvullende onderzoeken). Geeft u de Register Bouwkundig Inspecteur en/of organisatie waar de Register Bouwkundig Inspecteur in dienst is later opdracht om andere of aanvullende (meerwerk) specialistische diensten ten uitvoer te brengen, dan dient de Register Bouwkundig Inspecteur en of diens organisatie schriftelijk of elektrisch (online) aantoonbaar te maken. Inclusief de kosten voor de prestatie en expertise kaders (wat mag je verwachten) voor de aanvullende dienstverlening.
  3.  De vergoeding en de kosten zowel zakelijk als particulier dienen altijd inclusief btw benemd te worden.
  4.  Als u het meerwerk van de Register Bouwkundig Inspecteur accepteerd schriftelijk of elektronisch, is er juridisch sprake van een daadwerkelijke opdracht tot dienstverlening.
  Bij een verschil van mening moet de Register Bouwkundig Inspecteur of diens organisatie het kunnen aantonen elektronisch of schriftelijk dat u de (meerwerk) opdracht tot dienstverlening heeft aanvaard. Als men dit (over en weer) niet kan aantonen is er geen opdracht tot dienstverlening, en hoeft  u de Register Bouwkundig Inspecteur en of diens organisatie niets te betalen. 5. U heeft deze algemene voorwaarden al van toepassing verklaard bij het plaatsen van de opdracht tot dienstverlening. Indien (meerwerk) aanvullende dienstverlening wordt geaccepteerd binnen een bestaande opdracht schriftelijk of elektronisch zijn deze voorwaarden automatisch van toepassing.
   

  Artikel 3  |  Welke verplichtingen heeft een Register Bouwkundig Inspecteur?
  1.  Een register Bouwkundig Inspecteur of diens organisatie waar de Register Bouwkundig Inspecteur werkzaam is  voert de bouwkundige inspectie opdracht zorgvuldig en deskundig uit. De register Bouwkundig Inspecteur behartigt hierbij uw belangen als opdrachtgever en houdt zich aan de beroeps en gedragscode van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.
  2.  Een Register Bouwkundig Inspecteur of diens organisatie waar deze werkzaam is. Is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben om zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren.
  3.  Een Register Bouwkundig Inspecteur of diens organisatie waar deze werkzaam is.  houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
  4.  Een Register Bouwkundig Inspecteur of diens organisatie waar deze werkzaam is houdt zich aan de beroeps en gedragscodes van de stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs en mag niet voor meer dan één partij werken als er voor dit object meerdere partijen zijn betrokken (bijvoorbeeld bij aan- of verkoop). In zo’n geval moet het Register Bouwkundig Inspecteur zo snel mogelijk overleg voeren met zijn of haar opdrachtgevers en één van de opdrachten opschorten of beëindigen (zie artikel 12).

  Artikel 4  |  Specifieke bepalingen over  bouwkundige inspecties
  1.  Bouwkundige inspecties bestaan uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd  aan het bouwjaar, bouwmethodiek of bouwkundig uitgevoerde werkzaamheden van een vastgoed object. Bouwkundige inspecties zijn momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen, goed en de deugdelijk werk en bouwbesluit (eisen) in kaart worden gebracht middels een inspectie rapport. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare en/of verborgen gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in een inspectie rapport worden vermeld.

  Algemene consumentenvoorwaarden Bouwkundige inspecties  |  pagina 3
  Algemene consumentenvoorwaarden Bouwkundige inspecties  |  pagina 4
  2.  Onder de bouwkundige inspectie valt in ieder geval niet (een):

  -  controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of een technische omschrijving voldaan is aan een (koop-)aannemingsovereenkomst; - controle van niet-gereinigde beglazing; -  controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling); -  controle op noodzaak tot bodemsanering en opgave van (bodem-)saneringskosten; -  controle of uitvoering van bouwkundige en/of installatietechnische berekeningen en metingen; - controle van grondoppervlakte en perceelgrootte; -  gespecialiseerd onderzoek (SOG) van de staat van de fundering of constructie van een woning of aanbouw; -  controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze; -  vaststellen van gebreken die alleen visueel waarneembaar zijn na of met gebruik van technische hulpmiddelen; -  controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen; - indicatie (taxatie) van de waarde van een woning; -  controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d.; -  bemonsteren van asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen; -Asbestinventarisatie onderzoek (SOG)- controle op ondergrondse (olie,gas,water,afvoer) tanks; -  verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen(destructief onderzoek), waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te beoordelen; -  hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de bouwkundige inspectie; - garantie voor de afwezigheid van verborgen gebreken; - gedetailleerd bouwkundig onderzoek. 3.  De Register Bouwkundig Inspecteurs zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. 4.  De aanvrager dient ervoor te zorgen dat het vastgoedobject  tijdens de inspectie werkzaamheden door de register Bouwkundig Inspecteur toegankelijk is en dat er een ongehinderde uitvoering van de bouwinspectie werkzaamheden mogelijk is. Indien het vastgoedobject niet toegankelijk is, ondanks wederzijds gemaakte afspraken, en dat de werkzaamheden hierdoor niet door de Register Bouwkundig Inspecteur kunnen worden uitgevoerd, is de register Bouwkundig inspecteur niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk te stellen voor eventuele ontstane vertraging (meerwerk) en/of schade van welke aard dan ook.
  Indien als gevolg hiervan de bouwkundige inspectie opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen bouwinspectietarief.

  5.  Ten behoeve van de bouwkundige inspectie worden  de begane-grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd. Dit alleen recht onder het kruipluikdeksel ofwel in de nabijheid van de kruipluik, indien het kruipluik aanwezig is, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze bouwinspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon in het kader van veiligheid aanwezig is, wordt de onderzijde en opleggingen (buitenmuren) van de begane-grondvloer vanuit de kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbowetgeving. Een en ander uitsluitend met het oog op veiligheid en Arbowetgeving ter beoordeling de Register Bouwkundig Inspecteur. Voor alle bouwinspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist. 6.  Hoger gelegen delen zoals platte en hellende daken, overstekken, goten,  etc. tot een maximale hoogte van ca. 3 meter worden, staande op  een ladder, visueel geïnspecteerd. Dit alleen indien dit veilig kan en het volgens de Arbowetgeving toelaatbaar is. Dit ter beoordeling van de Register Bouwkundig Inspecteur. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door u beschikbaar gesteld klimmateriaal, zoals een steiger materiaal of bijvoorbeeld een hoogwerkers.  Dit materieel dient te voldoen aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud te verkerend. Een bouwinspectie kan alleen uitgevoerd worden onder veilige werk omstandigheden, met inachtneming van de Arbonormen, dit uitsluitend ter beoordeling van de register Bouwkundig Inspecteur. De daken worden bij  de bouwinspectie niet betreden. Mits de Register Bouwkundig Inspecteur zich veilig kan borgen. 7.  Indien tijdens een bouwinspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – , dit uitsluitend ter beoordeling van het  Register Bouwkundig Inspecteur worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in een bouwinspectie rapportage melding van gemaakt.
    pagina 5

  Artikel 5  |  Wanneer heeft een Register Bouwkundig Inspecteur de opdracht afgerond? Een Register Bouwkundig Inspecteur heeft zijn opdracht vervuld als de afgesproken prestatie binnen een bepaalde expertise kader is geleverd.  Bij een bouwkundige inspectie is de opdracht vervuld  als het definitieve rapport is ingediend elektronisch, per e-mail of per post bij de aanvrager.

  Artikel 6  |  Hoe wordt de vergoeding van de dienst van een Register Bouwkundig Inspecteur berekend? Afhankelijk van de type bouwkundige inspectie spreekt met het Register Bouwkundig Inspecteur  online, per e-mail of offerte vooraf af hoe de vergoeding wordt berekend. Afhankelijk van het expertise kader  kan dit bijvoorbeeld een vast (fixedprice) bedrag zijn op basis van bijvoorbeeld m3, m2 aantal appartementen of middels een starttarief met een vervolgtarief of op uurbasis. Het type bouwkundige inspectie bepaald vaak de wijze de vergoeding van de dienst van een Register Bouwkundig Inspecteur.

  Artikel 7  |  Welke kosten brengt een Register Bouwkundig Inspecteur in rekening? Naast de vergoeding van de dienst kan een Register Bouwkundig Inspecteur ook kosten aan derden in rekening brengen, bijvoorbeeld voor specialistisch onderzoek of als er onderdelen met risico zijn voor een nader onderzoek (bijvoorbeeld asbest). Deze kosten kan een Register Bouwkundig Inspecteur  alleen  in rekening brengen als u schriftelijk of electonisch (e-mail of online) het meerwerk vooraf voor akkoord heeft gegeven.

  Artikel 8  |  Wanneer moet u de vergoeding van de dienst en eventuele extra kosten  aan het Register Bouwkundig Inspecteur betalen?
  1.  Een Register Bouwkundig Inspecteur heeft pas recht  op zijn of haar vergoeding als de opdracht compleet is afgerond. De kosten betaalt u dus pas achteraf niet vooraf. De Register Bouwkundig Inspecteur heeft al kosten gemaakt voordat u hoeft te betalen. Dit geldt tenzij u iets anders heeft afgesproken.
  2. Een Register Bouwkundig Inspecteur heeft pas recht  op zijn of haar vergoeding als zijn dienst binnen het expertise kader van de dienst is afgerond. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken betaald u voor de dienst en eventueel later voor de extra onderzoeken zoals een specialistisch onderzoek.
  3.  Voordat u betaalt, ontvangt u van de Register Bouwkundig Inspecteur een gespecificeerde factuur  met een betalingstermijn van 7 werkdagen.
  4.  Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is een ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de vergoeding en kosten.

  Artikel 9  |  Wat doet het Register Bouwkundig Inspecteur als u niet op tijd betaalt?
  1.  Als u niet binnen 7 werkdagen betaald, stuurt de Register Bouwkundig Inspecteur en/of systeem een betalingsherinnering.
  U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen 7 werkdagen na ontvangst van de herinnering te betalen.
  2.  Betaalt u niet ontvangt u een WIK brief met de wettelijke rente? U dient dan binnen gestelde werkdagen de dienst te betalen inclusief de wettelijke vastgestelde rente.
  3.  Na de genoemde betalingstermijnen mag het Register Bouwkundig Inspecteur het openstaande bedrag (laten) invorderen door een gerechtelijke incasso bureau. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incassokosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij  de rechter of geschillencommissie, of middels scheidsgerecht anders is bepaald.  Er zijn wettelijke grenzen aan de hoogte van deze kosten.

  Artikel 10  |  Kunt u de opdracht intrekken?
  1.  U mag de opdracht altijd intrekken, u heeft recht op de wettelijke herroepingsrecht. De intrekking dient bij voorkeur schriftelijk, per mail of elektronisch te gebeuren. Hierbij geldt opzegtermijn van minimaal 24 uur voor de ingeplande bouwinspectie.  Annuleert u later bijvoorbeeld 12 uur van te voren bent u 50% van de afgesproken dienst verschuldigd. Mits de bouwkundig inspecteur anders beslist.
  2.  Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken middels een e-mail, elektronisch, per post ondervermelding van het Rbi nummer en opdrachtnummer.
  3.  De Register Bouwkundig Inspecteur heeft bij intrekking recht op betaling van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt. De Register Bouwkundig Inspecteur heeft ook recht op een de afgesproken vergoeding indien de werkzaamheden ingepland en opgenomen zijn. De Register Bouwkundig Inspecteur dient hiervoor een duidelijk onderbouwde specificatie aan u te overleggen.
  4.  U bent verplicht om eventuele schade te vergoeden die het Register Bouwkundig Inspecteur door de intrekking lijdt.

  Artikel 11  |  Kan een Register Bouwkundig Inspecteur de opdracht teruggeven?
  1.  De Register Bouwkundig Inspecteur kan de opdracht alleen teruggeven als het daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval: -  een ernstige verstoring van de relatie tussen het Register Bouwkundig Inspecteur en u; -  indien het Register Bouwkundig Inspecteur door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren (ziekte van medewerkers of anderszins).  De Register Bouwkundig Inspecteur geeft schriftelijk  of per mail aan als het de opdracht teruggeeft.
  2.  U hoeft het Register Bouwkundig Inspecteur geen vergoeding te betalen als de Register Bouwkundig Inspecteur het de opdracht teruggeeft en/of een andere Register Bouwkundig Inspecteur voor u zoekt. Gemaakte kosten (voor zover afgesproken) moet  u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.

  Artikel 12  |  Wat gebeurt er als u overlijdt? 1.  Als u de enige aanvrager (opdrachtgever) bent, eindigt de opdracht tot dienstverlening als u komt te overlijden, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven. 2.  Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als een van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
  3.  Als de opdracht eindigt door overlijden van (een van) de opdrachtgever(s), dan zijn de artikelen 11 lid 3 en lid 4 van toepassing.

  Artikel 13  |  Wat gebeurt er als u een geschil heeft met het Register Bouwkundig Inspecteur?
  1.  Als u een klacht heeft over de totstandkoming of  de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht als eerst  schriftelijk aan het Register Bouwkundig Inspecteur.
  2: Een klacht over de bouwkundig inspectie rapport kan pas ingediend worden nadat u kennis heeft genomen van de inhoudt van het bouwkundig inspectierapport. Immers als u niet weet wat er in een bouwkundig inspectie rapport van de register Bouwkundig Inspecteur staat kunt u uw klacht niet onderbouwen.
  3.  Leidt de klacht niet tot een gewenste oplossing? Dan kunt  u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van de stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. U heeft hier twaalf maanden de gelegenheid voor (vanaf het moment waarop  u de klacht bij het Register Bouwkundig Inspecteur  heeft ingediend). Gaat het om een geschil over aansprakelijkheid bij schade? Dan is de Geschillencommissie slechts bevoegd bij schades  tot € 10.000,-.
  4.  Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, dan is het Register Bouwkundig Inspecteur aan deze keuze gebonden.
  5.  U kunt het geschil ook aan de scheidsgerecht of een rechtbank voorleggen  in plaats van aan de Geschillencommissie. 5.  Als het Register Bouwkundig Inspecteur een geschil  wilt voorleggen, geeft het u de keuze tussen de Geschillencommissie, de rechter of het scheidsgerecht. Maakt u binnen vijf weken geen keuze? Dan legt het Register Bouwkundig Inspecteur het geschil voor aan het scheidsgerecht of rechterbank. 6.  Voor de behandeling door de Geschillencommissie geldt het Reglement Geschillencommissie Register Bouwkundig Inspecteurs.

  Artikel 14  |  Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd? Als u afwijkende afspraken met het Register Bouwkundig Inspecteur maakt, moet het Register Bouwkundig Inspecteur die schriftelijk of digitaal vastleggen.
  Algemene consumentenvoorwaarden bouwkundige inspecties m.b.t. de bouwkundige keuring

  |  pagina 6

 • Ik zoek een erkende Bouwkundig Inspecteur

  Vele marktpartijen en consumenten zoeken erkende bouwkundig inspecteurs of gecertificeerde bouwkundig inspecteurs. Door de versnippering in de markt en het vele onduidelijke aanbod van bouwkundige inspecties ziet u als consument door de bomen het bos vaak niet meer.

  Keurmerken, erkende bouwexperts, gecertificeerde bouwkundige inspecteurs allemaal termen die u tegenkomt online in zoekmachines die er niet toe bijdrage of u kunt zien of u een bouwkundig inspecteur die u wilt inschakelen de juiste kwaliteit, kennis en kunde nastreeft.

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs scheidt het kaf van het koren. Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd op persoonsniveau. Een Register Bouwkundig Inspecteur conformeren zich aan de expertisekaders en beroeps en gedragscode van het NRBI.

   

  Zoek u een erkende bouwkundig inspecteur en wilt u zekerheid dat uw vastgoedobject vakkundig gekeurd wordt? Zoek in onze zoekmachine NRBI naar een erkend bouwkundig inspecteur

 • Ik zoek een gecertificeerde bouwkundige keuring

  Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs waarborgd kaliteit, kennis en kunde van onze gecertificeerde Register Bouwkundige Inspecteurs. Zoekt u een gecertificeerde bouwkundige keuring en wilt u zekerheid dat uw woning of vastgoedobject vakkundig gekeurd wordt. Schakel dan een gecertificeerde Register bouwkundig inspecteur in.

  Zoekt u een gecertificeerde bouwkundig inspecteur. Gebruik het zoeksysteem NRBI

 • Kan ik de bouwkundige keuring opnemen als ontbindende voorwaarde?

  Los van uw wettelijke onderzoeksplicht is er voor gezorgt dat  Per 1 februari 2018 de  bouwkundige keuring standaard als ontbindende voorwaarde opgenomen in de koopovereenkomst naast voorbehoud van financiering en bijvoorbeeld voorbehoud verkoop van eigen woning. 

  Het negeren van het voorbehoud bouwkundige keuring of doorstrepen van een bouwkundige voorbehoud kan juridische gevolgen hebben voor u als koper als blijkt dat er later gebreken, verborgengebreken naar boven komen als u de woning heeft betrokken. Immers heeft u niet voldaan aan uw wettelijke onderzoeksplicht. De bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarden opnemen en laten uitvoeren is dus verstandig.

