Deskundigenbericht via stichting NRBI

Een deskundigenbericht of deskundigenrapport door een gecertificeerde register bouwkundig inspecteur aangesloten binnen stichting NRBI kan nodig zijn in een rechtbankprocedure, maar kan ook gevraagd worden als er (nog) geen sprake is van een geschil of tijdens een juridische procedure tussen partijen. 

Rechters, advocaten en juristen hebben zelf meestal geen bouwkundige achtergrond en daarom vragen ze in bouwgeschillen of verbouwgeschillen stichting NRBI met grote regelmaat om een deskundigenbericht over bepaalde bouwtechnische aspecten in te regelen. Rechters, advocaten en juristen weten dat gecertificeerde Rbi-ers gewend zijn objectief en onpartijdig/onafhankelijk hun deskundig oordeel over technische geschilpunten in kaart te kunnen brengen.

Een deskundigenbericht van een Rbi-er kan overigens ook nuttig zijn voordat er een bouwgeschil of verbouw geschil ontstaat of uit de hand loopt Als zich bijvoorbeeld een bepaald bouwtechnisch probleem zich voordoet of als u het met uw wederpartij niet eens bent over de geleverde bouwkundige kwaliteit of oorzaak van een bepaald bouwkundig gebrek of over de uitleg van het bestek of overeenkomst. Inschakelen van een onafhankelijke en objectieve register deskundige aangesloten bij stichting NRBI  die partijen voorlicht over de door hen genoemde problemen, kan dan juist een bouwgeschil of verbouwgeschil helpen voorkomen.

Hoe werkt een deskundigenbericht aanvragen via stichting NRBI

1. Een expertise dossier wordt gestart in een track and trace systeem (lextool);

2. De juridische vraagstelling wordt geformuleerd;

3. Het online expertise dossier wordt gevuld met processtukken en relevante gegevens voor de deskundigen;

4. Partijen wijzen een of meerdere register deskundigen aan;

5. De deskundigen kunnen het deskundigenbericht (onderzoek) bestuderen;

6. De Deskundigen kunnen aangeven of zij wel of niet de expertise beheersen;

7. De deskundigen begroten de kosten voor een deskundigenbericht;

8. Partijen zien een of meerdere deskundigen die hun kosten vooraf kenbaar maken;

9. Partijen kunnen nu een deskundigen (online en onafhankelijk) benoemen.

10. Kosten deskundigenbericht wordt in depot gesteld binnen stichting NRBI;

11. Deskundigenbericht gereed: . Partijen kunnen in het online expertise dossier het deskundigenbericht, volgen en inzien.

12. Deskundigen worden uitbetaald na het indienen van het deskundigenbericht door stichting NRBI. Zo wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd.

Belangrijk: als partijen een bouwgeschil of verbouwgeschil hebben – of zouden kunnen krijgen – op grond van een overeenkomst waarin staat dat de een Rbi-er of een arbiter via het NRBI  is het geschil te beslechten, kan in die kwestie geen deskundigenbericht verstrekken.

Uitgelegd: 

> wanneer een deskundigenbericht of deskundigenonderzoek.

> deskundigenbericht op verzoek van of via de rechtbank.

> deskundigenbericht op verzoek van een partij of partijen.

> deskundigenbericht: wanneer en door wie aan te vragen?

> hoe vraag ik een deskundigenbericht aan.

> wie wordt er tot register deskundige benoemd?

> kosten deskundigenbericht door een onafhankelijk register deskundige.

> verdere gang van zaken deskundigenbericht.

Wanneer een deskundigenbericht of deskundigenonderzoek

Een onafhankelijke register bouwkundig inspecteur (Rbi-er) wordt in de meestuiteenlopende bouwgeschillen of verbouwgeschillen uitgevraagt. Vaak krijgen we de vraag wanneer je een deskundigenbericht kunt inzetten. Hieronder treft u de een aantal voorbeelden aan;

 • Geschil met aannemer;
 • Geschil met klusbedrijf, klusser;
 • Conflict meerwerk aannemer;
 • Conflict meerwerk klusser;
 • Aannemer komt niet meer opdagen;
 • Rechtsbijstand geschil met aannemer;
 • Rechtsbijstand bouwgeschillen;
 • Rechtsbijstand geschil met klusser;
 • Bouwconflict lopend;
 • Bouwproblemen of verbouwproblemen tijdens het bouwproces;
 • Bouwgeschil over kwaliteit.

deskundigenbericht op verzoek van of via de rechtbank

De rechtbank zal in een tussenvonnis het deskundigenbericht opdragen met daarin de naam van de deskundige(n) van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs ( NRBI)  en een opsomming van de door de deskundige(n) te beantwoorden vragen. Vaak worden partijen daarbij door de rechter betrokken en kunnen zij hun wensen over te benoemen register deskundige(n) kenbaar maken. De rechtbank neemt daarvoor contact op met stichting NRBI.

