Protocol scheidsgerecht Bouwinspecteurs

1. VOORTRAJECT & ALGEMENE BEPALINGEN
2. SUPERSNELRECHT
3. SNELRECHT

 

1. VOORTRAJECT EN ALGEMENE BEPALINGEN.

Het scheidsgerecht beoefent een legale vorm van private rechtspraak welke wereldwijd uitgevoerd wordt op basis van het reglement van de “United Nations Commission on International Trade Law”, opgericht in de schoot van de Verenigde Naties.
Voor Nederland geldt het vierde boek van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artt. 1020 e.v.). Voor België is het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing (artt. 1676 e.v.).

De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Daarvoor is voldoende een geschrift dat in arbitrage voorziet of dat verwijst naar algemene voorwaarden, welke in arbitrage voorzien is en dat door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard. Een bewijs door elektronische gegevens volstaat.

De taal van de arbitrage is Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

  1. De administrateur van het scheidsgerecht ontvangt het verzoek tot arbitrage en nodigt de wederpartij(en) uit om een eerste verweerschrift voor te leggen binnen de veertien kalenderdagen.
  2. Vervolgens oordeelt de administrateur of het geschil voor snelrecht dan wel voor supersnelrecht in aanmerking komt en benoemt de arbiter(s). Deze keuze is afhankelijk van de aard en de complexiteit van het geschil.
  3. Elke arbiter is neutraal en onafhankelijk van de partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De administrateur kan een arbiter vervangen in geval van wraking of om redenen van doelmatigheid.
  4. Tegen een uitspraak van het scheidsgerecht is geen verzet, noch beroep mogelijk. De aansprakelijkheid van het scheidsgerecht of de administrateur is beperkt tot het bedrag van het depot voor arbitragekosten.
  5. Correspondentie geschiedt bij voorkeur via elektronische weg en/of een online zitting.

Heeft u vragen over een procedure, neem dan gerust contact op met het bureau van de administrateur via lexpert@scheidsgerecht.be


2. SUPERSNELRECHT

De arbiter onderzoekt samen met de partijen in een goed gesprek of zij er onderling uitkomen. In woord en wederwoord leggen de partijen uit wat er aan de hand is en wat er volgens ieder van hen moet gebeuren. De arbiter onderzoekt of een minnelijke regeling mogelijk is en geeft daarbij zo nodig advies. Partijen hoeven zelf geen juridische kennis te hebben.

De arbiter zorgt ervoor dat wetten en regels op de juiste manier toegepast worden als partijen met elkaar afspraken maken over een oplossing. Lukt dat, dan bekrachtigt de arbiter de afspraken in een afdwingbaar vonnis. Lukt dat niet dan hakt de arbiter de knoop door in een definitief vonnis binnen een maand.

Het scheidsgerecht beslist als goede personen naar billijkheid.
De arbiter beslist over de locatie van het gesprek, bij voorkeur online.

De kosten van deze procedure bedragen 300 EUR exclusief BTW voor de oorspronkelijke verzoeker (klager). Aan de verweerder die een tegenvordering stelt wordt een gelijkwaardig depot gevraagd. Het scheidsgerecht zal uiteindelijk de kosten ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde partij(en).


3. SNELRECHT

Indien de zaak niet in aanmerking komt voor supersnelrecht, benoemt de administrateur één of drie arbiters, die samen hun voorzitter aanwijzen.
Het scheidsgerecht nodigt alle partijen uit om hun schriftelijke argumentatie bondig uiteen te zetten en hun volledig stukkenbundel aan de voorzitter te bezorgen binnen de 14 kalenderdagen en aanwezig te zijn op een eerste (online) zitting waarop partijen hun stellingen nader kunnen uiteenzetten.
Het scheidsgerecht kan aan de partijen een tweede schriftelijke ronde opleggen alvorens een (online) eindzitting vast te stellen.
Na de enige of laatste zitting neemt het scheidsgerecht de zaak in beraad en ontvangt ieder van de partijen een afschrift van het vonnis binnen de 60 kalenderdagen.

De voorzitter van het scheidsgerecht is bevoegd om naargelang de omstandigheden deze werkwijze of de vermelde termijnen te wijzigen ten gerieve van een goede rechtsbedeling.
De kosten van deze procedure worden vastgesteld door het scheidsgerecht en ten laste gelegd van de in het ongelijk gestelde partij(en).

1. Kies snelrecht of supersnelrecht

2. Voer uw gegevens in

3. Omschrijf uw situatie

4. Plaats verzoek tot arbitrage aan de administrateur.

5. Ontvang een verificatie e-mail en bevestig

6. 1 op 1 contact met administrateur en overleg.

7. Ontvang arbitrage overeenkomst.

8. Betaal de administrateur via online betaalsysteem. De arbiter wordt toegewezen.

Start het scheidsgerecht

Via dit formulier vraagt u de behandeling van een geschil door het scheidsgerecht Bouwkundig Inspecteurs.

Klager:TegenpartijObjectgegevens


Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel transparantie en keuzevrijheid en waarborgt processen zo ook binnen het scheidsgerecht. Elke arbiter is neutraal en onafhankelijk van de partijen en behandelt hen op voet van gelijkheid. De administrateur wijst een of meerdere arbiters aan die geen binding hebben met het NRBI noch leden. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de onafhankelijkheid bij geschillen.

Zoek Rbi-er Leden