  De bouwkundige keuring staat dus als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Een goed geformuleerde ontbindende voorwaarde m.b.t. een bouwkundige inspectie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
  Een omschrijving van de termijn waarbinnen (in dit geval) de koper moet melden dat hij een beroep doet op de voorwaarde en een beschrijving van de manier waarop hij/zij dit kenbaar dient te maken;
  De naam van het expertise bedrijf, instelling en de naam van de Register Bouwkundig Inspecteurie de inspectie uitvoert of in ieder geval een omschrijving van de inspectie eisen waaraan de inspecteur moet voldoen;
  Een omschrijving van de feiten (bouwgebreken, onverwachte posten), blijkende uit het rapport, die wel (of niet) aanleiding kunnen geven de overeenkomst te mogen ontbinden;

  Men dient vast te leggen wat de gevolgen zijn als een bouwkundige keuring niet plaats kan vinden (b.v. omdat de verkoper weigert mee te werken of makelaar u stagneert tot het verschaffen tot toegang).
  Voorbeeld: ‘Deze overeenkomst kan door de koper worden ontbonden indien uit een door een Register Bouwkundig Inspecteur opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de directe noodzakelijke kosten voor het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud of herstel van bouwkundige gebreken meer bedragen dan € 5000,- ofwel wanneer blijkt dat de kruipruimte, constructie en andere bouwgebreken die het (koop) woongenot in de weg staan zich in zeer slechte staat bevinden ofwel wanneer een bouwkundige keuring binnen 3 weken na ondertekening en na het verstrijken van de bedenktijd van deze overeenkomst, door oorzaken buiten de schuld van koper, niet mogelijk blijkt te zijn. Koper schriftelijk en feitelijk  op grond van deze clausule aan te tonen op welke gronden hij of zij wil ontbinden. Koper dient dit schriftelijk te melden aan de verkopende partij binnen 3 weken na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig keuringsrapport door de Register Bouwkundig Inspecteur.’

  U kunt uiteraard ook op voorhand een bouwkundige keuring door een Register Bouwkundig Inspecteur laten uitvoeren, voordat de koopovereenkomst wordt opgesteld. U doet dan een bieding op de woning onder voorbehoud van bouwkundige keuring.

  Nu is het zo dat kopers, verkopers en makelaars de voorkeur geven om de bouwkundige keuring af te ronden voordat de 3 dagen wettelijke bedenktijd afloopt. Dat scheelt een hoop gedoe en extra teleurstellingen. Maar dat betekent dan ook vaak dat er een spoed bouwkundige keuring plaats moet vinden. Een spoedbouwkundige keuring is vaak duurder. Onnodig als u de bouwkundige keuring onder voorbehoud mee laat nemen in uw voorlopig koop contract.

  Bouwkundige keuring onder voorbehoud opgenomen? Zoekt u een erkend bouwkundig inspecteur. Zoek in het zoeksysteem NRBI naar een Register Bouwkundig Inspecteur bij u uit de buurt.

 • Zijn de kosten voor de bouwkundige inspectie aftrekbaar van de belasting?

  Afhankelijk welke type bouwkundige inspectie u uit laat voeren zijn de kosten voor aftrekbaar bij de belastingdienst. Voorbeeld bouwkundige keuring: Mits de kosten direct samenhangen met het afsluiten van een hypotheek bij aankoop m.b.t verbetering of onderhoud van een woning. Wanneer de hypotheekverstrekker een bouwkundig keuring door een Register Bouwkundig Inspecteur vereist, bijvoorbeeld bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie(NHG). Dan kunt u de kosten als aftrekpost bij uw belastingaangifte opgeven.! 

  Tip! vraag dit altijd na bij uw intermediairs en/of belastingadviseur. Aftrekposten zijn niet altijd vanzelfsprekend.

   

  Zoekt u een bouwkundige inspectie? Zoek binnen het zoeksysteem NRBI een Register Bouwkundig Inspecteur.

   

 • Wat zijn de kosten van een bouwkundige keuring?

  Als stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs  krijgen we regelmatig de vraag hoe het kan dat er zo veel verschil zit tussen de tarieven die gehanteerd worden door verschillende aanbieders online van bouwkundige keuringen.

  Antwoord: Vraag en aanbod, geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, geen officiële inschrijving bij het KvK, niet aangesloten bij een stichting en/of branche vereniging, houden zich niet aan de beroeps en gedragscode Rbi, doen niet aan bijscholing, zijn vaak niet of slecht opgeleid als bouwkundige, werken niet uniform in een standaard keuringsformat.

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs is opgericht in 2017. Door deze versnippering in de markt moet het kaf van het koren scheiden worden. 

  De kosten van een bouwkundige keuring bij aankoop van een woning liggen varieeren online sterk. Gemiddeld kost een bouwkundige keuring tussen de € 300 en € 650, vaak afhankelijk van de woninggroote, werkgebied. Hoe groter de woning hoe meer een bouwkundige keuring kost.

  Het NRBI stelt de kosten van een bouwkundige keuring niet vast. Wel waakt het register binnen een online proces dat de kosten van een bouwkundige keuring marktconform zijn en blijven. Dit doet de stichting met een handige zoekmachine. Middels deze zoekmachine NRBI kunt u Register Bouwkundig Inspecteurs vinden en weet u wat een bouwkundige keuring kost in uw regio.

 • Wat is het verschil tussen een taxatie en een bouwkundige keuring?

  Een taxatie wonen geeft antwoord op de waarde van de woning en wordt uitgevoerd door een gecertificeerd register taxateur. Een bouwkundige keuring is gericht op de bouwkundige kwaliteit, bouwkundige staat en onderhoud van een woning. Een bouwkundig  en wordt uitgevoerd door een register bouwkundig inspecteur.

  Een bouwkundige keuring kan vaak niet worden uitgevoerd door een taxateur immers is een taxateur niet voldoende bouwkundig geschoold en ist hij de diepgang. Dit geldt andersom ook voor de bouwkundig inspecteur. Een bouwkundig inspecteur is vaak geen taxateur.

  Een bouwkundige keuring met taxatie wordt vaak uitgevoerd. Maar vaak vindt dit plaats door een register bouwkundig inspecteur en een register taxateur.

   

   

 • Als ik een bouwkundige keuring van een appartement laat uitvoeren, wordt dan het gehele gebouw bekeken?

  Nee, tenzij u specifiek aangeeft het gehele gebouw te willen laten onderzoeken. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de VvE. Bij de bouwkundige keuring van een appartement wordt de woning geinspecteerd binnen de grenzen van het appartementsrecht, alle aangrenzende algemene bouwdelen en geeft de register bouwkundig inspecteur een indruk van de algehele staat van het complex (rondom het appartement). Het is belangrijk om na te vragen of de VvE in het bezit is van een actueel meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). Zo niet, dan voldoet de VvE vaak niet en heeft u geen zicht op de maandelijkse VvE bijdrage.  

 • Ik zoek een gecertificeerde bouwkundig inspecteur

  Stichting Nederlands Register is het eerste register dat de kwaliteit, kennis en kunde van bouwkundig inspecteurs waarborgd. Aangesloten leden zijn gecertificeerde Register Bouwkundig Inspecteurs. Deze mogen een specifieke dienst binnen een expertise kamer uitvoeren mist zij voldoen aan de toetredingseisen en zich houden aan de beroeps en gedragscode van het NRBI. Een registerbouwkundig inspecteur is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden. Zo is kennis en kunde op de persoon gewaarborgd.

  Zoekt u een gecertificeerde bouwkundige keuring of andere bouwkundige inspectie. Zoek binnen het zoeksysteem NRBI uw Register Bouwkundig Inspecteur.

   

 • Kan ik me beroepen op non-conformiteit

  Ja, als u zich als koper van een woning heeft gehouden aan uw wettelijke onderzoeksplicht. Non-conformiteit houdt in dat een verkochte woning niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Wat de koper mocht verwachten is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper m.b.t. de mededelingsplicht over de woning heeft gedaan.
  De koper kan zich niet op non-conformiteit beroepen als het hem bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Ofwel heeft de koper voldaan aan zijn of haar onderzoeksplicht.

  Moeilijk, Op als koper u te beroepen achteraf op Non-conformiteit als u niet heeft voldaan aan uw onderzoeksplicht is vaak moeilijk en een lastige juridische strijd. Het aantonen dat de verkoper had kunnen weten dat (mededelingsplicht). Dit houdt in dat een verkochte woning niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht of kon verwachten. Wat de koper mocht verwachten is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper m.b.t. de mededelingsplicht over de woning heeft gedaan.

  Het aantonen of men kan spreken van non-conformiteit na koop is moeilijk als het bij koper bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Ofwel heeft de koper voldaan aan zijn of haar onderzoeksplicht.

  Met een onafhankelijk gcertificeerde bouwkundig inspecteur voldoet u in de rste lijn aan uw onderzoeksplicht. En staat u juridisch sterker als blijkt bij grote verborgen gebreken (niet gemelde gebreken zoals verzakkingen, verkeersschades ect.) u zich wil beroepen op non-conformiteit. 

 • Wat is een serviceprovider

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) ziet toe op het borgen van de kwaliteit van de aangesloten Register Bouwkundig Inspecteurs. Hiervoor worden serviceproviders voor geselecteerd. Voor het valideren (bureau audits) van en controleren middels veldaudits van bouwkundige inspecties maakt het NRBI gebruik van de kennis en de ICT infra structuur van Inspectiemanagement Nederland. i-NL. deze toetst steekproefsgewijs voor stichting NRBI of de Rbi inspecteurs hun werkzaamheden uitvoeren conform door het NRBI opgestelde eisen en richtlijnen, gedrag-en Beroepsregels. Een service provider controleerd en waarborgd kwaliteit, kennis en kunde bij het  bouwkundig inspecteren voor het NRBI.

  Een bouwkundige inspectie uitgevoerd door een gecertificeerde bouwkundig inspecteur geeft daardoor meer zekerheid aan geldverstrekkers, intermediairs en consumenten. Van een Register Bouwkundig Inspecteur mag redelijkerwijs verwacht worden dat zijn rapportages goed inzicht geven in de bouwkundige staat van het geïnspecteerde vastgoed object.

  Zoekt u een Register Bouwkundig Inspecteur? Klik hier

 • Hoe weet ik zeker dat het een erkende bouwkundige keuring is?

  Een gecertificeerde bouwkundig inspecteur kunt u herkennen aan het Rbi logo. Tevens kunt u bij de leden overzicht terug vinden welk persooon binnen een bepaalde expertise bedrijf gecertificeerd is op de dienst die hij of zij komt uitvoeren middels het certificaat. Een gecertificeerde bouwkundig inspecteur heeft een uniek nummer.

  Ook kunt u in het bouwkundig rapport valideren of wel controleren dat de juiste gecertificeerde bouwkundig inspecteur de dienst heeft uitgevoerd middels de validatie bouwinspectie tool. Zo bent u er zeker van dat uw bouwkundige inspectie is uitgevoerd door een gecertificeerde bouwkundig inspecteur.

  Fraude bouwkundige inspecties:

  Door de versnippering in de markt is het vaak onduidelijk of u een bouwkundig inspecteur met de juiste kennis en kunde inhuurt. Helaas hebben wij gemerkt dat de titel Register Bouwkundig Inspecteur door expertisebureau`s die gecertificeerd zijn u commercieel misleiden. Komt u dit tegen online of na contact verzoeken wij u dit te melden aan het NRBI via het contact formulier of via info@nrbi.nl. Zo waarborgen we samen de kwaliteit, kennis en kunde van het uitvoeren van bouwkundige inspecties. En voorkomen we dat aanvragers een niet gecertificeerde bouwkundig inspecteur inschakelen. 

  RegisterBouwkundig Inspecteurs zijn op persoonsniveau gecertificeerd voor de dienst. Zo weet u zeker dat ude juiste expert inschakeld. 

   

  Keurmerk Rbi. zo herkent u bedrijven en personen die gecertificeerd zijn als bouwkundig inspecteur

 • Woning aangekocht zonder bouwkundige keuring wat nu?

  Als koper heeft u een wettelijke onderzoeksplicht. Heeft u het ondervoorbehoud bouwkundige keuring niet gebruikt voldoet u in eerste instantie niet aan uw wettelijke onderzoeksplicht. Blijken er achteraf vele bouwgebreken en slecht onderhoud te zijn dan kunt u zich vaak niet meer wenden aan de verkopende partij. Maar wat nu? 

  Non-conformiteit bij koop van een woning : artikel 7:17 BW

  Van uitgaande dat het bij de koop van een woning niet zo is dat elke onvolkomenheid aan de woning maakt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt, zoals bedoeld in artikel 7:17 BW.
  De koper van een bestaande woning zal, afhankelijk van ouderdom en prijs daarvan, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met een bepaalde mate van te verrichten achterstallig onderhoud direct en op termijn en aanpassing aan de eisen van de tijd en bouwjaar, ook al was de noodzaak daartoe ten tijde van het sluiten van de koop niet visueel waarneembaar.

  De verkoper hoeft niet uit eigen beweging elke onvolkomenheid te melden, maar als hem ernaar wordt gevraagd, mag hij daarover geen onjuiste mededelingen doen. De koper moet de zaak onderzoeken en vragen stellen aan de verkoper. 

  Gaat het om ernstige bouwkundige gebreken die het normaal gebruik van de woning in de weg staat, dan moet de verkoper indien hij of zij dit had kunnen weten, in het algemeen ook ongevraagd daarover in het kader van de wettelijke mededelingsplicht te melden aan de kopende partij.

  Verzaakt de verkoper zijn of haar wettelijke mededelingsplicht, dan kan hij zich ter afwering van zijn aansprakelijkheid er in het algemeen niet op beroepen dat de koper de bouwgebreken zelf had kunnen ontdekken. Indien ook de verkoper niet wist van een na de koop geconstateerd ernstig gebrek, zal hij daarvoor, behoudens andersluidende bedingen, op grond van artikel 7:17 BW jegens de koper moeten instaan.

  Heeft u een koopgesloten en zijn er bouwkundige gebreken die het normaal gebruik van de woning in de weg staan. Dan geldt de regel wie eist die bewijst. U als koper dient dan aannemelijk te maken dat de verkoper had kunnen weten dat en/of te onderbouwen alvorens u zich beroept op de non-conformiteit beginsel en artikel 7:17 BW

  Wilt u non-conformiteit aantonen? Laat dan een bouwgebreken onderzoek of een bouwgeschillen rapportage uitvoeren door een erkend bouwkundig inspecteur.

   

   

   

   

 • Mag je de gemaakte kosten voor een bouwkundige keuring aftrekken van de belasting?

  Kosten bouwkundige keuring (NHG) zijn aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek vanwege een aankoop, verbetering of onderhoud. In sommige gevallen vragen hypotheekverstrekkers naast een taxatierapport (kosten aftrekbaar) ook om een erkende bouwkundige keuring NHG. Zij doen dit met name bij oudere woningen. In dat geval zijn de kosten van een bouwkundige keuring NHG aftrekbaar.

  In het bouwkundige rapport door een register bouwkundig Inspecteur (Rbi) wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan de kosten direct en op termijn en verbeterkosten. Dat maakt de houdbaarheid van het opvoeren van een bouwkundige keuring als aftrekpost een stuk groter.

  Wat is de noodzaak?
  De vraag is belastingtechnisch wel of er een noodzaak is, waarom u een bouwkundige keuring NHG laat uitvoeren,
  en of die verband houdt met het verkrijgen van de financiering of Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  Conclussie: De bouwkundige keuring NHG voor het verkrijgen van de hypotheek of lening of voor de Nationale Hypotheek Garantie is aftrekbaar.

  Voorwaarde bouwkundige keuring NHG aftrekbaar: Heeft u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

  Heeft u twijfel of de bouwkundige keuring NHG aftrekbaar is, vraag het uw intermediair en/of financierder of kijk op de belastingdienst.

   

  Vakkundiggekeurd? Laat uw vastgoed vakkundig keuren door een Register Bouwkundig Inspecteur

 • Hoe herken ik een NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteur

  Een NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteur (Rbi-er) is op persoonsniveau gecertificeerd als register bouwkundig inspecteur. U kunt een NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteur herkennen door het logo van het NRBI en het keurmerk logo Rbi. 

  Omdat online bouwkundig inspecteurs en bedrijven misbruik maken van het keurmerk logo en NRBI certificering, kunt u NRBI gecertificeerde bedrijven makkelijk matchen op het register van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. 

  Een bouwkundig adviesbureau of bouwkundig inspecteur die zich als NRBI gecertificeerd bouwkundig inspecteur uitgeeft maar niet in het openbaar expertise register van stichting NRBI staat vermeld fraudeert.Wij verzoeken u dan hier melding van te maken. Neem dan contact met ons op.

   

  NRBI gecertificeerde bouwkundig inspecteur                                         Beeldmerk keurmerk register bouwkundig inspecteurs

   

Bouwkundig inspecteurs

 • Moet ik verzekerd zijn als Register Bouwkundig Inspecteur

  Ja, het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) stelt dat iedere Register Bouwkundig Inspecteur voor de dienstverlening waar hij of zij persoonlijk gecertificeerd voor is een beroep aansprakelijkheidsverzekering (BAV) heeft lopen of geregeld heeft via een service provider. Een verzekerde dienstverlening is verplicht. Tevens dient u zich te onderwerpen aan de tucht via het scheidsgerecht en u zich te conformeren aan de beroeps gedragscodes van het NRBI. 

   

  Inschrijven als Register Bouwkundig Inspecteur.

 • VOG aanvragen hoe?

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs borgt kwaliteit, kennis en kunde maar ook de betrouwbaarheid van de aangesloten bouwkundig inspecteur. Het NRBI maar ook uw opdrachtgevers willen zekerheid en betrouwbaarheid van de Register Bouwkundig Inspecteur. Ze willen weten of de persoon die achter iemandsvoordeur komt kijken betrouwbaar is. Daarom dient u bij uw aanmelding een verklaring omtrent goed (VOG) gedrag aan te leveren.

  Bespaar tijd:
  Het aanvragen van een VOG doe je het snelst via www.vog-aanvraag.nl. De kosten zijn gelijk aan de kosten bij het gemeentehuis en je bespaart jezelf de wandeling. Op de website doorloop je de volgende stappen:

  1. Ga naar www.vog-aanvraag.nl klik hier.

  2. Klik op direct aanvragen

  3. Scrol naar beneden naar beneden tot je “STAP 1” ziet staan.

  4. Vul daaronder in: Waarvoor is de VOG nodig? Antwoord: met ‘mezelf’.

  5. Click op VOLGENDE Vul je naam in: voorletters, achternaam en je e-mailadres (deze moeten corresponderen met je gegevens die horen bij je Digid).

  6. Klik bij "Doel / Reden van de aanvraag" op "Overig" en vul als Doel / rede van de aanvraag in: NRBI.

  7. Click op VOLGENDE

  8. Click de radiobutton aan voor Algemeen screeningsprofiel

  9. Vink de volgende boxen aan:11 (Bevoegdheid hebben tot ...);12 (Met gevoelige/vertrouwelijke …);13 (Kennis dragen van …);41 (Het verlenen van …);43 (Het verlenen van …);53 (Beslissen over …);

  10. Beantwoord de vraag of er bijzondere omstandigheden zijn (standaard is Nee)

  11. Duplicaat aanvraagbevestiging (standaard is Nee)

  12. Kies de betalingsmethode (bijvoorbeeld IDEAL)

  13. Ga akkoord met de algemene voorwaarden

  14. Click op BETALEN & VERZENDEN

  15. Sluit je browser af na betaling.

  Na betaling van het bedrag voor de aanvraag (€ 7,50), ontvangt u binnen 24 uur een e-mail van Justis met details van uw aanvraag. Controleer en bevestig uw aanvraag door in te loggen met uw Digid en doe een laatste betaling van €33,85 met Ideal aan Justis.

  Bij de inschrijving als Register Bouwkundig Inspecteur dient u de VOG aan te leveren. Zorg dat u uw stukken in een keer indiend zodat wij uw aanmelding snel kunnen behandelen.

 • Moet ik kiezen tussen beroep bouwkundig inspecteur of andere beroep?

  Ja, Het beroep bouwkundig inspecteur is een vak. Een beroep die uitgeoefend moet worden met de juiste kennis en kunde, opleiding en achtergrond. Een Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi) houdt zich aan de toetredingseissen van de Expertise Kamers, beroeps, gedragscode en de regelgeving die door NRBI is vastgesteld. Als u hieraan voldoet kunt u toetreden tot het NRBI. 

  Geschikt of ongeschikt? klik hier

   

 • Welke titel mag ik als Register Bouwkundig Inspecteur voeren

  U krijgt de beschermde titel Rbi toegekend. Na inschrijving mag u deze titel achter uw naam vermelden en het beeldmerk gebruiken bij uw uitingen (per expertise kamer). De titel en beeldmerk is een kwaliteitswaarborg. U toont aan dat u de vereiste kennis en deskundigheid in huis heeft en betrouwbare bouwkundige expertise levert.

  Het keurmerk Rbi staat voor kwaliteits, kennis en kunde op persoonsniveau! Niet op bedrijfs niveau! Bedrijven die een of meerdere Register bouwkundig Inspecteurs hebben ingeschreven in het NRBI mogen het keurmerk Rbi voeren.

   

  Beeldmerk: Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi).

  Kwaliteit,kennis en kunde gewaarborgd door het Keurmerk Rbi

  Inschrijven als Register Bouwkundig Inspecteur? klik hier

   

 • Mag ik titel, beeldmerk & logo voeren als bedrijf

  Ja, na inschrijving mag u de titel register bouwkundig inspecteur (Rbi) voeren en te etaleren. De titel Register Bouwkundig Inspecteur brengt u onderscheidend vermogen als persoon en bedrijf. U mag het geregistreerd (beschermd)beeldmerk (logo’s Rbi en NRBI) uitdragen in uw digitale, printtoepassingen en/of reclame uitingen als u bent ingechreven binnen expertise kamers voor meerdere diensten. Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs stelt uw de logo`s ter beschikking om uw onderscheidend vermogen te vergroten op bedrijf en persoonsniveau.

   

  Keuzevrijheid & Vindbaarheid

  Dat u vindbaar wordt online is zowel voor het NRBI als u als register bouwkundig inspecteur belangrijk. Het NRBI plaatst een backlink naar uw pagina. Indien uw op uw website uw onderscheidend vermogen etaleert middels teksten en afbeeldingen dan verzoeken wij u om de logo`s te voorzien van een link naar uw profielpagina en/of www.nrbi.nl.

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs stelt digitale logo`s ter beschikking. Mocht u ze digitaal willen ontvangen kunt u een e-mail schrijven naar info@nrbi.nl of de onderstaande logo`s gebruiken.

   

  Beschermd beeldmerk

  Onderscheidend vermogen als aangesloten register bouwkundig Inspecteur kan met het beschermd beeldmerk van het NRBI. Het beeldmerk mag alleen gevoerd en uitgedragen worden worden door aangesloten leden

   

  Beeldmerk: Register Bouwkundig Inspecteur

  Met het keurmerk Rbi toond u uw kwaliteit, kennis en kunde aan binnen een expertise kamer

   

   

  Beeldmerk: Nederlands Register Bouwkundig Inspecteur

  Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs

   

 • Hoe kan ik me uitschrijven

  Als u uitgeschreven wilt worden uit (een van de Kamers van) NRBI, dient u dat schriftelijk aan ons door te geven. Vermeld daarbij uw contactgegevens en Rbi-nummer. U kunt uw uitschrijvingsverzoek per post of per e-mail naar ons sturen.
   
  Stuur uw uitschrijvingsverzoek naar:
  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteur (NRBI)
  Zomertaling 131 – 16
  6601 DW Wijchen
  info@nrbi.nl

  Let op!
  Een registratiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor het einde van het registratiejaar bij ons binnen te zijn, dus vóór 31 december.
  Na 31 december start weer een nieuw registratiejaar. Wanneer wij uw opzegging na 31 december ontvangen, vindt de uitschrijving dus pas plaats na afloop van dat registratiejaar.
  U bent dan als Geregistreerde Bouwkundig Inspecteur ook over dat registratiejaar de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
  Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de bijdrage die u aan de stichting betaalt voor het lopende jaar.
  Meer informatie over het uitschrijven uit het Register van NRBI leest u in onze statuten.
   
  Titel en logo Register Bouwkundig Inspecteur
  Tot het moment (datum vanvan uitschrijving kunt u de titel Register Bouwkundig Inspecteur blijven voeren. Na uitschrijving bent u niet meer gerechtigd de titel register bouwkundig inspecteur (Rbi) te voeren en te etaleren. Mocht u eventueel het beschermde beeldmerk (logo’s Rbi en NRBI) uitdragen in digitale, printtoepassingen en/of reclame uitingen m.b.t. uw onderscheidend vermogen, dan dient u dit gebruik direct te staken.

   

 • Kan ik in beroep tegen in/en uitschrijving

  Wilde u zich inschrijven als Register Bouwkundig Inspcteur, maar is uw verzoek om inschrijving door NRBI niet gehonoreerd? Of heeft u een beslissing tot uitschrijving ontvangen waar u het niet mee eens bent?

  U kunt overwegen om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan bij het NRBI. Middels een onafhankelijk arbiter die werkt conform het scheidsgerecht is een onafhankelijk persoon die uw beroep in behandeling zal nemen en de beslissing vervolgens toetsen aan de statuten en reglementen van NRBI. Komt de arbiter tot het oordeel dat uw beroep gegrond is, dan kan NRBI opgedragen worden u alsnog in te schrijven of uw uitschrijving te vernietigen.
  Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden om uw beroep in behandeling te nemen. De kosten van een beroep zijn eenmalig 350 euro excl. btw.

  Instellen van beroep

  • U kunt een beroep instellen tegen een besluit van het bestuur van NRBI bij het onafhankelijk scheidsgerecht door indiening van een beroepschrift. Dit moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
   Het beroepschrift dient u in via e-mail: info@nrbinl.  onderwerp: Beroepschrift
  • Het beroepschrift moet in elk geval bevatten:
  • uw naam, adres en contactgegevens;
  • de gronden waarop het beroep berust;
  • alle voor de beoordeling van het beroep van belang zijnde berichten en afschriften van relevante stukken,
   waaronder in elk geval de met (het bestuur van) NRVT gevoerde correspondentie en diens (mogelijke) standpuntbepaling;
  • de datum en uw handtekening.
  • Op welke wijze een beroepschrift wordt behandeld, leest u in het reglement scheidsgerecht.

  Let op!
  Een registratiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uw opzegging em/of beroep dient uiterlijk 3 maanden voor het einde van het registratiejaar bij ons binnen te zijn, dus 3 maanden vóór 31 december.
  Na 31 december start weer een nieuw registratiejaar. Wanneer wij uw opzegging na 31 december ontvangen, vindt de uitschrijving dus pas plaats na afloop van dat registratiejaar.
  U bent dan als Geregistreerde Bouwkundig Inspecteur ook over dat registratiejaar de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
  Er vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de bijdrage die u aan de stichting betaalt voor het lopende jaar.
  Meer informatie over het uitschrijven uit het Register van NRBI leest u in onze statuten.
   
  Titel en logo Register Bouwkundig Inspecteur
  Tot het moment (datum vanvan uitschrijving kunt u de titel Register Bouwkundig Inspecteur blijven voeren. Na uitschrijving ook al gaat u in beroep bent u niet meer gerechtigd de titel register bouwkundig inspecteur (Rbi) te voeren en te etaleren. Mocht u eventueel het beschermde beeldmerk (logo’s Rbi en NRBI) uitdragen in digitale, printtoepassingen en/of reclame uitingen m.b.t. uw onderscheidend vermogen, dan dient u dit gebruik direct te staken.

 • Hoe meld ik me aan als Register Bouwkundig Inspecteur

  Wat goed dat u inziet als als bouwkundig inspecteur of expertise organisatie dat kwaliteit, kennis en kunde op persoonsniveau zit en niet op bedrijfsniveau. U zoekt erkenning voor uw personeel en bedrijf voor de markt, Immers zoeken B2C, B2B en B2B2C aanvragers meer en meer gecertificeerde bouwkundig inspecteurs. Met de titel Register Bouwkundig Inspecteur scheiden wij het kaf van het koren.

  Geschikt of ongeschikt?

  Aanmelden als Register Bouwkundig Inspecteur kan op expertiseniveau binnen de expertisekamers. Kies uw expertise en meldt u eenvoudig online aan. Nadat u het formulier en alle documentatie heeft ingezonden, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het NRBI toets uw aanmelding conform de toetredingeissen en u ontvangt op expertiseniveau uw certificaat. Waarna wij u opnemen als ingeschrevenen binnen het NRBI. en uw vindbaarheid vergroten.

  Geschikt of ongeschikt? Bedrijven die een of meerdere FTE`s aanmelden binnen stichting NRBI mogen het keurmerk Rbi voeren. Kwaliteit, kennis en kunde zichtbaar door het keurmerk Rbi

  Vakkundiggekeurd Keurmerk Rbi onderscheid het kaf van het koren.

  Aanmelden als Register bouwkundig inspecteur? Ga naar inschrijven als Register Bouwkundig Inspecteur

   

   

   

   

 • Prijzen van Register Bouwkundig Inspecteurs

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs wil transparantie bieden aan de markt. Duidelijke keuringskaders, uniformiteit en een verzekerde dienstverlening.

  De stichting bepaald geen prijs van een bepaalde dienst. Wel heeft de stichting zich als doel gesteld de vindbaarheid en boekbaarheid van een Register Bouwkundig Inspecteur te vergroten. De zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteur bepaald zelf afhankelijk van zijn werkgebied en woninggroote de prijs voor zijn dienst(en). 

  Een opdracht die totstand komt vindt altijd juridisch plaats tussen de aanvrager en Register Bouwkundig Inspecteur.

   

 • Heb ik invloed als lid.

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs wil kwaliteit, kennis en kunde en draagvlak waarborgen.
  Met meer dan 42 leden is het NRBI de grootste stichting van Nederland voor bouwkundig inspecteurs.

  Ieder lid is even belangrijk. Ieder lid heeft een mening en een idee en wil zich gehoord voelen.
  Maar het bestuur van het NRBI kan niet ieder lid of marktpartij zijn wensen afzondelijk aanhoren.
  Hiervoor is goede input nodig binnen een duidelijke (overleg) structuur nodig. Zo weet u zeker dat u gehoord wordt.

  De expertisekamers zijn de spil tussen u als Register Bouwkundig Inspecteurs (leden), marktpartijen en het bestuur. Zij dienen als advies orgaan naar het bestuur.

  Heeft u als Register Bouwkundig Inspecteur idee of loopt u ergens tegen aan? Dan kunt u terecht bij de de voorzitter van de expertisekamer of een van de commissie leden door uw vraag te deponeren. Deze verzamellen inventariseeren de input van de leden en vertegenwoordigen het belang van de leden en het NRBI. Samen met de commissie leden bepalen ze vervolgens prioriteit.

  De Expertisekamers brengen volgens het protocol advies uit aan het bestuur en kunnen namens de leden en markt mede koers bepalen van het NRBI. 

  Uw wens of idee melden klik hier

  Inschrijven als Register Bouwkundig Inspecteur schrijf u nu in

   

 • Aanmeld kosten non refundable waarom?

  Dagelijks krijgen we meerdere aanmeldingen van personen en bedrijven die de titel Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi) willen gaan uitdragen samen met het Keurmerk Rbi. Om het kaf van het koren goed te kunnen scheiden bij aanmelding kost het screenen van deze aanmeldingen ons veel tijd dus geld. 

  De kosten voor het behandelen van een aanvraag tot inschrijving zijn daarom dan ook non refundable. Voldoet een persoon of bedrijf niet aan de toetredingseissen wordt hij of zij niet toegelaten tot het expertise register van het NRBI. 

  Geachikt of Ongeschikt als register bouwkundig inspecteur? Voldoet u aan de kwaliteit, kennis en kunde meldt u dan aan als Rbi-er

  Geschikt of ongeschikt als Rbi-er klik hier.

   

 • Waarom een onafhankelijk financieel toezichthouder?

  Het bestuur van het NRBI stelt het belang van de leden voorop. Door een financieel toezichthouder toe te kennen worden de belangen van de Register Bouwkundig Inspecteur en het bestuur financieel binnen het NRBI gewaarborgd. Countus accountants mag deze status aannemen en is daarom aangesteld als financieel toezichthouder voor het NRBI en de aangesloten Rbi leden.  

  Stichting Nederlands register Bouwkundig Inspecteurs is een stichting zonder winst oogmerk. Het heeft enkel als doel de kwaliteit, kennis en kunde van de Register Bouwkundig Inspecteur bouwkundig inspecteurs te waarborgen en tevens de ingeschrevenen vindbaar te maken.. Onafhankelijk financieel toezicht waarborgd de onafhankelijk het van de bestuurders in het belang van de ingeschrevenen.

  Kwaliteit door toezicht ook financieel binnen het NRBI is gewaarborgd!

   

   

 • Kan ik me als expertisebureau aanmelden

  Ja, en nee. U kunt zicht als bedrijf aanmelden maar niet als bedrijf certificeren. Een Register Bouwkundig Inspecteur (Rbi) is een persoonsgebonden titel. Een bedrijf met meerdere FTE`s die zich aanmeld kan en mag alleen de titel Register Bouwkundig Inspecteur uitdragen op de persoon die daarvoor is gecertificeerd. Het NRBI voert geen bedrijfs certificering maar een persoonscertificering. Hiermee voorkomen we dat grotere bedrijven een bouwkundige inspectie laten uitvoeren van niet gecertificeerde bouwkundige inspecteurs. 

  Krijgt een groter bedrijf dus een opdracht voor een bouwkundige keuring door een register bouwkundig inspecteur. Dan verwacht de consument, bank, intermediair of andere aanvrager een gecertificeerde bouwkundig inspecteur voor de expertise dienst waarvoor deze is gecertificeerd binnen de expertise kamers. 

  Bedrijven die een Register bouwkundig Inspecteur in dienst hebben mogen wel het keurmerk Rbi voeren. Dit keurmerk staat dat kwaliteit, kennis en kunde is gewaarborgd.

   

  Vakkundiggekeurd aantonen door Keurmerk Rbi

Over het NRBI

 • Wat is het NRBI

  NRBI is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. NRBI registreert zelfstandige bouwkundig inspecteurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze bouwkundige inspecteurs. Een bouwkundig inspecteur die is aangesloten mag de titel Rbi voeren ofwel register bouwkundig inspecteur.

  Vind een Rbi-er

  klik hier Terug naar veelgestelde vragen

 • Wat doet het NRBI

  Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs  controleert of Register Bouwkundig Inspecteurs blijvend voldoen aan de toelatings- en beroepseisen. NRBI zorgt ervoor dat uitsluitend gekwalificeerde Bouwkundig Inspecteurs worden toegelaten tot het Register van Bouwkundig Inspecteurs. 