De register bouwkundig inspecteur / register deskundige(n) aangesloten bij het Nederlands register bouwkundig inspecteurs (NRBI) zich bij het uitbrengen van dit deskundigenbericht in de meeste gevallen laten bijstaan door het secretariaat van stichting NRBI). 

deskundigenbericht op verzoek van een partij of partijen

Als partijen (eisen en gedaagde) een bouwgeschil of verbouwgeschil hebben op grond van een overeenkomst en men wil het geschil met bindend oordeel beslechten om een juridische procedure te voorkomen. Kunnen partijen via stichting Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs een expertise dossier starten. De juridische vraagstelling dient dan in kaart gebracht te worden. Relevante documenten en eventuele foto`s dienen te worden toegevoegd aan het expertise dossier. Register bouwkundig inspecteurs kunnen dan middels een offerte reageren zodat de kosten voor een deskundigenbericht aan de voorkant duidelijk is. Alle betrokken partijen kunnen dan het expertise dossier (traject) volgen. Kosten voor het deskundigenbericht met wet bindend advies inzien en gezamenlijk hun onafhankelijke register deskundige kiezen. 

Let op: Een juridisch traject kan alleen voorkomen worden als  partijen die een bouwgeschil of verbouwgeschil het eens zijn dat een onafhankelijke register bouwkundig inspecteur een deskundigenbericht met bindend advies mag uitbrengen. 

Als partijen (eisen en gedaagde) een bouwgeschil of verbouwgeschil hebben op grond van een overeenkomst waarin staat dat het NRBI  bevoegd is het geschil te beslechten middels een Arbiter of Arbiters, dan zal er in het algemeen geen behoefte bestaan aan een afzonderlijk deskundigenbericht door de stichting NRBI in te regelen.. In een bouwgeschil of verbouwgeschil aangesteld via stichting NRBI  kunnen de arbiters immers hun onpartijdig, objectief en deskundig oordeel geven over het geschilpunt. In dergelijke gevallen is het daarom ook niet mogelijk om via stichting NRBI een deskundigenbericht uit te vragen.

deskundigenbericht: wanneer en door wie aan te vragen?

Zijn partijen contractueel niet overeengekomen eventuele bouwgeschillen of verbouwgeschillen in arbitrage door stichting NRBI in te regelen en te laten beslechten, dan staat partijen niets in de weg de hulp van stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs  in te roepen als partijen, of één partij binnen een bouw of verbouwgeschil, behoefte heeft aan een onafhankelijk deskundig oordeel, zonder dat daarmee het bouwgeschil of verbouwgeschil bindend wordt beslecht. Partijen kunnen alsnog op voorhand of achteraf besluiten dat zij zich zullen neerleggen bij het deskundignonderzoek of deskundigen oordeel. In dat geval kan er sprake zijn van een bindend advies.

Het advies is om samen met de tegenpartij te vragen om een deskundigenbericht via stichting NRBI. Doordat de register bouwkundigen zich moeten houden op de beroeps en gedragscode wordt de onafhankelijkheid voor beide partijen gewaarborgd.  Daarmee wordt voorkomen dat men zich kan beroepen op een eenzijdig onderzoek bij het uitvoeren van een deskundigenonderzoek en deskundigenbericht Ofwel men voorkomt dat de  tegenpartij de kracht ervan zal proberen af te zwakken door te zeggen dat het een partijdeskundige is geweest, suggererend dat het bericht niet objectief, onpartijdig of onafhankelijk tot stand is gekomen.

hoe vraag ik een deskundigenonderzoek / deskundigenbericht aan?

Het aanvragen van een deskundigenonderzoek of deskundigenbericht kan per gewone brief of mail aan stichting Nederlands Register Bouwkundig inspecteurs. Vermeld alle betrokken partijen van degenen die betrokken zijn bij het bouwwerk en omschrijf zo goed mogelijk waar het bouwgeschil o verbouwgeschil  waarover u opheldering wenst. Voeg bij het verzoek alle van belang zijnde stukken, zoals de overeenkomst, de technische omschrijving, gewisselde correspondentie, foto`s en dergelijke. Eenmaal alle gegevens ontvangen zal een expertise aanvraag/dossier gestart worden. Indien gewenst zullen alle  betrokken partijen zullen uitgenodigd worden het expertise dossier te volgen. Register Bouwkundig Inspecteur reageren op het verzoek tot een deskundigenonderzoek. Brengen de kosten voor een deskundigenonderzoek / deskundigenbericht voor u in kaart. Partijen kunnen dan samen een onafhankelijk register bouwkundige benoemen. Of een partij kan een bouwdeskundige benoemen. 

Een deskundigenbericht aanvragen kan alleen als de volgende gegevens ingediend worden.

1. Wie zijn de betrokken partijen. Eisende partij, tegenpartij, advocaat(en), rechtsbijstand.

a. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail

b. Objectgegevens waar het bouwgeschil of verbouwgeschil plaats vindt;

c. Dossiernummer(s) indien een advocaat of rechtsbijstand is ingeschakeld.

d. Contactpersoon, adres, e-mail adres van rechtsbijstand/advocaat(en)

2. Indien een advocaat of rechtsbijstand is ingeschakeld. De juridische vraagstelling.

3. Contractstukken, (aannemings)overeenkomst;

4. Correspondentie;

5. Foto`s. Dit kunnen foto`s zijn om inzicht te geven van het geschil.

E-mail uw dossier naar info@nrbi.nl. Na uw e-mail zullen wij een dossier starten en u verzoeken middels een e-mail i.v.m. de wet op privacy de aanvraag te accepteren. U ontvangt dan een bericht vanuit een track and trace systeem lextool. 

Kosten deskundigenbericht: Stichting NRBI krijgt jaarlijks vele aanvragen. Het screenen, overleg, adviseren, controleren (juridische vraagstelling, haalbaarheid, en verwerken van de aanvragen kost veel tijd. Stichting NRBI is onbezoldigd ofwel heeft geen winstoogmerk maar moet kosten dekkend en onafhankelijk kunnen blijven werken. Per expertise dossier worden kosten van 150 euro excl. btw in rekening gebracht ongeacht of er wel of geen deskundigenbericht of deskundigenonderzoek in opdracht wordt gegeven. 

wie wordt er tot deskundige benoemd?

Op grond van het verzoek zal stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) meerdere register deskundigen selecteren die beschikken over de gevraagde deskundigheid inzake het bouw of verbouwgeschil. Binnen het gestarte expertise dossier zullen meerdere Rbi-ers de aanvraag kunnen inzien. Deze zal dan conform de beroeps en gedragscode van stichting NRBI afwegen of deze vrijstaat tegenover de betrokkenen. Ofwel geen binding heeft of heeft gehad met partijen in het kader van de onafhankelijkheid. Na het bestuderen van de aanvraag zal deze binnen het systeem reageren of deze bereid en in staat is om op zo kort mogelijke termijn het gevraagde deskundigenonderzoek / deskundigenbericht ten uitvoer te brengen. De register deskundigen dienen een offerte in. De benoeming vindt plaats door de partij(en), juristen, rechtsbijstand, advocaten of de rechtbank. 

Onafhankelijkheid: Stichting NRBI zal nimmer een specifieke deskundigen benoemen, maar meerdere. Door keuzevrijheid & transparantie kunnen (betrokken) partijen zelf zijn of haar register bouwkundig inspecteur benoemen. Door dit mogeljk te maken waarborgd de stichting NRBI de onafhankelijkheid en objectiviteit binnen een juridisch proces. 

Kosten deskundigenbericht / deskundigenonderzoek

Als een expertise dossier is gestart zal de register bouwkundig inspecteur zich inlezen en de kosten voor een deskundigen bericht voor partijen in kaart brengen middels een offerte. Deze inschatting van kosten kan vaak tegen een vast tarief maar soms kan dit ook niet. In sommige gevallen  zullen die kosten alleen uit zijn eigen uren tegen het door hem vastgestelde uur tarief bestaan. Dit is geheel afhankelijk van de cases. 

De kosten voor een deskundigenbericht (onderzoek) zijn dus sterk afhankelijk van de omvang van het bouwgeschil of verbouwgeschil. Waarom? Soms zal de register deskundigen ook een gespecialiseerd bureau in de arm moeten nemen om bepaalde proeven te doen, metingen uit te voeren of iets dergelijks. Die kosten moeten dan afzonderlijk worden berekend. Ook komt het voor dat de deskundige het secretariaat van de RvA om bijstand verzoekt om de procedure administratief te begeleiden en eventueel het bericht te schrijven. Daarvoor geldt doorgaans het normale uurtarief, zie hiervoor het schema in waarborgsom en kosten. Op grond van de door de deskundige gemaakte inschatting zal aan de aanvragende partij(en) een waarborgsom voor de te maken kosten worden gevraagd.

Verdere gang van zaken deskundigenbericht

Indien de deskundige gebruikmaakt van het track and trace systeem en secretariaat van stichting NRBI, dan blijven alle verdere contacten via het secretariaat van stichting NRBI verlopen. Maakt de register deskundige daar geen gebruik van, dan wordt hij rechtstreeks met partijen in contact gebracht, waarna de bemoeienis van stichting NRBI met het deskundigenbericht en/of deskundigenonderzoek eindigt. De navolgende omschrijving gaat uit van behandeling via stichting Nederlands Register bouwkundig Inspecteurs (NRBI).

Na ontvangst van de aanvraag en het starten van een expertise dossier worden de kosten voor een deskundigenbericht duidelijk. Partij(en) benoemd een deskundige. De kosten voor het deskundigenbericht (onderzoek) is duidelijk. Partijen stellen een waarborgsom in depot via stichting NRBI. (op basis van ongelijk een partij of partijen storten een ieder 50% van de expertise kosten). Na benoeming van de register deskundigen zal doorgaans met partijen een afspraak worden gemaakt, waarop de deskundige de zaak met partijen zal gaan bespreken. De bijeenkomst op locatie of een te bepalen locatie staat onder leiding van de register bouwdeskundige. Hij zal daarbij precies in beeld proberen te krijgen waar het bouwgeschil of verbouwgeschil over gaat. Hih brengt het geschil op basis van feitelijk onderzoek, normen en goed en deugdelijk werk in kaart om zo tot een volledig deskundigenoordeel te komen. Zo nodig kan hij ter plekke onderzoek (laten) doen. Als dit onderzoek destructief moet zijn, zal voordien overleg met de verzoeker plaatsvinden of dit al dan niet mogelijk is.

(Met destructief wordt bedoeld dat er een bouwkundig (onderdeel) wordt verwijderd dat het zicht op de oorzaak van het probleem verhindert. 

Als er bijvoorbeeld wordt geklaagd dat er een slechte tegelvloer op een slechte ondergrond is verlegd. Dan moeten er tegels en een deel van de ondervloer verwijderd worden om de opbouw goed in kaart te brengen. Dit zal natuurlijk zo voorzichtig mogelijk gebeuren en men tracht de schade te minimaliseren. 

Als blijkt dat er specialistisch onderzoek / vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd, eventueel door een extern expertise bureau, dan zal de register bouwkundig inspecteur  dat ter plekke met partijen bespreken. Wanneer alle gegevens zijn verzameld die de register deskundige meent nodig te hebben voor zijn oordeel, zal hij op basis daarvan het deskundigenbericht opstellen.

Onafhankelijkheid deskundigenbericht:

Een deskundigenbericht wordt eerst in concept ingediend binnen een track and trace systeem. Alle betrokken partijen kunnen deze inzien en reageren ofwel commentaar leveren binnen het expertise dossier. Daarmee wordt voorkomen dat het deskundigenbericht is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens of dat de deskundige antwoord geeft op vragen die partijen niet beantwoord willen zien. De deskundige voert revisie door indien hij hier achter kan staan als register deskundige. Nadat partijen het concept-deskundigenbericht van hun commentaar hebben voorzien, zal het  deskundigenbericht definitief worden gemaakt. Waarna de register deskundigen zich meldt bij stichting NRBI met het verzoek de kosten voor het deskundigenonderzoek vrij te geven. 

Onafhankelijkheid gewaarborgd: Door de kosten van een deskundigenbericht in depot te stellen kan de deskundigen niet onder dwang van geld beinvloed worden. De register bouwkundig inspecteur en partijen kunnen zo de onafhankelijkheid waarborgen. 

Als een partij een dergelijk deskundigen bericht inbrengt bij een juridische procedure bij de rechtbank, kan partij ervoor kiezen bij een comparitie van de rechtbank de deskundige mee te nemen als getuigendeskundige om door de rechter te worden gehoord. Hiervoor zijn afzonderlijke afspraken met de deskundige nodig, onder andere over de kosten ervan m.b.t. reistijd, zitting en/of bespreking. 

Deskundigenbericht nodig?

Mail uw expertise aanvraag of juridische vraagstelling naar info@nrbi.nl. Wij nemen na uw verzoek telefonisch contact met u op binnen 5 werkbare dagen. .

Belangrijk: In het kader van de wet op privacy geeft u toestemming om alle gegevens te verwerken binnen de lextool/track and trace systeem. Dit is een gesloten portal waar partijen al dan niet wenst (door aanvrager) inzage krijgen in de expertise aanvraag ofwel te volgen. Een expertise regisseur van stichting NRBI screent uw aanvraag en zet deze in een expertse dossier.

 

Zoeken

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden