NHG

De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit is een garantieregeling die wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). De regeling houdt kort gezegd in dat wanneer je door onvoorziene omstandigheden je huis moet verkopen en met een restschuld blijft zitten, het WEW deze restschuld voor haar rekening neemt. Om een NHG Hypotheek te verkrijgen stelt de NHG enkele strenge voorwaarden waaronder een NHG erkend bouwkundig rapport door een erkend bouwkundig inspecteur.


Een nhg erkend bouwkundige rapport opgesteld door een erkend register Bouwkundig Inspecteur voldoet aan de NHG normen, en worden geaccepteerd door alle erkende hypotheekverstrekkers.
Wanneer een NHG bouwkundig rapport:

  • Bij aankoop van een bestaande woning dient een nhg erkend bouwkundig rapport te worden opgemaakt, indien uit het taxatierapport blijkt dat:

a. de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik; of
b. nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient.

  • Het nhg erkend bouwkundig rapport mag op de datum bindend aanbod van de lening niet ouder zijn dan 12 maanden.
  • De kosten van direct noodzakelijk herstel dienen – ook indien de werkzaamheden in eigen beheer plaats zullen vinden – te worden bepaald op basis van uitvoering door derden.
    Het bouwkundig rapport dient te zijn opgemaakt door:

a. de gemeente; of
b. Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs; of
c. een erkend bouwkundig expertise bedrijf, Gecertificeerde bouwkundig inspecteur, register bouwkundig Inspecteur dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • Indien het nhg bouwkundig rapport wordt opgemaakt door een bouwkundig bedrijf, dient het bouwkundig rapport te worden opgemaakt overeenkomstig het model-bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie. 
  • Degene die het nhg bouwkundig rapport opmaakt, mag op geen enkele wijze direct of indirect betrokken zijn bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering met geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar of geldverstrekker.
  • Indien sprake is van een verplichting tot het overleggen van een nhg bouwkundig rapport, gelden de daarin vermelde kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud als (onderdeel van) kosten van kwaliteitsverbetering en is de aanvrager verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren en te laten controleren.

Stichting Nederlands register bouwkundig Inspecteurs (NRBI) maakt een einde aan de onduidelijkheid bij het vinden van een nhg erkend bouwkundig rapport. Het NRBI ziet erop toe dat de bij haar ingeschreven gecertificeerde bouwkundig inspecteurs zich onderscheiden door kwaliteit, kennis en kunde van hun werk op persoonsniveau.

Register Bouwkundig Inspecteurs (leden van het NRBI) conformeren zich aan heldere gedrags- en beroepsregels waardoor de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd.
Dit is in het belang van alle partijen: opdrachtgevers, intermediairs en het NHG weten vooraf wat men van een  bouwkundig inspectie en van de register Bouwkundig Inspecteurs verwacht mag worden.

Keuzevrijheid & transparantie


Het NRBI heeft als doel zijn leden vindbaar en boekbaar te maken voor aanvragers. Een opdracht komt tot stand tussen aanvragers en de gekozen zelfstandig Register Bouwkundig Inspecteurs. Transparantie en keuzevrijheid zijn belangrijk. U kiest zelf de Rbi-er. Door dit mogelijk te maken waarborgen wij de objectiviteit van de Register Bouwkundig Inspecteurs.

Zoek Rbi-er Leden