  Vind een Rbi-er

  Terug naar veelgestelde vragen

 • Wat is het doel van het NRBI

  Het doel en missie van NRBI is – mede in het kader van het publieke belang – het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en van de transparantie van het proces van bouwkundige inspecties in de ruimste zin.

  Vind een Rbi-er klik hier 

  Terug naar veelgestelde vragen

 • Wat is het belang

  Het publieke belang van goede bouwkundige inspecties is groot. Daarom zagen zowel marktpartijen als toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de bouwkundige inspectie branche. In goede afstemming met meerdere marktpartijen is het NRBI in 2017 tot stand gekomen. Zakelijke partijen, consumenten hebben nu zekerheid op een iniforme bouwkundige uitgevoerd door voorop gestelde inspectie richtlijnen. 

   

  Zoekt u een Register Bouwkundig Inspecteur? Gebruik het zoekssysteem NRBI

 • Wat is het doel van NRBI

  Het doel en missie van Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) is mede in het kader van het publieke belang.

  • Het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van bouwkundig inspecteur en van de transparantie van het proces van bouwkundige inspecties in de ruimste zin.
  • Duidelijkheid kaders m.b.t. het container begrip Bouwkundige inspecties.

   

 • Wat doet het NRBI

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs registreert bouwkundige inspecteurs op persoonlijke titel. Geregistreerde bouwkundige inspecteurs voeren de titel Register Bouwkundig inspecteur.

  Zij zijn vindbaar en benaderbaar via de zoekfunctie van het expertise Register voor zakelijke partijen en consumenten. NRBI zorgt voor uniformiteit middels regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie.

  Register Bouwkundig Inspecteurs conformeren zich aan de regelgeving van NRBI en besluitvorming binnen NRBI. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht. Voorts ontwikkelt NRBI doorlopend toezicht op de Register Bouwkundig inspecteurs door validatie en veldaudits.

 • Wie hebben het NRBI opgericht?

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) is opgericht in november 2017 door Alexander Boele en Vincent Verbruggen. Initiatiefnemers die de noodzaak zagen van een onafhankelijk register van bouwkundig inspecteurs. Vincent Verbruggen en Alexander Boele vormen samen het onafhankelijk bestuur van het NRBI. Zij houden zij zich bezig om het NRBI gestalte te geven en draagvlak te creëren bij de leden en de markt. 

   

   

 • Hoe wordt het NRBI bestuurd

  NRBI wordt bestuurd door een tweehoofdig bestuur. De (nog op te richten) Raad  van Toezicht (RvT) en expertise kamers zien toe op het beleid en koers van het Bestuur en op de algemene gang van zaken. NRBI is op dit moment bezig om de Raad van Toezicht en expertise kamers te bemensen. Verder kent NRBI de Centrale Raad en Expertise commissies.

  In de Centrale Raad van de expertise commissies zijn belanghebbende partijen vertegenwoordigd. De Centrale Raad heeft een adviserende rol jegens het bestuur. Daarnaast stelt de Centrale Raad reglementen met betrekking tot de beroepsuitoefening van bouwkundig inspecteur vast.

  Voor iedere expertise Kamer is een Expertise commissie ingesteld. Een Expertise commissie wordt uitsluitend bemenst door Register Bouwkundig Inspecteurs. Een Expertise commissie bereid besluitvorming met betrekking tot vaststelling of wijziging van de reglementen voor op verzoek van het Bestuur of de Centrale Raad. Tevens hebben de Expertise commissies een adviserende rol binnen NRBI.

   

 • Hoe kan ik een register bouwkundig Inspecteur vinden?

  Een Register Bouwkundig inspecteur kunt u vinden via het zoeksysteem of ledenoverzicht van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs. Dit is een openbaar register waar consumenten en zakelijke partijen een register bouwkundig inspecteur kunnen vinden voor diverse bouwkundige inspecties met een vooraf gesteld expertise kamer.

 • Kosten Register Bouwkundig Inspecteur?

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteur houdt zich niet bezig met de kosten voor een dienstverlening van een Register Bouwkundig Inspecteur. Een Register Bouwkundig Inspecteur bepaald zijn prijs op basis van de expertise kaders, staffel en werkgebied.

  Wel heeft het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs zich als doel gesteld haar leden te promoten bij marktpartijen en vindbaar te maken. Zoekt u een Register Bouwkundig Inspecteur raadpleeg ons zoeksysteem.

   

 • Is het NRBI een commerciële organisatie

  Nee, de Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs(NRBI) is geen commerciële organisatie. De stichting heeft geen winstoogmerk. Wel heeft het NRBI zich als doel gesteld om zijn aangesloten leden te promoten en te verbinden. Het NRBI geloofd dat er een drietal zaken goed geregeld moeten zijn namelijk de mensen(kennis), processen en diensten. Zo wordt Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd.

  Het NRBI wil duidelijkheid in het container begrip bouwkundige inspecties door expertise kaders op te stellen.

  Middels onze unieke zoeksysteem kunt u register bouwkundig inspecteurs vinden en aanvragen voor een bepaalde type bouwkundige inspectie. Het NRBI maakt en bepaald geen prijzen maar verbind de aanvrager met de register bouwkundig inspecteur.

   

Bouwkundig keuring bestaande bouw

 • Waarom een nieuw model bouwkundig inspectie rapport bestaande bouw?

  Kwaliteit, kennis en kwaliteit gewaarborgd in een uniforme rapportage.

  Het nieuwe model (uniform) inspectie rapport voor bestaande bouw helpt u als bouwkundig inspecteur om tot een betere onderbouwing van te technische staat van een woning te komen. De markt, ketenpartners en consumenten verkrijgen een concreter, inzichtelijker en beter controleerbaar bouwkundig rapport.

  Zoek een register Bouwkundig inspecteur in ons zoeksysteem

 • Kan ik het model Bouwkundig inspectie rapport bestaande bouw voor meerdere doelen gebruiken?

  Ja, naast hypothecaire financiering (NHG) kan het model bouwkundig rapport bestaande bouw ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld verkoop om te voldoen aan de wettelijke mededelingsplicht en voor de aankoop van een woning in het kader van de wettelijke onderzoeksplicht. Voorbeeld rapport.

  Zoek een register Bouwkundig inspecteur in ons zoeksysteem

 • Kan ik het model bouwkundig rapport gebruiken voor bouwkundige inspecties voor VvE`s (MJOP) gebruiken?

  Kan ik het model bouwkundig rapport gebruiken voor bouwkundige inspecties voor VvE`s (MJOP) gebruiken?
  Nee, daarvoor kunt u het nieuwe het model bouwkundige inspectie rapportage bestaande bouw niet gebruiken.
  U kunt daarvoor als bouwkundig inspecteur nog wel de het model MJOP gebruiken die de stichting heeft goedgekeurd. De modellen (bouwkundig inspectie rapport, MJOP, en individueel, bij deze inspectie rapporten behorende opdrachtvoorwaarden kunt u vinden op de  website van het NRBI.

  Zoek een register Bouwkundig inspecteur in ons zoeksysteem

   

   

 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen appartementsrechten?

  Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars (VvE) in werking getreden. Doel van de ingestelde wet is het voorkomen van verloedering en verpaupering en om de VvE te stimuleren om verduurzaming van het VvE gebouw. Belangrijk speerpunt in de wet is dat elke VvE jaarlijks een minimaal bedrag voor het technisch onderhoud dient te reserveren. Een standaard bouwkundige keuring voor een appartement kan men hierniet voor gebruiken.

  Een VvE onderbouwd het jaarlijks minimaal bedrag voor het technisch onderhoud vaak met een meerjarige onderhoudsplanning of wel MJOP. 

  Zoek een gevaideerde MJOP in ons zoeksysteem

 • Welke woningen hebben funderingsproblemen?

  Met name woningen die zijn gebouwd voor 1970 hebben vaak grote funderingsproblemen. Via het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) kan men met een digitale funderingsviewer de probleem gebieden waar uw woning staat inzichtelijk maken, dit geeft kopers en bouwkundig inspecteurs inzicht waar funderingsproblemen kunnen (op) spelen. De funderingsviewer toont het aantal objecten met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van het desbetreffende gebied. Het is raadzaam om de  funderingsviewer te raadplegen om te kijken of het pand dat u bouwkundig inspecteert wilt laten inspecteren zich bevindt in een gebied met een funderingsprobleem.

  Funderingsproblemen voor zijn? Laat een Register Bouwkundig Inspecteur uw woning inspecteren. Zoek binnen ons zoeksysteem uw Register Bouwkundig Inspecteur.

 • Moet ik de Funderingsviewer altijd raadplegen bij een bouwkundige keuring

  Nee het is niet verplicht als koper of Register Bouwkundig Inspecteur maar wel raadzaam. Als Register Bouwkundig Inspecteur kunt u de funderingsviewer als bron raadplegen en in uw bouwkundige keuring meenemen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een (scherm)afdruk.

  Binnen ons zoeksysteem kunt u Register Bouwkundig Inspecteurs vinden voor een bouwkundige keuring.

 • Moet een funderingssituatie uitgebreid opgenomen worden in een bouwkundige keuring

  Nee, een Register Bouwkundig Inspecteur kan u adviseren om specialistisch onderzoek te laten uitvoeren bij twijfel van de Register Bouwkundig Inspecteur bij bepaalde bouwgebreken die visueel waarneembaar zijn.

  Uitleg:
  Funderingen liggen vaak onder het maaiveld (onder de grond). De Register Bouwkundig Inspecteur beoordeeld visueel uw woning op tekenen van fundatie problemen aan bijvoorbeeld gevels, binnen wanden (scheefstand) ect. Indien de Register Bouwkundig Inspecteur het vermoeden heeft dat er fundatie problemen zijn dan zal hij of zij specialistisch onderzoek voorschrijven. 

  Is u door de register Bouwkundig Inspecteur specialistisch onderzoek bij fundatie problemen geadviseerd? Kijk op oze pagina specialistisch onderzoek en vindt bedrijven die een specialistisch onderzoek kunnen en mogen uitvoeren. 

   

 • Moet ik een Meetstaat gebruiksoppervlakte woningen toevoegen?

  Moet ik een Meetstaat gebruiksoppervlakte woningen toevoegen?

  Nee.De Meetstaat is een verplichte bijlage van een taxateur zijn of haar taxatierapport. In het bouwkundig inspectie rapport (bestaande bouw) is het niet verplicht de gebruikersoppervlakte van woningen toe te passen.

  In de Uniforme meetstaat Gebruiksoppervlakte woningen vermeldt wat de gebruiksoppervlaktes zijn per woonlaag conform de BBMI (branche brede meetinstructie). Een Taxateur dient een meetrapport van een erkend extern bureau (Register Bouwkundig Inspecteur) beschikbaar te stellen, indien in uw bezit kunt u dit rapport als bijlage toevoegen maar is niet verplicht bij een standaard (bestaande bouw) bouwkundige inspectie, mits u hiervoor als Register Bouwkundig Inspecteur opdracht heeft gekregen middels een combinatie keuring.

  U blijft in dat geval nog steeds zelf (eind) verantwoordelijk voor de juiste vermeldingen van de gebruiksoppervlaktes conform NEN2580. Een verwijzing naar verkopend makelaar (of verkoopbrochure) is niet voldoende. Tevens dient u als Register Bouwkundig Inspecteur ingeschreven te staan in de expertisekamer m.b.t. het uitvoeren van een NEN2580 meetcertificaat.

 • Wat geldt als meetstaat bij het bouwkundig rapport van het NRBI?

  Als Meetstaat geldt:
  • Een gecertificeerd NEN2580 meetrapport, als u het opmeten uitbesteedt;
  • Een gecertificeerd NEN 2580 meetrapport, als u deze zelf in combinatie uitvoert met uw bouwkundige keuring of andere bouwkundige inspectie.
  • Een Uniforme meetstaat Gebruiksoppervlakte woningen, als u zelf (in)meet volgens de branchebrede meetinstructie.
  • U dient ingeschreven te zijn in de expertise kamer als Register Bouwkundig Inspecteur.

Zakelijk

 • Wanneer een Voorschouw/Nulmeting?

  Veranderingen in de omgeving van een vastgoedobject kunnen leiden tot schade. Uiteraard zal u als opdrachtgever die de veranderingen doorvoert proberen dit te voorkomen en/of te minimaliseren. Om achteraf vast te kunnen stellen of er schade is ontstaan of niet en dat deze schade al aanwezig was, is het verstandig dat u vooraf de (bouw)technische staat van alle omliggende vastgoedobjecten in kaart laat brengen. Dit kan met een nulmeting/vooropname. Het risico op schade en (onterechte) schadeclaims achteraf minimaliseerd met een voorschouw/nulmeting. Met de vooropname/nulmeting door een onafhankelijk Register Bouwkundig Inspecteur wordt het risico vastgoed geïnventariseerd en in kaart gebracht, waarbij het geheel digitaal wordt vastgelegd in een uniforme rapportage waarbij alle gebreken van zowel interieur als exterieur worden beschreven. Bij de voorschouw/nulmeting wordt dan vooral gelet op de bouwkundige zaken en risico plaatsen in de gevels daarnaast worden onderdelen zoals tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming nauwkeurig geïnventariseerd.

  Tijdens de vooropname zal de register bouwkundig inspecteur de noodzaak bepalen of scheurmeters op risicoplaatsen aangebracht dienen te worden zodat veranderingen direct zichtbaar zijn. Deze scheurmeters worden in overleg gemonteerd. De kosten worden vaak per scheurmeter en plaatsing extra in rekening gebracht.

  Uiteraard is het ook verstandig om tijdens of na het afronden van de werkzaamheden frequent controles uit te voeren middels een deformatie-inspectie. Zo kan u als opdrachtgever indien nodig in een vroeg stadium nog ingrijpen. 

   

  Zoekt u een voorschouw/Nulmeting zoek in ons zoeksysteem NRBI

   

 • Wat is een deformatie inspectie

  Een deformatie inspectie is niets meer of minder dan het opnieuw vastleggen van de staat en toestand van een object. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen (deformatie) die zijn opgetreden ten opzichte van de eerder uitgevoerde voorschouw/nulmeting. Een deformatie inspectie wordt soms tussentijds uitgevoerd maar meestal pas nadat er (gebouw) schade is ontstaan of als de werkzaamheden gereed zijn gekomen. In een deformatie rapportage worden de verschillen vastgelegd en daarmee de schade geïnventariseerd.

  Een Register Bouwkundig Inspecteur maakt geen onderscheid in soorten deformatie inspecties. In een standaard deformatie inspectie worden ook de verschillen tussen de aangebrachte kenmerken van de waterpasmetingen of NAP metingen vergeleken met de eerdere vooropname/Nulmeting. Veranderingen worden tot de millimeter nauwkeurig vastgesteld en in kaart gebracht.

  Een deformatie inspectie is dus alleen mogelijk indien u een vooropname/nulmeting heeft laten maken door dezelfde Register Bouwkundig Inspecteur voor aanvang van de werkzaamheden aan of in de nabijheid van uw pand.

  Onafhankelijkheid

  Een Register Bouwkundig Inspecteur die een voorschouw/nulmeting en een deformatiemeting uitvoert houdt zich aan de beroeps en gedragscode van het NRBI. Om de onafhankelijkheid te waarborgen dient een Register Bouwkundig Inspecteur ite worden ingezet bij de voorschouw/nulmeting en deformatiemeting. De onafhankelijkheid voor u als opdrachtgever wordt hiermee gewaarborgd. 

   

  Zoekt u een voorschouw/nulmeting of een deformatie inspectie? Zoek in ons zoeksysteem van het NRBI

   

 • Wat is de lextool

  Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs heeft zich als doelgesteld om de Register Bouwkundig inspecteurs vindbaar te maken voor alle marktpartijen. De stichting wil de processen zo efficient mogelijk laten verlopen en is ICT gedreven. De lextool is een expertise zoekmachine die werkt op het principe Knowledge-Process-Outsourcing-Online.

  Het gebruikt van de lextool als infrastructuur om de Register Bouwkundig Inspecteurs vindbaar, toetsbaar te maken binnen een duidelijke expertise kader heeft voor alle marktpartijen voordelen. 

  Binnen de lextool is een expertise register aangelegd waardoor Register bouwkundig inspecteurs online getoetst worden door aanvragers maar ook door externe auditors. 

  Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd binnen een online proces. 

 • Kosten bouwkundige inspectie

  Stichting Nedelands Register Bouwkundig Inspecteurs bepaald niet de kosten van een bouwkundige inspectie. Als aanvrager kunt u Register Bouwkundig Inspecteurs uitvragen op expertiseniveau binnen bepaalde expertise kaders. Register Bouwkundig Inspecteurs zullen reageren op uw aanvraag en bepalen zelf hun kosten voor een bepaalde bouwkundige inspectie. 

  Kosten voor een bouwkundige inspectie weten? Gebruik het zoeksysteem van het NRBI.

Meerjarige ondergoudsplanning

 • Aan welke eisen dient een VvE te voldoen binnen de minimale jaarlijkse reservering..

  De VvE heeft twee mogelijkheden om te voldoen aan de wettelijke minimale jaarlijkse reservering.

  • De VvE kan de jaarlijkse reservering baseren op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  • De VvE kan jaarlijks tenminste 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren, als er geen MJOP  is vastgesteld. Echter merken we op dat banken meer en meer leunen op een goed onderbouwd MJOP bouwkundig inspectie rapport.
   
  De taxateur bepaald vaak:
  • Of er een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) is opgesteld;
  • Als er geen MJOP is opgesteld, dan vermeldt de taxateur in het taxatierapport of de VvE jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde reserveert.
  De herbouwwaarde van het VvE object kan men opvragen bij de VvE door bijvoorbeeld de taxateur en/of MJOP bouwkundig inspecteur dit is het polisblad van de brand- en opstalverzekering. De polisblad van de brand- en opstalverzekering kunt u opvragen bij de VvE van het gebouw of bij de taxateur. Indien nodig kunt u deze bijlage toevoegen aan het MJOP rapport. De herbouwwaarde stelt de taxateur dus niet zelf vast, maar haalt deze uit het polisblad.
   
  Meer informatie over het VvE reservefonds voor onderhoud leest u op de website van de Rijksoverheid.

   

  Zoekt  een Register Bouwkundig Inspecteur die voor u een MJOP kan uitvoeren. Zoek binnen ons zoeksysteem.

   

   

 • Wat zijn de veranderingen binnen appartementsrecht?

  Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars (VvE) in werking getreden. Doel van de ingestelde wet is het voorkomen van verloedering en verpaupering en om de VvE te stimuleren om verduurzaming van het VvE gebouw. Belangrijk speerpunt in de wet is dat elke VvE jaarlijks een minimaal bedrag voor het technisch onderhoud dient te reserveren. Een standaard bouwkundige keuring voor een appartement kan men hierniet voor gebruiken.

  Een VvE onderbouwd het jaarlijks minimaal bedrag voor het technisch onderhoud vaak met een meerjarige onderhoudsplanning of wel MJOP. 

  Zoek een gevaideerde MJOP in ons zoeksysteem

   

 • Waar vind ik de herbouwwaarde van een gebouw?

  Het kan zijn dat een Register Bouwkundig Inspecteur vraagt om de herbouwwaarde.

  De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering. Deze kunt u opvragen bij de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een taxateur en/of bouwkundig inspecteur deze herbouwwaarde zelf bepaald.

  Zoek een Register Bouwkundig Inspecteur voor uw MJOP binnen ons zoeksysteem 

   

 • Welke VvE objecten hebben funderingsproblemen?

  Met name VvE gebouwen die zijn gebouwd voor 1970 hebben vaak een funderingsprobleem. Via het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) kan men met een digitale funderingsviewer de probleem gebieden inzichtelijk maken, dit geeft kopers en bouwkundig inspecteurs inzichtelijk waar funderingsproblemen kunnen spelen. De funderingsviewer toont het aantal panden met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van het desbetreffende gebied. U kunt de funderingsviewer raadplegen om te kijken of het pand dat u bouwkundig inspecteert zich bevindt in een gebied met een funderingsprobleem.

  Een Register Bouwkundig inspecteur beoordeeld de technische staat van uw VvE gebouw. Bij het vermoeden van funderings problemen zal de Register Bouw Kundig Inspecteur opnemen in zijn Meerjarige onderhoudsplanning.

  Indien u een gevalideerde meerjarige onderhoudsplanning zoekt voor uw VvE vindt een Register Bouwkundig Inspecteur binnen het zoeksysteem NRBI

   

 • Moet ik de Funderingsviewer altijd raadplegen bij een MJOP?

  Nee het is niet verplicht als VvE of Register Bouwkundig Inspecteur maar wel raadzaam. Als Register Bouwkundig Inspecteur kunt u de funderingsviewer als bron raadplegen en in uw meerjarige onderhoudsplanning meenemen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een (scherm)afdruk.

  Binnen ons zoeksysteem kunt u Register Bouwkundig Inspecteurs vinden voor uw Meerjarige Onderhoudsplanning.

 • Wanneer moet ik de funderingssituatie uitgebreid opnemen in een MJOP?

  Nee, een Register Bouwkundig Inspecteur neemt een MJOP op en kan u adviseren om specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. dit gebeurt vaak bij twijfel van de Register Bouwkundig Inspecteur bij bepaalde bouwgebreken die visueel waargenomen zijn. Wel zal in de MJOP in kaart gebracht worden Waar de twijfel bestaat.

  Uitleg:
  Funderingen liggen vaak onder het maaiveld (onder de grond). De Register Bouwkundig Inspecteur beoordeeld visueel een VvE object op tekenen van fundatie problemen aan bijvoorbeeld gevels, binnen wanden (scheefstand) ect. Indien de Register Bouwkundig Inspecteur het vermoeden heeft dat er fundatie problemen zijn aan het object dan zal hij of zij dit melden en specialistisch onderzoek voorschrijven. 

  Herstel methodiek 
  Na een specialistisch onderzoek kan de Register Bouwkundig Inspecteur indien gewenst de herstelmethodiek onderzoeken en meenemen in de meerjarige onderhoudsplanning zodat u een juiste reservering kunt doen.

   

  Is u door de register Bouwkundig Inspecteur specialistisch onderzoek bij fundatie problemen geadviseerd binnen de meerjarige onderhoudsplanning? Kijk op oze pagina specialistisch onderzoek en vindt bedrijven die een specialistisch onderzoek kunnen en mogen uitvoeren. 

Valideren bouwkundige inspectie

 • Wat houdt valideren in van een bouwkundige inspectie

  Een validatie van een Register bouwkundig inspecteur kent meerdere fases namelijk een online geautomatiseerde validatie, een bureauaudit en een veldaudit. Ofwel Kwaliteit, kennis en kunde wordt gevalideerd. Door deze drie speerpunten te valideren zijn marktpartijen, consumenten verzekerd van een hoogwaardige dienstverlening.

   

  Zoekt u een gevalideerde bouwkundige inpectie? Gebruik het zoeksysteem NRBI

 • Wanneer heb ik een gevalideerde bouwkundige inspectie nodig

  Het WEW (uitvoerder van de NHG) heeft vastgesteld dat een bouwkundig inspectie met rapport voor de financiering van een NHG-hypotheek afhankelijk van het bouwjaar benodigd is. Een bouwkundige keuring dient dan te voldoen aan de richtlijn van de NHG.  Een gevalideerd NHG bouwkundige keuring betekent in dat deze wordt gecontroleerd of de bouwkundig inspecteur én de bouwkundig inspectie rapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door het NRBI zijn voorgeschreven.

  Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een gevalideerd bouwkundig rapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht immers willen meer en meer inverdeerders en geldverstrekkers zekerheid bij aankoop.

  Een gevalideerde bouwkundige keurings rapport geeft niet alleen ekerheid voor u als consument maar dus ook voor diegene die de hypotheekverstrekt. 

  Zoekt u een gevalideerd bouwkundige keuring. Zoek in ons zoeksysteem een Register Bouwkundig Inspecteur.

   

 • Wat houdt valideren in van een bouwkundige inspectie

  Een bouwkundig inspectie rapport is en kan een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument, zakelijke partijen als financier. En juist in deze tijd waar vastgoedobjecten verkocht, aangekocht of juridisch worden overgedragen met vele bouwgebreken, achterstalligonderhoud en/of verborgen gebreken (achteraf) is een juiste en volledige onderbouwing van een object m.b.t. de technische staat en/of geleverde werk voor alle betrokkenen van groot belang. 

  Het moeten laten valideren van een bouwkundige inspectie zorgt er voor dat het bij een bouwkundig inspectie rapport weer gaat om de juiste onderbouwing van het hersteladvies, geconstateerde gebreken  om icht te verkrijgen bij financiele risico’s bij koop of overdracht en dat dit niet alleen een administratieve noodzakelijkheid is voor de haalbaarheid en acceptatie van bijvoorbeeld (NHG) hypotheek.

  Een validatie van een Register bouwkundig inspecteur kent meerdere fases namelijk een online geautomatiseerde validatie, ofwel een bureauaudit en een veldaudit. Ofwel Kwalitiet, kennis en kunde wordt gewaarborg (gevalideerd). Door deze twee speerpunten te valideren zijn marktpartijen, consumenten verzekerd van een hoogwaardige dienstverlening van de bouwkundig inspecteur. 

  Een validatie van een register bouwkundige inspecteur wordt ingezet afhankelijk welk type bouwkundige inspectie is gekozen. De bouwkundige inspectie bouwtechnische keuring Rbi is nu de enigste die gevalideerd wordt.

  Wilt u ook een gevalideerde bouwtechnische keuring. Zoek register bouwkundig inspecteurs via ons zoeksysteem

   

 • Welke validatie instituten zijn er?

  NRBI is verantwoordelijk voor het toezicht op validatie-instituten.

  Validatie-instituten hebben als taak onbetrouwbare bouwkundige rapportage tegen te gaan door bouwkundige inspecteurs middels een bureau audit en veldaudit te controleren en rapporten m.b.t, de inhoud op kernpunten te valideren. Het De validatie straat is voor een groot deel een geautomatiseerd (controle)proces tevens worden bouwkundig inspectie rapporten handmatig gecontroleerd en gevalideerd. NRBI ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen en veldaudits van validatie-instituten voldoen aan de gestelde normen van het NRBI.

  Een validatie instituut staat voor kwalitatief goede en objectieve bouwinspecties. Alle bouwinspecteurs dienen te  werken op een uniforme, digitale werkwijze. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de NRBI bouwinspectiesoftware of op een eenvoudig wijze hun eigen taxatiesoftware met de validatie instituut systemen laten  koppelen.

  De validatie (controle) van de rapporten binnen de validatie instituten wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide validatie-medewerkers gedaan. Alleen bouwkundig inspecteurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij een validatie instituut  aanmelden. Door deze voortdurende controle van bouwinspecties en bouwkundig inspecteurs is de kwaliteit van een bouwkundig inspecteur gegarandeerd.

  De volgende validatie-instituten zijn aangesloten bij NRBI:
  Expertise Register (ER)
   
  Nationale Hypotheek Garantie

  Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) willen banken, financierders meer en meer een gevalideerd bouwkundig inspectie rapport. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRBI zijn erkend door het NRBI.

  Verzekeraars

  Bouwgeschillen, schade rapportages, contra expertises voor verzekeraars, consumenten worden grote eisen gesteld. Register Bouwkundig Inspecteurs houden zich aan beroeps en gedragscodes. Validatie instituten hebben de kennis om expertise rapportages te controleren. Zij zijn Erkend door het NRBI.

  Zoekt u een register bouwkundig inspecteur gebruik dan onze online zoeksysteem. Bekijk de dienst en daarbijbehorende kaders en kom in contact met uw register bouwkundig inspecteur.

   

 • Wat is valideren

  Valideren is het controleren van een waarde of een methode op geldigheid of juistheid. In feite wordt door middel van verificatie en/of kwalificatie aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen aangetoond dat een dienst van een Register Bouwkundig inspecteur middels een (uniform) systeem en/ofof instrument (keuringssoftware) met een grote mate van zekerheid in staat is de bedoelde resultaten aan te leveren. Het valideren van een register bouwkundig inspecteur gebeurt op twee manieren namelijk d.m.v. een bureau audit en een veldaudit.

  Door het valideren van de mens (de bouwkundig inspecteur) in het werkveld middels een veldaudit en middels een bureau audit waar een uniform opname systeem (keuringssoftware) voor wordt gebruikt kan men met grote zekereid de kennis, kunden en kwaliteit waarborgen als stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs.

  Zoek in in zoeksysteem register bouwkundig inspecteurs die gevalideerde bouwinspecties uitvoeren.

   

 • Wat doet een validatie instituut

  Een door het NRBI erkend validatie instituut, valideert (keurt) bouwkundige inspectie rapporten van bouwkundige inspecties van aangesloten Register Bouwkundig Inspecteurs en ziet erop toe dat elke bouwkundige inspectie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld.

  Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare bouwkundige inspecties die inzicht geven in de wijze waarop de bouwkundige inspectie en herstelkosten direct en op termijn (kosten ramingen) tot stand is gekomen.

  Een validatie instituut is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het NRBI. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  Alleen bouwkundig inspecteurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen van het NRBI kunnen zich aanmelden bij een validatie instituut om hun bouwkundige inspectie ter validatie aan te bieden.

  Inmiddels zijn ruim 65 geregistreerde Register Bouwkundig Inspecteurs  bij het NRBI aangesloten. Verwacht wordt dat in 2019 meer dan 200 bouwkundig inspecteurs zich aansluiten.

  Zoekt u een gevalideerde bouwkundige inspectie. Via ons zoeksysteem vindt u Register Bouwkundig Inspecteurs.

   

 • Wie bepaald de kosten voor een gevalideerde bouwkundige inspectie?

  Stichting Nederlands register Bouwkundig inspecteurs (NRBI) waarborgd kennis, kunden, kwaliteiten uniformiteit. De kosten van een validatie wordt niet bepaald door het NRBI maar bepaald door de validatie instituten die verantwoodelijk zijn voor de bureau audits en veldaudits. Deze twee componenten vorme samen de kosten voor de validatie van een bepaalde type bouwkundige inspectie. Afhankelijk van de type bouwkundige inspectie  worden deze kosten bepaald door de validatie instituten.

  Via on online zoeksysteem vindt u Registerbouwkundig inspecteurs die gevalideerde bouwinspecties aanbieden.

Bouwgeschil

 • Wat is non-conformiteit bij een bouwgeschil

  De meeste klachten bij een bouwgeschil gaat over ‘non-conformiteit’, anders gezegd ‘het tekort schieten van de ondernemer in het nakomen van de gesloten overeenkomst’. Daaronder vallen ook de klachten van consumenten en zakelijke partijen dat “het eindproduct niet aan de verwachtingen voldoet”, maar dit hoeft niet te betekenen dat de opdrachtgever en opdrachtnemer gelijk bij een rechtbank en/of geschillencommissie hun klacht neer moeten leggen.

  Wie eist die bewist is in de regel van toepassing. De non-conformiteit bij een bouwgeschil dient eerst door een onafhankelijk Register Bouwkundig Inspecteur aangetoond te worden conform de beoordelingsrichtlijn en goed en deugdelijk werk. 

  Vaak als de non-conformiteit bij een bouwgeschil duidelijk is aangetoond dan heeft de opdrachtnemer het recht op herstel. Gaat de opdrachtnemer niet tot herstel over conform de aangetoonde non-conformiteit. Dan kan men ertoe besluiten om uw recht te halen door een kortgeding te starten en/of de non-conformiteit voor te leggen aan aan een geschillen commissie.

  Hoor en wederhoor:

  Bij het aantonen van een non-conformiteit bij een bouwgeschil is het van belang in het kader van hoor en wederhoor partijen schriftelijk aantoonbaar uit te nodigen. Dit houdt in dat de opdrachtnemer wordt verzocht om bij het onafhankelijk onderzoek door een Register Bouwkundig Inspecteur aanwezig te zijn. Verzaakt de opdrachtnemer verliest hij (deels) zijn recht van spreken als het voor een rechtbank, raad van abitrage of geschillen commissie gehoord wordt. 

  Zoekt u een onafhankelijk Register Bouwkundig inspecteur die de non-conformiteit bij een bouwgeschil kan aantonen. Bekijk de aangesloten Register bouwkundig Inspecteurs voor een bouwgebreken onderzoek of bouwgeschillen rapportage. Zie leden

  Keurmerk Vakkundiggekeurd of Keurmerk Rbi?

   

   

 • Aannemer komt zijn afspraken niet na

  Uw Aannemer komt zijn afspraken niet na wat nu? Het is raadzaam om uw rechtsbijstand in te schakelen en/of eenadvocaat in de hand te nemen. Een jurist of advocaat zal u dan vaak als eerste vragen om het bouwgeschil in kaart te brengen. Wat is het stand van het werk of wel wat is gereed en wat dient nog uitgevoerd te worden. Is het werk wat is uitgevoerd goed uitgevoerd. Zo niet, dan wil men weten wat de herstelkosten door derden zijn. Wie eist die bewijst is in de regel van toepassing als de aannemer zijn afspraken niet nakomt.


  Hoor en wederhoor:

  Bij het aantonen van een non-conformiteit als een aannemer zijn afspraken niet nakomt is het van belang in het kader van hoor en wederhoor partijen schriftelijk aantoonbaar uit te nodigen. Dit houdt in dat de aannemer wordt verzocht om bij het onafhankelijk onderzoek door een Register Bouwkundig Inspecteur aanwezig te zijn. Verzaakt de aannemer verliest hij (deels) zijn recht van spreken als het voor een rechtbank, raad van abitrage of geschillen commissie dient te verschijnen. 

  Vaak door een onafhankelijk onderzoek door een Register Bouwkundig Inspecteur komt de aannemer zijn afspraken weer na. Maar als de aannemer alsnog zijn afspraken niet nakomt dan staat men wel sterker. 

  Aannemer komt zijn afspraken niet na? Schakel een Register Bouwkundig Inspecteur in voor een onafhankelijk onderzoek. Bekijk onze expertise register (Register bouwkundige) en kom in contact.

 • Aannemer maakt werk niet af

  Niks zo vervelend als een aannemer zijn werk niet af maakt en u in de steek laat. Meer en meer zien worden de Register Bouwkundig Inspecteurs ingeschakeld wanneer de aannemer zijn werk niet af maakt om aan te tonen wat het stand van het werk is, de geleverde kwaliteit en nog uit te voeren werkzaamheden.
  Een aannemer die zijn werk niet af maakt is vaak aansprakelijk te stellen. Het is dan ook raadzaam om eerst uw rechtsbijstand en/of een advocaat in de hand te nemen om zo de juiste juridische stappen te nemen. De regel die vaak op gaat is wie eist die bewijst. De opdrachtnemer dient dan dan middels een onafhankelijk bouwkundig rapport aantoonbaar te maken dat de aannemer verzaakt in zijn opdrachtnemersschap.

  Hoor en wederhoor:

  Bij het aantonen van een non-conformiteit als een aannemer zijn werk niet afmaakt het van belang in het kader van hoor en wederhoor partijen schriftelijk aantoonbaar uit te nodigen om bij een onafhankelijk onderzoek deel te nemen. Dit houdt in dat de aannemer wordt verzocht om bij het onafhankelijk onderzoek door een Register Bouwkundig Inspecteur aanwezig te zijn. Verzaakt de aannemer verliest hij (deels) zijn recht van spreken als de aannemer voor een rechtbank, raad van abitrage of geschillen commissie dient te verschijnen.
  Vaak is de oplossing een onafhankelijk onderzoek door een Register Bouwkundig Inspecteur. De aannemer voelt de druk en zal sneller zijn werkzaamheden af gaan maken immers wil de aannemer een dure rechtsgang voorkomen. Maakt de aannemer zijn werk niet af ondanks een onafhankelijk onderzoek. Dan staat u wel veel sterker in uw schoenen.

  Aannemer maakt zijn werk niet af? Schakel een Register Bouwkundig Inspecteur in voor een onafhankelijk deskundig onderzoek. Bekijk onze expertise register (leden) en kom in contact.

 • Ondeugdelijk werk door aannemer aantonen

  Goed en deugdelijk werk of een beoordeling conform beoordelingsrichtlijnen kan door een Register Bouwkundig inspecteur als men ondeugdelijkwerk door aannemer wil aantonen.

  Wie eist die bewijst is de regel

  Ondeugdelijk werk door aannemer aantonen? Dan is raadzaam om eerst uw rechtsbijstand in te schakelen en/of een advocaat in de hand te nemen. Een jurist of advocaat zal u dan vaak als eerste vragen om ondeugdelijk werk door de aannamer aan te tonen. Wat zijn de bouwgebreken en wat zijn de kosten voor herstel door derden. De ondeugdelijkheid van de werkzaamheden door de aannemer dient dus eerst in kaart gebracht tw orden alvorens u tot aansprakelijkheidstelling kan overgaan.

  Hoor en wederhoor:

  Bij het aantonen van ondeugdelijk werk door een een aannemer is het van belang in het kader van hoor en wederhoor partijen schriftelijk aantoonbaar uit te nodigen. Dit houdt in dat de aannemer wordt verzocht om bij het onafhankelijk onderzoek naar het ondeugdelijk werk van de aannemer door een Register Bouwkundig Inspecteur aanwezig te zijn. Verzaakt de aannemer verliest hij (deels) zijn recht van spreken als het voor een rechtbank, raad van abitrage of geschillen commissie dient te verschijnen. 

  Door goed en deugdelijk werk en ondeugdelijk werk van de aannemer aan te tonen komt de aannemer vaak sneller in beweging. Herstelt de aannemer het ondeugdelijk werk niet dan staat men wel sterker bij eventuele vervolg stappen. 


  Ondeugdelijk werk door aannemer aantonen? Schakel een onafhankelijk Register Bouwkundig Inspecteur in voor een onafhankelijk onderzoek naar het ondeugdelijk werk. Bekijk onze expertise register (leden) en kom in 1 op 1 in contact.

   

 • Aannemer maakt werk niet af wat nu?

  U wilt uw huis bouwen of verbouwen. U heeft een aannemer gevonden die enthousiast aan de slag gaat. Het lijkt allemaal voorspoedig te gaan, maar dan krijgt u onenigheid. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van het werk, of niet-afgesproken meerwerk of over de oplevering die steeds wordt uitgesteld . Een oplossing voor het bouwconflict is niet in zicht, u krijgt er geen beweging in. De (ver)bouw stagneert terwijl u wel kosten maakt.

  Neem dan een onafhankelijk Register bouwkundig Inspecteur in de arm die zaakdeskundig is en dezelfde taal spreekt als de aannemer. Door een bouwgebreken onderzoek of een bouwgeschillen rapportage in te zetten verkrijgt u inzicht maar ook uw aannemer. Vaak ziet de aannemer die zijn werk niet af maakt in met een onafhankelijk onderzoek dat hij minder sterk komt te staan en hervat hij zijn werkzaamheden. 

  Wie eist die bewijst is vaak de regel

  U als opdrachtgever dient juridisch vaak aantoonbaar te maken als de aannemer zijn werk niet af maakt dat u in uw gelijk staat. Juristen en advocaten zijn vaak geen bouwkundige. Zij willen vaak inzicht van het stand van het werk, bouwgebreken en herstel kosten uitgevoerd door derden alvorens zij een aansprakelijkheidstelling in gang kunnen zetten. 

  Zoekt u een onafhankelijk bouwkundig inspecteur die u kan bijstaan. Gebruik het zoeksysteem NRBI. Zoek de leden binnen de expertise kamersI of de kaart om een Register boukundig Inspecteur bij u in de buurt te vinden.

   

Veel gestelde vragen bouwkundige keuring

 • Bouwkundige keuring verplicht

  Wanneer u een woning aankoopt, hoopt u dat deze voldoet aan alle eisen en verwachtingen. Een bouwkundige keuring geeft hier concreet inzicht in. Na een bouwkundige keuring weet u precies wat de technische staat is van de woning die u wilt aankopen. Als koper heeft u een wettelijke onderzoeksplicht en in de meeste gevallen is een bouwkundige keuring verplicht bij het afsluiten van een Hypotheek. 

  Als koper heeft u een wettelijke onderzoeksplicht. En bij een hypotheek aanvraag met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een bouwkundige keuring vaak verplicht. Een bouwkundige keuring is ook verplicht als een onafhankelijke taxateur constateert dat er sprake is van achterstallig onderhoud en bouwkundige gebreken van meer dan 10 procent van de woningwaarde, of als de taxateur adviseert een erkend bouwkundig rapport op te laten stellen.

  Bouwkundige keuring verplicht door wettelijke onderzoeksplicht. 

  Als koper dient u te voldoen aan uw wettelijke onderzoeksplicht. Dit staat los van de verplichting voor een bouwkundige keuring van een hypotheek. Voldoet u niet aan uw wettelijke onderzoeksplicht bij aankoop van uw woning en u wilt zich later beroepen op verborgen gebreken of non-conformiteit (aantonen). Dan heeft u als koper vaak uw rechten verspeelt. Als koper bent u min of meer verplicht een bouwkundige keuring uit te laten voeren om te voldoen aan de wettelijke onderzoeksplicht. 

  bouwkundige keuring verplicht in koopcontract?

  Een bouwkundige keuring is verplicht. In het koopovereenkomst wordt u als koper een bouwkundige keuring erop gewezen om gebruik te maken van een voorbehoud. Ziet u af van het bouwkundige voorbehoud loopt u als koper risico. U voldoetniet aan uw wettelijke onderzoeksplicht  en claims achteraf m.b.t. verborgen gebreken en non-conformiteit sluit u hier vaak mee uit. 

  Erkend bouwkundig inspecteur

  Zoek je een onafhankelijk erkend bouwkundig inspecteur? Register bouwkundig inspecteurs aangesloten bij stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs zijn op persoonsniveau gecertificeerd. Zo weet u van te voren wie er komt en/of deze persoon de juiste kennis en kunde heeft voor de verplichte bouwkundige keuring. Kies uw bouwkundig inspecteur. klik hier.

   

  Keurmerk bouwkundig inspecteurs

   

   

   

 • Is een bouwkundige keuring verplicht

  Onderzoeksplicht, bouwkundige keuring onder voorbehoud, claims achteraf bij verkoper? Een bouwkundige keuring als koper is verplicht. Immers als koper moet je voldoen aan uw wettelijke onderzoeksplicht en dient je als koper in het koopcontract aan te geven of je gebruik maakt van een voorbehoud op bouwkundige keuring. Ziet u af van een bouwkundige keuring dus uw onderzoeksplicht loopt u als koper onnodig risico op verrassingen achteraf.

  Eventueel verhaalsrecht bij verkoper m.b.t. bouwgebreken, verborgen gebreken en claims op basis van non-conformiteit achteraf verspeelt u als koper van een bestaande en nieuwbouw woning. Is een bouwkundige keuring verplicht? Als koper kan men u niks verplichten. Echter loopt u onnodig risoco`s als u niet voldoet aan uw wettelijke onderzoeksplicht.

  Verplicht een bouwkundige keuring laten uitvoeren?

  Verplicht jezelf om een gecertificeerde bouwkundig inspecteur in te schakelen. Register bouwkundig inspecteurs aangesloten bij stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs (NRBI) zijn op persoonsniveau gecertificeerd. Zo weet u van te voren wie er komt en/of deze persoon de juiste kennis en kunde heeft bij een bouwkundige keuring.

  Keuzevrijheid en transparantie: Kies uw bouwkundig inspecteur. klik hier.

   

  Is een bouwkundige keuring verplicht      

 • Heb ik een bouwkundig rapport nodig

  Verborgen gebreken, achterstallig onderhoud en bouwkundige gebreken komen veel voor in woningen. Hoe ouder de woning, hoe groter de kans dat jij als koper vroeg of laat voor een onaangename verrassing komt te staan. Je wilt de kans hierop natuurlijk zoveel mogelijk verkleinen. Maar ook wil je als koper voldoen aan je onderzoeksplicht. Daarom heb je een bouwkundige keuring met een bouwkundig rapport nodig.  

  Vanzelfsprekend dien je als koper van een huis goed te onderzoeken wat je aankoopt. Het gaat tenslotte om een zaak van grote waarde. Als koper dient je zorgvuldig en actief te werk te gaan. Als Koper dien je te voorkomen dat je onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken een koopovereenkomst sluit. Dit wordt de ‘onderzoeksplicht’ van koper genoemd. Hou je als koper je niet aan jouw onderzoeksplicht dan kan dit grote financiele (nadelige) gevolgen hebben voor jouw als koper.

  Een bouwkundig rapport is is dus vaak nodig om te voldoen aan je onderzoeksplicht en voor het verkrijgen van je hypotheek. 

  Erkend bouwkundig rapport nodig?

  Heb je een bouwkundig rapport nodig? Zoek een onafhankelijk erkend bouwkundig inspecteur? Register bouwkundig inspecteurs die aangesloten bij stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs zijn op persoonsniveau gecertificeerd, werken uniform en zijn verzekerd.

  Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd. Kies uw bouwkundig inspecteur. klik hier.

   

  Heb ik een bouwkundig rapport nodig?

   

   

   

   

   

 • Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?

  Als de verkoper weet dat er bouwkundige gebreken of achterstallig onderhoud zijn aan het huis, moet hij of zij dat aan de koper vertellen. Dit noemt ment de ‘mededelingsplicht’ van de verkoper. Als koper hebt een ‘onderzoeksplicht’. Dat betekent dat je als koper ook zelf moet kijken of de bouwkundige (en ook juridische) staat van het huis is wat je ervan verwacht en eist. Zo voorkom je dat achteraf nog bouwgebreken en achterstallig onderhoud aan het huis ontdekt. Met een erkend bouwkundig rapport kun je later laten zien bij verborgen gebreken dat je serieus hebt onderzocht wat de bouwkundige toestand van het huis was toen hebt aangekocht.

  Mededelingsplicht vs onderzoeksplicht. Een ander belangrijk argument tegen het klakeloos aannemen van de mededelingsplicht van de verkoper is dat in ogenschouw genomen moet worden is namelijk de argumentatie dat iedere verkoper de te verkopen zaak of vastgoed fraaier (mooier) zal afschilderen aan een toelomstige koper dan de woning in werkelijkheid (onder de motorkap) werkelijk is, en dat de verkoper, binnen zekere grenzen, ook zal mogen doen. Voorkom als koper dan ook verrassingen achteraf.

  Erkend bouwkundige keuring nodig?

  Register bouwkundig inspecteurs aangesloten bij stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs zijn op persoonsniveau gecertificeerd. Zo weet u van te voren wie er komt en/of deze persoon de juiste kennis en kunde heeft voor de verplichte bouwkundige keuring. Kies uw bouwkundig inspecteur. klik hier.

  Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig als koper?

 • Veel gestelde vragen bouwkundige keuring

  Stichting Nederlands Register bouwkundig inspecteurs (NRB) krijgt met grote regelmaat vragen over de bouwkundige keuring. De meestegestelde vragen over de bouwkundige keuring treft u hieronder aan. Klik op de bouwkundige vraag.

  • Wat is een bouwkundige keuring;
  • Wat is het doel van een bouwkundige keuring;
  • Welke onderdelen van een woning worden bouwkundig gekeurd;
  • Bouwkundige keuring waar wordt opgelet;
  • wanneer is een bouwkundige keuring noodzakelijk;
  • Wat zijn de kosten van een bouwkundige keuring;
  • Zijn de kosten van een bouwkundige keuring afrekbaar;
  • Hoe snel wordt een bouwkundige keuring uitgevoerd;
  • Hoe lang duurt een bouwkundige keuring;
  • Moet ik aanwezig zijn bij een bouwkundige keuring;
  • Wat is een spoed bouwkundige keuring;
  • Op kort termijn een bouwkundige keuring, kan dat;
  • Wat is een bouwkundige keuring verkoop
  • Is een bouwkundige keuring verplicht
  • Wat is een bouwkundige keuring hypotheek
  • Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren
  • Is een bouwkundige keuring verzekerd;
  • Wat is een erkend bouwkundige keuring;
  • Wie mag een bouwkundige keuring uitvoeren;
  • Bod verlagen na bouwkundige keuring;
  • Bouwkundige keuring na verkoopcontract;
  • Meeloopkeuring als bouwkundige keuring kan dit ook?;
  • Is een bouwkundige keuring hetzelfde als een taxatie;
  • Bouwkundige keuring onder voorbehoud;
  • Bouwkundige keuring niet goed;

   

 • Wat is een bouwkundige keuring

  Een Bouwkundige keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning of nieuwbouwwoning. Door een bouwkundigekeuring krijg je op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten direct en op termijn om het huis in goede staat te brengen. Met een bouwkundige keuring voldoe je als koper aan je wettelijke onderzoeksplicht.

   

  Erkend bouwkundig keuring nodig?

  Heb je een bouwkundige keuring nodig? Zoek een onafhankelijk erkend bouwkundig inspecteur? Register bouwkundig inspecteurs die aangesloten bij stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs zijn op persoonsniveau gecertificeerd, werken uniform en zijn verzekerd.

  Kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd. Kies uw bouwkundig inspecteur. klik hier.

   

  Vakkundiggekeurd door een onafhankelijk bouwkundig inspecteur             

 • Wat is het doel van een bouwkundige keuring

  Het doel van een bouwkundige keuring is, om inzicht te verkrijgen in de bouwkundige staat van een te kopen object. De bouwkundige keuring  is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Door deze keuring krijgen partijen inzicht van de bouwkundige staat van een woning en inzage in de kosten direct en op termijn om het huis in goede staat te brengen.

  Het doel van een bouwkundige keuring is te voldoen aan de onderzoeksplicht van een koper of de mededelingsplicht van een aankoper. Dit om grote financiele verrassingen bij aankoop of verkoop te voorkomen.

   

  Wat is het doel van een bouwkundige keuring                    Wat is het doel van een een erkend bouwkundige keuring

   

 • Welke onderdelen van een woning worden bouwkundig gekeurd

  Bij een bouwkundige keuring van een bestaande woning worden de volgende bouwkundige onderdelen visueel geinspecteerd:

  • Fundering;
  • Kruipruimte en/of kelder (ventilatie) ** ;
  • Riolering **;
  • Balken, vloerdelen en/of constructie **;
  • Gevels (beton) metsel/voegwerk
  • Opstallen **;
  • Dak en constructie**;
  • Dakbedekking, pannen, bitumen**;
  • Goten en hemelwaterafvoer
  • Schoorstenen **;
  • Overstekken en/op boeiboorden
  • Elektra (aardlek, bedrading) **;
  • Water (aanwezigheid loden leidingen)
  • Gas*
  • CV, combiketel en/of gasgeiser*
  • Brandveiligheid
  • Metalen en houten constructiedelen per verdieping**;
  • Kozijnen, ramen en buitendeuren per verdieping**;
  • Beglazing/waterslagen en ventilatie per verdieping
  • Kozijnen, ramen en binnendeuren per verdieping
  • Vloeren, plafonds en wanden per verdieping
  • Keuken, badkamer, toilet en sanitair per verdieping
  • Aanwezigheid olietank/septiktank**;
  • Ventilatie en vocht per verdieping
  • Controle op aanwezigheid van asbesthoudende materialen**;

  ** (indien van toepassing en/of toegankelijk)
  *   Gasleidingen en leidingen worden niet afgepest;
  *   De bouwkundig inspecteur doet onderzoek naar verdachte materialen. Bij verdacht materaail wordt  specialistisch onderzoek geadviseerd.

  Een bouwkundige keuring is een visuele keuring ofwel een non-destrucief onderzoek. De bouwkundig inspecteur kan en mag niet (iemand anders zijn eigendom bij verkoop) het te keuren object beschadigen, aanpassen, loshalen.

  Het bouwkundig rapport beschrijftde gekeurde onderdelen en is voorzien van foto's, omschrijving van de bouwgebreken, achterstallig onderhoud en herstelkosten direct en optermijn. 

  Een bouwkundig rapport van een register bouwkundig inspecteur is alleen geldig als er in het rapport een lextoolnummer, aanvraagnummer staat. Tevens dient het rapport te voldoen aan de inspectie richtlijnen van Stichting NRBI. Vraag dit altijd na bij uw register bouwkundig inspecteur. 

  De Geldigheidsduur rapport: 3 maanden na ontvangen van het bouwkundig rapport.

   

  Nederlands register bouwkundig inspecteurs       Keurmerk bouwkundig inspecteur

 • Bouwkundige keuring waar op letten

  Het beroep van bouwkundig inspecteur is in nederland niet formeel beschermd en mag dus door iedereen worden uitgeoefend zonder toestemming van een bevoegde autoriteit. Het ontbreken van formele kaders werkt in de hand dat consumenten en intermediairs niet van te voren weten of zij te maken hebben met een zelfverklaarde bouwkundig inspecteur of echte deskundige. Het maakt het lastig voor de echte professionals om zich te onderscheiden ten opzichte van bepaalde bouwkundig inspecteurs.

  Het Nederlands register bouwkundig inspecteurs maakt hier een einde aan sinds 2017. Stichting NRBI ziet erop toe dat de bij haar ingeschreven bouwkundig inspecteurs zich onderscheiden door de kwaliteit van hun werk. register bouwkundig inspecteurs (Rbi) conformeren zich aan heldere gedrags- en beroepsregels. Dit is in het belang van alle partijen: opdrachtgevers weten vooraf wat van de gevalideerde bouwkundige inspecties en van de Rbi inspecteurs verwacht mag worden.

  Bouwkundige keuring, let op;

  • Is het een erkend bouwkundig inspecteur
  • Is de bouwkundig inspecteur op persoonsniveau gecertificeerd. Ofwel die bouwkundig inspecteur die komt.Heeft deze de juiste kennis en kunde.
  • Is de bouwkundige keuring verzekerd;
  • Wordt de bouwkundige keuring gevalideerd. Ofwel gecontroleerd conform een bepaald inspectieformat;
  • Is de bouwkundig inspecteur erkend, en te herkennen aan een keurmerk.

   

  Register bouwkundig inspecteurs zijn zelfstandige bouwkundig inspecteurs die op persoonsniveau zijn gecertificeerd voor een bepaalde bouwkundige dienst. Stichting NRBI maakt register bouwkundig inspecteurs vindbaar op expertiseniveau. Zo hoeft u nergens meer op te letten als je een bouwkundige keuring wilt aanvragen bij een erkend bouwkundig inspecteur. klik hier

  Stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs                                   Vakkundiggekeurd door een register bouwkundig inspecteur

   

   

 • Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren

  Een bouwkundige keuring laat je uitvoeren voordat je een koopovereenkomst tekent of na het tekenen van een voorlopig koopovereenkomst in de wettelijke bedenktijd. Als koper heb je een wettelijke onderzoeksplicht. Achteraf een bouwkundig keuring laten uitvoeren is juridisch niet verstandig. Eventuele verhaalsrecht op verborgengebreken en bouwgebreken op basis van non-conformiteit bij verkoper kunnen vaak dan niet meer verhaald worden. 

  Het is verstandig om ondervoorbehoud van bouwkundige keuring op te nemen in de ontbindende voorwaarden van het voorlopig koopcontract. Mocht blijken dat de kosten om mogelijke gebreken aan het huis te repareren het bedrag overstijgen dat je hebt afgesproken in de ontbindende voorwaarden, dan is dat een reden om de koop te ontbinden.

  Zoek je een erkend bouwkundig inspecteur als je weet wanneer je een bouwkundige keuring wilt laten uitvoeren? Klik hier en kies uw Rbi-er regionaal.

   

  Wanneer laat je een bouwkundige keuring uitvoeren                           Keurmerk register bouwkundig inspecteurs

 • wanneer is een bouwkundige keuring noodzakelijk

  Een koper van een vastgoed heeft een wettelijke ondezoeksplicht. Een bouwkundige keuring is juridisch in feite noodzakelijk. Echter vele kopers weten de noodzaak hiervan niet. Een bouwkundige keuring is ook noodzakelijk als uit een taxatie blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud ter waarde van 10% of meer van de woningwaarde bijvoorbeeld. Of als de taxateur zelf een bouwkundige keuring adviseert.

  Non-conformiteit en onderzoeksplicht

  Een koper van een huis of vastgoedobject kan vaak geen beroep doen achteraf op non-conformiteit voor bouwgebreken, achterstalligonderhoud en (verborgen) gebreken waarmee hij ten tijde van het sluiten van de (voorlopige) koopovereenkomst bekend had kunnen zijn. Non-conformiteit bewaakt dus dat een koper van een woning klakkeloos een 'impulsaankoop' kan doen om daarna op basis van het argument ’voldoet niet aan mijn verwachtingen’ de koop weer terug te draaien of een schade claim kan indienen. Voldoet het gekochte vastgoed aan de beschrijvingen en mededelingen (plicht) van de verkoper, dan is de koop rechtsgeldig en kan dus niet ontbonden worden en eventuele schade claims worden (deels) uitgesloten. Maar blijkt non-conformiteit aantoonbaar. Ofwel heeft de verkoper kunnen weten daten staan de (verborgen) gebreken het normaal gebruik aantoonbaar in de weg dan volgt er een schade claim aan het adres van de verkoper.

  Wanneer is een bouwkundige keuring noodzakelijk? Voorkom gedoe en een juridisch getouwtrek achteraf en laat een bouwkundige keuring uitvoeren wanneer u een vastgoedobject aankoopt. Schakel een erkend bouwkundig inspecteur in. klik hier.

   

  Wanneer is een bouwkundige keuring noodzakelijk                                Keurmerk register bouwkundig inspecteurs (Rbi)

   

 • Is een bouwkundige keuring aftrekbaar

  Als je een bouwkundige keuring laat doen om een hypotheek te krijgen of voor de Nationale Hypotheek Garantie zijn deze kosten vaak aftrekbaar. U kunt de kosten van de bouwkundige keuring opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Overleg altijd even met uw hypotheek of belastingadviseur.

 • Hoe snel kan een bouwkundige keuring worden uitgevoerd

  De snelheid van keuren is afhankelijk van het type woning, bouwjaar, bouwmethodiek en grote.  Een bouwkundige keuring gaat sneller als een huis in goede conditie verkeerd is en er dus weinig bouwgebreken of achterstallig onderhoud. Hoe snel een bouwkundige keuring kan worden uitgevoerd is dus afhankelijk van een aantal factoren. Gemiddeld duurt een bouwkundige keuring tussen de 1 tot 2 uur op locatie. Indien er meer grote bouwgebreken, veel achterstallig onderhoud en/of een huis is groot met vele opstallen dan kan de tijd oplopen tot 3 tot 4 uur. 

  Zoek je snel een bouwkundige keuring. Moet erop kort termijn gekeurd worden dan kan men vaak snel een bouwkundige keuring aanvragen. Echter vraag wel na hoe snel je het bouwkundig rapport kan en mag verwachten. 

  Zoek je een erkend bouwkundig inspecteur op kort termijn. Bekijk het register van het NRBI en kom 1 op 1 in contact met de bouwkundig inspecteur. klik hier

   

  NRBI

 • Op kort termijn een bouwkundige keuring

  De snelheid van een bouwkundige keuring inplannen is vaak afhankelijk van de plaats en tijdstip. Een spoed bouwkundige keuring wordt vaak ingezet binnen de wettelijke bedenktijd. Bedenk wel dat de snelheid van het opleveren van een bouwkundig rapport binnen deze 3 dagen dient te gebeuren. Op kort termijn een bouwkundige keuring inplannen kan maar is vaak voor de planning een uitdaging. Verstandig is om in het voorlopig koopcontract de bouwkundige keuring met ontbindende voorwaarden op te nemen. Zo heb je meer tijd om een bouwkundige keuring in te plannen. 

   

  Bouwkundige keuring met spoed?

  Stichting NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor (spoed) aanvragers. Een (spoed) opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs via de website van het NRBI. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Boekt de aanvraag waarna de backoffice (planningsbureau) uw spoed aanvraag in behandeling neemt. Kan de gekozen register bouwkundig inspecteur niet dan zoekt de planning naar een snelle oplossing. Zo heb je hulp bij het zoeken van een snelle bouwkundige keuring. 

   

  Snel een bouwkundige keuring? klik hier en zoek uw register bouwkundig inspecteur.

   

  Spoed bouwkundige keuring

   

   

   

Register bouwkundig inspecteur (RbI)

 • Wat doet een bouwkundig inspecteur

  Een register bouwkundig inspecteur of register bouwinspecteur houdt zich bezig met het inspecteren en onderzoeken van de teschnische staat van een bestaand of nieuwbouw vastgoed. Achterstallig onderhoud, constructies worden onderzocht of deze voldoen aan de specificaties en bouwregelgeving. Een bouwkundig inspecteur doet hier verslaglegging van middels een uniform bouwkundig rapport.

   

  Wat doet een bouwkundig inspecteur aangesloten bij stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs                                 Keurmerk register bouwkundig inspecteur

Register bouwkundig inspecteur (RbI)

 • Wat is een register bouwkundig inspecteur

  Een register bouwkundig inspecteur is op persoonsniveau gecertificeerd bijnen zijn of haar expertise gebieden. Kwaliteit, kennis en kunde wordt hierdoor gewaarborgd. Marktpartijen weten zo dat zij de juiste kennis en kunde inschakelen. 

  Zoekt u een gecertiiceerde bouwkundig inspecteur. Kijk in het expertise register van stichting NRBI. Klik hier.

Bouwkundig onderzoek

 • Wat is een bouwkundig onderzoek

  Bouwkundig onderzoek

  Een bouwkundig onderzoek wordt ingezet bij de aankoop van een bestaand huis, nieuwbouwhuis maar ook bij bouwgeschillen. Afhankelijk waarvoor een bouwkundig onderzoek benodigd is, worden bouwkundige onderzoeken ingezet. Afhankelijk van de kennis factor van de bouwkundig inspecteur kunnen deze bepaalde bouwkundig onderzoeken wel of niet uitvoeren. 

  Heeft u een bouwkundig onderzoek nodig voor:

  • .       De koop voor een bestaande woning;
  •      De oplevering van uw nieuwbouwhuis;
  • .       Een tussentijdse controle tijdens de bouw;
  •     Bouwgebreken onderzoek
  • .       Een verbouwgeschil of bouwgeschil;
  • .       Een gerechtelijk deskundig onderzoek.

   

  Binnen stichting Nederlands Register Bouwkundig inspecteurs (NRBI) bewaken wij op persoonsniveau de kennis en kunde van personen. Zoekt u een gecertificeerde bouwkundig inspecteur voor een bouwkundig onderzoek. Neem dan contact op of klik hier om op dienst een gecertificeerde bouwkundige te vinden.

 • Welke bouwkundig onderzoek moet je kiezen

  Het type bouwkundig onderzoek kan verschillen. Of je nu een bestaandhuis of nieuwbouwhuis koopt of je wil een appartementen complex of een bouw of verbouwgeschil in kaart laten brengen. Eenmaal de juiste bouwkundig onderzoek gevonden. Dan is het nog zaak om er zeker van te zijn dat de persoon die het bouwkundig onderzoek komt uitvoeren ook de juiste kwaliteit, kennis en kunde beschikt.

  Partijen en consumenten zien vaak met alle soorten bouwkundig onderzoeken door het boom het bos niet meer. Daarom certificeerd stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs (NRBI) personen op persoonsniveau en kennis niveau. 

  Zoekt u een bouwkundig onderzoek. Neem dan contact met ons op of kijk bij diensten en zoek de gecertificeerde bouwkundige op persoonsniveau. 

 • Soorten bouwkundig onderzoeken

  Soorten bouwkundig onderzoeken zijn;

  • Bouwkundig onderzoek aankoop woning;
  • Bouwkundig onderzoek verkoop woning;
  • Bouwkundig onderzoek oplevering nieuwbouw;
  • Bouwkundig onderzoek oplevering verbouw
  • Bouwkundig onderzoek appartement;
  • Bouwkundig onderzoek NEN2580
  • Bouwkundig onderzoek kunstof kozijnen plaatsen;
  • Bouwkundig onderzoek bij een bouwgebrek;
  • Bouwkundig onderzoek bij bouwgeschillen;
  • Bouwkundig onderzoek verbouwgeschil;
  • Bouwkundig onderzoek verborgen gebreken;
  • Bouwkundig onderzoek non-conformiteit
  • Bouwkundig onderzoek fundering;
  • Bouwkundig onderzoek scheuren;
  • Bouwkundig onderzoek lekkage;
  • Bouwkundig onderzoek vocht;
  • Bouwkundig onderzoek gerechtelijk;
  • Bouwkundig historisch onderzoek;
  • Bouwkundig onderzoek Monument;
  • Bouwkundig onderzoek nieuwbouw;
  • Bouwkundig onderzoek Hypotheek;
  • Bouwkundig onderzoek rechtbank;
  • Bouwkundig onderzoek VvE;

   

Bouwgeschillen

 • Wat is een bouwgeschil

  Bij nieuwbouw, verbouw, renovatie of bij klussen is er vaak een bouwgeschil en/of bouwgeschillen tussen de architect en/of aannemer, klusser enerzijds en de opdrachtgevers. Bij een bouwgeschil geldt vaak de regel wie eist die bewijst.

 • Wat te doen bij een bouwgeschil

  Een bouwgeschil of verbouwgeschil ontstaat in de meeste gevallen door slechte communicatie, slechte afspraken of uitvoering van de bouw of verbouwwerkzaamheden. Een bouwgeschil kan een langlopende juridische procedure worden. Maar wat te doen bij een bouwgeschil.

  1. Koppel emotie los;
  2. Breng feitelijk in kaart waarom het bouwgeschil ontstaat of ontstaan is;
  3. Kijk naar goed en deugdelijk werk;
  4. Is er volgens de norm gebouwd of verbouwd;
  5. Pas hoor en wederhoor toe. 

  Wat te doen bij een bouwgeschil of verbouwgeschil is vaak afhankelijk van het geschil. 

  Vragen over het bouwgeschil of verbouwgeschil? Neem dan contact met stichting NRBI op.

   

Online boeken register bouwkundig inspecteur (Rbi)

 • Waarom een register bouwkundig inspecteur boeken via het NRBI

  Stichting Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs (NRBI) is een stichting die de persoon certificeerd op persoonsniveau voor een bouwexpertise op expertiseniveau. Stichting NRBI is geen keuringsbureau maar een onafhankelijke stichting die de onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde van de ingeschreven register bouwkundig inspecteur toetst. 

  Stichting NRBI certificeerd, controleerd en etaleert zelfstandige register bouwkundig inspecteurs. Dit doet zij omdat een bouwkundig inspecteur een vrij beroep is in Nederland. Iedereen mag zich zelf morgen bouwkundig inspecteur noemen (zelf verklaren). Maar hoe weet u nu zeker dat u een gecertificeerde bouwkundig inspecteur inschakeld. 

  Door te persoon te controleren bij toetreding, te certificeren op expertiseniveau en te etaleren en te valideren, weet u wie er achter de voordeur komt kijken. Daarom heeft stichting NRBI het mogelijk gemaakt om een gecertificeerde bouwkundig inspecteur te vinden, beoordelengen in te zien en te boeken. 

  Track and trace systeem lextool:

  Als u via stichting NRBI een register bouwkundig inspecteur boekt. Dan controleren en valideren wij dit gehele proces door een online tool. Zo kan het NRBI op meerdere parameters de zelfstandig register bouwkundig inspecteur controleren. De lextool is een track and trace systeem. Als voorbeeld past nl. of andere online portals. Het is een gesloten portal waar alleen de aanvrager, expert en planning van het NRBI het proces kunnen volgen. 

  • De planning backoffice van het NRBI houdt controle op de planning
  • De serviceprovider/planning van het NRBI controleert of afspraken worden nagekomen;
  • Controle op snelheid van afhandelen;
  • Validatie van het expertise rapport, conform richtlijnen stichting NRBI;
  • Achteraf betalen na het indienen van het rapport. Zekerheid op voor de aanvrager.

  Waarom een register bouwkundig inspecteur boeken via het NRBI? Zo weet u dat onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde op persoonsniveau is gewaarborgd. 

  Zoekt u een register bouwkundig inspecteur klik hier. Heeft u vragen of hulp nodig? neem dan contact met op met de planning. Onze online experts staan voor u klaar. 

   

 • Waarom betaling achteraf?

  Stichting NRBI heeft als doel de onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde te waarborgen van register bouwkundig inspecteurs (Rbi). Om de onafhankelijkheid te waarborgen heeft stichting NRBI een (lex) tool online gezet waar aanvragers een register bouwkundig inspecteur (Rbi) kunnen vinden en boeken.

  Achteraf betalen bouwkundige keuring?

  Als de register bouwkundige de opdracht heeft gekregen. Dan wordt deze ingepland en op lokatie uitgevoerd. De register bouwkundige maakt het expertise rapport en dient deze in via de lextool. Op dat moment wordt u verzocht te betalen, waarna u het expertise rapport kunt downloaden. 

  Onafhankelijkheid waarborgen:

  Een register bouwkundig inspecteur mag nimmer onder druk gezet kunnen worden op basis van geld. Uit de praktijk is gebleken dat bouwkundig inspecteurs op basis van niet betalen van de uitgevoerde dienst, onder druk werden gezet om het rapport naar de monde van een partij geschreven moest worden. Stichting NRBI heeft hier een stokje voor gestoken. 

  Een register bouwkundig inspecteur moet onafhankelijk, zonder druk en invloeden van andere partijen zijn werk kunnen doen. Daarom ontvangen partijen pas na het betaling het expertise rapport.

   

  Onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde gewaarborgd!

   

   

 • Expertiserapport pas beschikbaar na betaling. Waarom?

  Een register bouwkundig inspecteur moet ten alle tijde zijn (feitelijke) bevindingen kunnen opschrijven. Zonder druk van intermediare partijen, verzekeraars, rechtsbijstand of consumenten op basis van gelddruk.

  Een expertise kan namelijk in het voordeel of nadeel van partijen uitvallen. Dit mag geen reden zijn om de register bouwkundig inspecteur dan onder druk te zetten of betalingen van zijn dienst maanden op te schorten. Daarom is het expertise rapport pas beschikbaar na betaling vi een track and trace tool/lextool. 

  Betaald u met IDEAL dan kunt u het expertise rapport direct uploaden. Betaald u middels een overschrijving dan wordt dit handmatig gecontroleerd 1x per dag en het rapport vrijgegeven.

  Onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde gewaarborg!

 • Rechtstreeks boeken via de bouwkundige. Kan dat?

  Ja dat zou kunnen. Stichting NRBI heeft als doel keuzevrijheid & Transparantie. U kunt gecertificeerde bouwkundig inspecteurs vinden via stichting NRBI en deze benaderen. Het zijn immers zelfstandige gecertificeerde bouwkundig inspecteurs. 

  Het is dan wel van belang dat u aangeeft dat een bouwkundige keuring wilt conform de richtlijnen van stichting NRBI. Dit bouwkundig rapport is uniform, is verzekerd en wordt gevalideerd. Doet de bouwkundige dit niet, ondanks uw vraag. Meldt dit ons.

  Waar moet een rapport aan voldoen;

  • Conform richtlijnen van stichting NRBI
  • NRBI rapport dient te voorzien zijn van een lextoolnummer/validatie nummer;

  Let op: Geen lextoolnummer (validatie). Dan is het rapport niet conform richtlijnen uitgevoerd. Wordt niet gevalideerd en is niet verzekerd. 

 • Waar moet een bouwkundig rapport aan voldoen?

  Stichting NRBI waarbord onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde op persoonlijke titel. Ook heeft deze een uniforme inspectie format die gevalideerd wordt en verzekerd is. Waar een bouwkundig rapport aan moet voloen van een register bouwkundig inspecteur is;

  • Conform het inspectie format opgesteld zijn van stichting NRBI;
  • Een bouwkundig rapport via een register bouwkundig inspecteur dient voorzien te zijn van een validatie nummer (lextool nummer).

  Voldoet deze niet dan heeft u geen gevalideerd bouwkundig rapport en kunt u bij eventuele vragen of klachten niet terecht bij stichting NRBI. 

Klachten procedure NRBI

 • Klachten procedure NRBI

  Klachten procedure NRBI 

  Vanuit stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) zien wij erop toe dat de aangesloten bouwkundig inspecteurs zich gedragen conform de Beroeps- Gedragscode. Alle aangeslotenen conformeren zich aan deze code. Mocht het zo zijn dat in uw situatie de register bouwkundig inspecteur zich hier niet aan gehouden heeft dan vernemen wij dit graag en zullen wij uw klacht bestuderen.  


  Voordat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen dient u de volgende bescheiden toe te voegen.

  • Bouwkundig rapport of deskundige rapportage waar de klacht over gaat;
  • Lextoolnummer: Elke aanvraag via de portal van stichting NRBI heeft een lextoolnummer (viercijferig).
  • Bij geen lextoolnummer is er geen sprake van een gevalideerde NRBI rapportage;
  • Naam of bedrijfsnaam van de register bouwkundig inspecteur;
  • Korte omschrijving van de klacht;
  • Uw volledige NAW gegevens.

  Let op: Bij het ontbreken van een van de gegevens zullen wij de klacht niet in behandeling kunnen nemen.

  U kunt uw klacht of verbeterpunt sturen naar info@nrbi.nl

 • Waarom een lextool nummer bij een klacht over een Rbi-er

  Stichting NRBI valideerd of laat rapportages valideren door de serviceprovider. Dat wil zeggen dat register bouwkundig inspecteurs zich geconformeerd hebben aan een expertise format (rapport layout). Een gevalideerd rapport heeft een lextoolnummer. Bij geen lextool nummer heeft er geen validatie plaatsgevonden. Men kan dus niet spreken over een gevalideerd rapport. 

   

  Bij een klacht over een register bouwkundig inspecteur is daarom een lextoolnummer van belang. 

   

  Vragen over een gevalideerde bouwkundige keuring of andere deskundigen onderzoek. Neem dan contact met ons op 

Deskundigenonderzoek bouw en verbouw

 • Wat is een Deskundigen onderzoek bouw

  Een deskundigenonderzoek bij een bouw, verbouw of renovatie is een waardevol instrument wanneer u te maken heeft met een of meerdere bouwkundig problemen waarvoor u iemand anders verantwoordelijk houdt, of wanneer u zelf verantwoordelijk bent gesteld voor een bouwkundig probleem. Kortom, het komt van pas wanneer er een (juridisch) geschil is over een bouwkundige kwestie of wanneer u dreigt in een geschilsituatie terecht te komen waardoor u meschien naar de rechter moet.

   

   

   

   

   

 • Inschakeling van deskundigen in de rechtspraak

  Wanneer kunt u als deskundige worden ingeschakeld in een rechtszaak?

  In een civiele of bestuursrechtelijke zaak

  In een civiele of bestuursrechtelijke zaak worden het meeste gecertificeerde bouwdeskundige toegewezen. Een rechter kan u als deskundige inschakelen om te kunnen beslissen over een bouw conflict. Deze gebruikt vaak de deskundigenindex of het register van stichting NRBI. De rechtsprekende organisatie betaalt de vergoeding voor uw onderzoek en reis- en verblijfkosten.

  Een partij in de rechtszaak mag u als bouw deskundige inschakelen. Deze partij betaalt de vergoeding voor uw onderzoek en reis- en verblijfkosten.

  Vaak adviseert de rechter partijen het onderling op te lossen. Een bindend advies bij het inschakelen van een deskundigen in de rechtspraak is dan een oplossing. Dit voorkomt de gang naar de rechter voor een rechtspraak. 

   

   

 • Wanneer mag u niet als deskundige in een rechtszaak optreden?

  U mag niet als gecertificeerde bouwdeskundige optreden als u een bekende bent en/of bekend bent met een van de partijen binnen het bouw of verbouwgeschil in een rechtszaak en/of als u zakelijke belangen bij een partij in de rechtszaak of bouwgeschil heeft.

 • Wat is een deskundig onderzoek?

  Wat is een deskundigonderzoek? Van een deskundigenonderzoek is sprake wanneer advies moet worden ingewonnen van een expert in het kader van een rechtszaak of een bouwgeschil tussen partijen. Een deskundigenonderzoek in de bouw kan eenzijdig of bindend zijn. 

  Een deskundigenonderzoek nodig een zijdig of bindend? Neem contact op of vul de aanvraagformulier in. 

 • Wie betaalt deskundigenonderzoek?

  In een civiele of bestuursrechtelijke zaak

  Een partij of (meerdere) partijen in de rechtszaak mogen een gecertificeerde deskundige inschakelen. Als partijen niet kunnen beslissen kan een rechter een expert uit een register aanwijzen. Binnen de rechtspraak wordt dan beslist of een partij of beide partijen het deskundigenonderzoek betaalt. Wie betaald de deskundige? Dat wordt dus vaak in de rechtbank of onderling bepaald. 

  Tip! Zorg altijd dat partijen samen de gecertificeerde deskundige aanwijzen en niet de rechter. Wilt u een of meerdere gecertificeerde bouwkundige? Bekijk het register of neem contact op met stichting NRBI

  Een deskundigenonderzoek nodig eenzijdig of bindend? Neem contact op of vul de aanvraagformulier in. 

   

   

 • Wat doet een gerechtsdeskundige?

  Gerechtsdeskundigen zijn deskundigen die aangwezen zijn door de rechter. Gerechtsdeskundigen zijn occasionele gerechtsmedewerkers die door de rechter worden belast met de opdracht om vaststellingen uit te voeren of een technisch advies uit te brengen over feiten om opheldering in een zaak te verschaffen.

  Ofwel: Een gerechtsdeskundige is een specialist binnen een bepaald vakgebied (expert). Deze voert een bepaalde expertise of in overleg met andere experts expertises uit om inzichten verschaffen in het geschilpunt. 

  Heeft u nog vragen over wat een gerechtsdeskundige doet en hoe u die kunt vinden? Bekijk het register of neem contact met ons op. 

   

   

 • Wat is een gerechtsdeskundigen

  Gerechtsdeskundigen, ook wel bekend als deskundige-getuigen, spelen een cruciale rol in de rechtspraak bij bouw en verbouwgeschillen. Ze zijn gespecialiseerd in specifieke domeinen, zoals Nieuwbouw, verbouw, renovatie en meer. De bouwkundige bevindingen die ze tijdens hun deskundigenonderzoek doen, hebben bewijswaarde.

  Het Landelijk Register Nederlands Register Bouwkundig inspecteurs (NRBI) in Nederland registreert deskundigen op verschillende vakgebieden, waaronder strafrecht, civiel recht. De opname in dit register vereist zowel vakdeskundigheid als kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige. 

  Kortom, gerechtsdeskundigen spelen een essentiële rol bij het verstrekken van objectieve en betrouwbare informatie aan de rechtbank, rechtsbistand of advocaten binnen een bepaalde juridische stap. Hun werk draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige rechtspraak.

  Vragen over wat een gerechtsdeskundige is of heeft een een deskundige nodig voor de gang naar de rechter? Neem dan contact op, of vul het contact formulier in. 

   

 • Wat valt er onder deskundigheid?

  Kennis en inzicht van een uitstekend niveau op een bepaald terrein verkregen door diepgaande studie en/of ruime ervaring (Expertus). 

  Deskundigheid is vaak een combinatie van studie en verkregen vakkennis door praktijk ervaring. 

Bindend advies bouw en verbouw

 • Wat is een bindend advies

  Een bindend advies bij bouwgeschillen, bouwconflicten, of bouwproblemen is een alternatieve manier om deze geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het wordt vaak toegepast in de bouwsector, maar ook bij andere soorten geschillen. Laten we eens dieper ingaan op wat een bindend advies inhoudt:

   

  • Een bindend advies is een oordeel dat wordt gegeven door een onafhankelijke bouw deskundige (ook wel een bindend bouwkundig adviseur genoemd).
  • Een bindend advies is maatwerk. Op basis van de cases wordt het expertise honorarium bepaald. Dit kan een vast bedrag zijn of een start tarief. 
  • Beide partijen of diens gevolmachtigde verklaren schriftelijk naar elkaar toe dat ze akkoord gaan met een bindend advies;
  • Dit oordeel is bindend voor beide partijen en moet worden nageleefd;
  • Partijen of diens gevolmachtigde mogen eenmalig een verzoek indienen op revisie op het bindend advies;
  • De deskundige die een bindend advies uitvoert weegt het verzoek en bepaald of ingegaan wordt op het revisie verzoek;
  • Bindend advies definitief. Partijen verkrijgen het definitief deskundigen verslag wat bindend is.

  Het doel is om snel duidelijkheid te krijgen bij bouwgeschillen of verbouwgeschillen bij een bindend advies. Dit om een gang naar de rechter te voorkomen. 

  Kortom, een bindend advies biedt een heldere, snelle en laagdrempelige manier om bouwgeschillen op te lossen. Als u een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict heeft, overweeg dan een deskundigenonderzoek met bindend advies via het NRBI

  Neem contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) voor de benoeming van een onafhankelijke gecertificeerde bouwdeskundige/bindend adviseur

   

 • Hoe werkt een bindend advies

  Een bindend advies bij bouwgeschillen, bouwconflicten, of bouwproblemen is een goede manier om deze geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter of arbitrage commissie. Het wordt vaak toegepast in de bouwsector, maar ook bij andere soorten geschillen. Laten we eens dieper ingaan op wat een bindend advies werkt:

  1. Een bindend advies is maatwerk. Op basis van de cases (omschrijving) al dan niet met juridische vraagstellingen wordt het expertise honorarium bepaald. Dit kan een vast bedrag zijn of een start tarrief als er meerdere deskundige (specialistische onderzoeken) nodig zijn;
  2. Vaak worden er twee tot drie deskundigen binnen een bindend advies naar voren geschoven. Partijen kiezen samen of een van de partijen kiest een deskundige voor het bindend advies;
  3. Beide partijen of diens gevolmachtigde verklaren schriftelijk naar elkaar toe dat ze akkoord gaan met een bindend advies;
  4. Een onafhankelijke deskundige mag niet onder druk van het expertise honorarium komen te staan. Partijen ontvangen dan een factuur en dienen vaak vooraf te betalen;
  5. De deskundige zal een dossier onderzoek starten. Bij vragen binnen een bindend advies zullen partijen transparant benaderd worden;
  6. Het bindend advies zal plaats vinden op locatie met partijen in het kader van hoor en wederhoor;
  7. De deskundige maakt het deskundigen verslag (bindend advies). Stelt deze ter beschikking aan partijen;
  8. Partijen mogen eenmalig een revisie verzoek indienen. De expert weegt de verzoeken en past indien hij of zij er achter kan staan het deskundigenverslag aan;
  9. Partijen ontvangen het bindend advies;
  10. Dit oordeel is bindend voor beide partijen en moet worden nageleefd.

  Het doel is om snel duidelijkheid te krijgen bij bouwgeschillen of verbouwgeschillen bij een bindend advies. Dit om een gang naar de rechter te voorkomen. 

  Neem contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) voor de benoeming van een onafhankelijke gecertificeerde bouwdeskundige/bindend adviseur

 • Wat kost een bindend advies

   

   De kosten voor een bindend advies kunnen variëren afhankelijk van de aard, complexiteit en het financiële belang van het geschil. Hier zijn enkele relevante punten:

  • Wat is de cases ofwel wat is het geschil en hoe omvangrijk;
  • Aantal juridische vragen van de rechtbank, rechtsbijstand of advocaat;
  • Wel of geen bindend advies;
  • Gemiddeld kost een bindend advies tussen de € 2.000,- en € 5.000 excl. btw;
  • Deze prijsrange kan variëren op basis van de specifieke omstandigheden van het geschil.

  Het doel is om snel duidelijkheid te krijgen bij bouwgeschillen of verbouwgeschillen bij een bindend advies. Dit om een gang naar de rechter te voorkomen. 

  Neem contact op met stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) voor de benoeming van een onafhankelijke gecertificeerde bouwdeskundige/bindend adviseur

   

   

   

   

Opleiding bouwkundig inspecteur

 • Mag een Intergraal woning inspecteur (IWI) zich aanmelden bij Stichting Nederlands register bouwkundig inspecteurs

  Ja en nee. Een persoon met de juiste bouwkundige achtergrond en opleiding kan en mag zich aanmelden als deze de opeiding heeft gevolgd bij het sertum als intergraal woning inspecteur (IWI). 

  Nee, Personen die een 7 tot 11 daagse opleiding volgen hoe moet je inspecteren (theoretisch) en geen goede theoretische en praktische bouwkundige achtergrond hebben kunnen zich niet aanmelden. Ook al zijn ze gecertificeerd intergraal woning inspecteur (IWI). 

  Tijfeld u als intergraal woning inspecteur (IWI)? Neem dan contact op met Nederlands register bouwkundig inspecteurs. 

 • Welke opleidingen accepteerd het Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs

  Een persoon met de juiste bouwkundige achtergrond en opleiding kan en mag zich aanmelden als deze de opeiding heeft gevolgd bij het sertum als intergraal woning inspecteur (IWI) of als HTI Bouwkundige Keurder. 

  Een persoon die een 7 tot 11 daagse opleiding heeft gevolgd bij het IWI en HTI is per definitie nog geen ervaren bouwkundige inspecteur met de juiste kennis en kunde. Ook al zijn ze gecertificeerd intergraal woning inspecteur (IWI) of HTI Bouwkundige keurder. Zie je wat je moet zien. Hoe gedraag je, je als onafhankelijk bouwkundig inspecteur zijn bepaalde criteria die je niet leert in 7 of 11 dagen. 

  Tijfeld u als intergraal woning inspecteur (IWI) of als HTI bouwkundige keurder? Neem dan contact op met Nederlands register bouwkundig inspecteurs. Wij toetsen of u de titel register bouwkundig inspecteur mag voeren.  

  Opleidingen bouwkundig inspecteur:

  Intergraal woning inspecteur (IWI). Sertum
  Helixacedemy
  HTI Opleidingen

   

   

 • Opleiding register bouwkundig inspecteur

  De register bouwkundig inspecteur is een vaktechnisch bekwame woninginspecteur  of bouwdeskundige welke bekend is met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd zijn in bijvoorbeeld NEN2767 en de NEN-NTA8060.

  De opleiding tot register bouwkundig inspecteur wordt verzorgd door meerdere opleiders die stichting NRBI accepteerd als opleider. Na deze opleiding (basis kennis hie inspecteer je) kun je al dan niet toetreden tot het Nederlands register van bouwkundig inspecteurs. 

   

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden